Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Wzory dokumentów

drukuj
A A A

Nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że opracowany został nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Umowa), mający zastosowanie do programów krajowych i międzynarodowych. Szczegółowe warunki realizacji projektu określone zostały w Warunkach ogólnych realizacji projektu (Warunki ogólne), stanowiących integralną część Umowy. Zmiana postanowień Warunków ogólnych,nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

 

Centrum każdorazowo informuje Wykonawcę o zmianie Warunków ogólnych w formie pisemnej lub poprzez e-PUAP. Wykonawca może, w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o zmianie Warunków ogólnych, złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składane jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub poprzez e-PUAP. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym powyżej, oświadczenia woli o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych, oznacza ich przyjęcie. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych, stosuje się Warunki ogólne w brzmieniu dotychczas obowiązującym.

 

Jedyną wiążącą treścią Warunków ogólnych jest dokument zamieszczony na stronie www.ncbr.gov.pl, a wszelkie rozbieżności interpretacyjne dotyczące treści wersji Warunków ogólnych będą rozstrzygane w oparciu o ich brzmienie zamieszczone na ww. stronie.  Warunki ogólne wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie www.ncbr.gov.pl, z mocą obowiązującą od daty zawarcia Umowy. Każda zmiana brzmienia Warunków ogólnych wchodzi w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie www.ncbr.gov.pl.

 

Pliki do pobrania

owu.pdf owu.pdf

OWU ogłoszone w dniu 17 lipca 2015 r.

_weksel.pdf _weksel.pdf

Weksel

Nowy wzór wniosku o płatność dla Wykonawców projektów międzynarodowych

W związku ze zmianą wzorów dokumentów od 1 stycznia 2017 r. prosimy o stosowanie nowych wzorów wniosku o płatność zamieszczonych poniżej:
 
 
 
 
Prosimy Wykonawców projektów międzynarodowych o ich stosowanie. Ewentualne zapytania prosimy kierować do opiekunów  finansowych projektów.

Rozliczenie wszystkich kosztów

W celu ułatwienia rozliczenia kosztów w/g zadań i rodzajów proponujemy skorzystanie z przykładowego arkusza excelowego zawierajacego wykaz wszystkich kosztów, z którego za pomocą tabeli przestawnej uzyskujemy ich podział ze względu na rodzaje kosztów i zadania.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito