EIG CONCERT-Japan – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w VI konkursie

16.04.2019

Termin składania: 14.06.2019

Kurs Euro 4,2742 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. otwarty został VI konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu

EIG CONCERT-Japan 6th Joint Call

Temat konkursu

 • Smart Water Management for Sustainable Society

Zakres wsparcia

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek
 • Badania aplikacyjne
 • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy

 • Organizacje badawcze
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Grupy podmiotów 

Dla polskich organizacji badawczych partner przemysłowy nie jest wymagany.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
 • Czech Republic: Czech Academy of Sciences (CAS)
 • Czech Republic: Ministry of Education, Sports, Youth and Science (MEYS)
 • France: National Centre for Scientific Research (CNRS)
 • Germany: Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
 • Lithuania: Agency for Science, Innovation & Technology (MITA)
 • Poland: National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Data otwarcia naboru wniosków

15.04.2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

14.06.2019 r., godz. 12:00 CEST (godz. 19.00 czasu japońskiego)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: https://ptoutline.eu/app/EIG_JC2019 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt.

Kurs euro

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 15 kwietnia 2019 r.: 1 EUR = 4,2742 PLN

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:

Krystyna Maciejko
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: krystyna.maciejko-at-ncbr.gov.pl 

Strona internetowa programu:
http://concert-japan.eu/ 

Dokumenty do pobrania:
Call Text
National Funding Regulations
Guidelines for applicants
Przewodnik kwalifikowalności kosztów