ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w 3. Konkursie (Call 2020)

08.01.2020

Termin składania: 27.03.2020

Kurs Euro 4.2457

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o otwartym w dniu 07.01.2020 r. naborze wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

ERA-NET Cofund MarTERA – Call 2020

Temat konkursu

Maritime and Marine Technologies for a new Era

Zakres konkursu

Five Priority Areas (PAs):

PA1: Environmental friendly maritime technologies

PA2: Innovative concepts for ships and offshore structures

PA3: Automation, sensors, monitoring and observations

PA4: Advanced manufacturing and production

PA5: Safety and security

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Białoruś, Belgia, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, RPA

Data otwarcia naboru wniosków

07.01.2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

27.03.2020 r., 17:00 CET

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 04.09.2020 r. godz. 17:00 CET.

Nabór wniosków

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.martera.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. Dofinansowanie polskich podmiotów w 1 projekcie nie może przekraczać 250 000 euro (300 000 euro jeśli podmiot z Polski jest koordynatorem projektu).

Kurs euro

kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4.2457

Status prawny konkursu

ü Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)

ü Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)

ü Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)

ü Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)

UWAGA! Aby wniosek z udziałem partnerów z Polski mógł być dofinansowany przez NCBR, w konsorcjum musi brać udział polski przedsiębiorca.
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.martera.eu 

Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

Kontakt w NCBR:

 

Karolina Janczykowska

tel: 515 061 554, 22 39 07 293

e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Karolina Janowska-Curyło

tel: +48 22 25 66 809

e-mail: karolina.janowska-curylo-at-ncbr.gov.pl

Dział Finansowania Projektów

Kontakt w ERA-NET MarTERA:

 

Filiz Aslan – Koordynator Programu

+49 30 20199-554

f.aslan-at-fz-juelich.de 

Sekretariat konkursu:

Florian Sprenger

f.sprenger-at-fz-juelich.de 

Strona internetowa programu

www.martera.eu 

Materiały do pobrania: