Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

07.01.2020

ZASADY KONKURSU:

 1. Ogłoszenie o konkursie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 20.03.2020 r.)
 2. Regulamin Konkursu (uwaga: aktualizacja dokumentu z 20.03.2020 r.)
 3. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów  
 5. Kryteria wyboru projektów
 6. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 7. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (uwaga: aktualizacja dokumentu z 2.03.2020 r.)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

         LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 1/1.1.1/2020 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism MNISW
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie Szybka ścieżka dla przedsiębiorców innych niż MŚP i konsorcjów przedsiębiorstw można kierować:


FAQ


DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konkursie (wersja archiwalna, obowiązująca do 19.03.2020 r.)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna II, obowiązująca od 02.03 do 19.03.2020 r.) 
Regulamin konkursu (wersja archiwalna I, obowiązująca do 01.03.2020 r.)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 01.03.2020 r.)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl