Konkurs 1/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim

07.03.2019

Dokumentacja dla konkursu  nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” w 2019 r.: Wspólne Przedsięwzięcie z Woj.  Dolnośląskim:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 19.03.2019)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP
 8. LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 1/.4.1.1/2019

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Kalkulator EPC
 10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 11. Klasyfikacja MAE
 12. Poziomy gotowości technologicznej
 13. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 1/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” można kierować:


FAQ

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 18.03.2019)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl