Konkurs 2/1.2/2019 - INNOSTAL

15.03.2019

Dokumentacja dla konkursu  INNOSTAL nr 2 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w 2019 r.:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 2/1.2/2019

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DODATKOWE:

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 2/1.2/2019 - INNOSTAL można kierować:

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl