Konkurs 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA

17.12.2019

Dokumentacja dla konkursu 4/4.1.1/2019 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

                 LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 4/4.1.1/2019 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska


UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU:

 1. Wzór umowy o realizację projektu – GAZ – SYSTEM
 2. Wzór umowy o realizację projektu – PGNiG

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Kalkulator EPC
 8. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 9. Klasyfikacja MAE
 10. Poziomy gotowości technologicznej
 11. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 12. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 13. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 14. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 15. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

DOKUMENTY ARCHIWALNE:


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, zasada konkurencyjności, wskaźniki, budżet projektu) na adres: inga-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: inga-at-ncbr.gov.pl  oraz pod numerami telefonu:
  (0-22) 39 07 140, (0-22) 39 07 483

Koordynator Operacyjny ze strony PGNiG S.A.:

Monika Piech
Departament Badań i Innowacji
tel.: +48 (22) 106 83 55
e-mail: monika.piech-at-pgnig.pl

Koordynator Operacyjny ze strony GAZ-SYSTEM S.A.:

Dorota Polak
Pion Badań i Rozwoju
tel. kom.: +48 885 266 215
e-mail: dorota.polak-at-gaz-system.pl

Paweł Szufleński
Pion Badań i Rozwoju
tel. kom.: +48 693 204 546
e-mail: pawel.szuflenski-at-gaz-system.pl 

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl