Konkurs nr 4/1.2/2019 - GAMEINN-IV

15.11.2019

ZASADY KONKURSU:

 1. Ogłoszenie o konkursie 
 2. Regulamin Konkursu
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR   
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie Szybka ścieżka dla przedsiębiorców innych niż MŚP i konsorcjów przedsiębiorstw można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, zasada konkurencyjności, wskaźniki, budżet projektu) na adres: gameinn-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: gameinn-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonu: (0-22) 39 07 393 oraz (0-22) 45 67 584.

FAQ

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl