Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

27.09.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków, tj. od 28 listopada 2019 r., do chwili ogłoszenia listy rankingowej
– od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców (wg. danych GUS na 31.12.2015 r. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/).

Dodatkowo, Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni
do prowadzenia studiów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące sektora usług dla biznesu, zakładające obligatoryjne włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz fakultatywnie realizację:

  • wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
  • programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców .


Projekty wdrażane w konkursie mają służyć realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2019 r., dostępne są w Regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 80 000 000,00 zł. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 80 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 77 600 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty są dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 


Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: BPO-at-ncbr.gov.pl 

Linki
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/