Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 na „Projektowanie uniwersalne”

30.09.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków, tj. od 2 grudnia 2019 r., do chwili ogłoszenia listy rankingowej  – od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli

Załącznik do regulaminu określa Modele projektowania uniwersalnego.

Modele opublikowane są w serwisie internetowym IOK, w zakładce: www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power 


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2019 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 30 000 000,00 zł. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 30 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 29 100 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty są dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 


Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi
w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: projektowanie-at-ncbr.gov.pl 

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/