Siódmy polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

22.01.2020

Termin składania: 19.05.2020

Kurs Euro pln

Treść ogłoszenia o konkursie:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority ogłaszają siódmy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do port folio EUREKI.

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

Partnerzy projektu będą finansowani przez odpowiednie dla swojego kraju instytucje: NCBR i Israel Innovation Authority. W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia wymagany jest zrównoważony wkład uczestników z obu państw w realizację zadań badawczych. Oznacza to, że udział w kosztach projektu ponoszony przez każdą ze stron (polską i izraelską) nie może być mniejszy niż 30 proc. całkowitego kosztu jego realizacji.

Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział jednostek naukowych – w roli dodatkowego uczestnika konsorcjum, co szczegółowo regulują zasady finansowania obowiązujące dla danego kraju.

Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być następujące podmioty: mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a także grupy podmiotów składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Liderem takiej grupy może być zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja badawcza.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie z NCBR przyznane polskiemu wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym dofinansowanie realizacji całego projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł.

Środki te można przeznaczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Budżet, jaki NCBR przeznaczyło na ten konkurs, to 2 mln zł.

Termin naboru wniosków upływa 19 maja 2020 r.

Pliki do pobrania:

Eureka Project Form
Zał. nr 1a do Wykazu - Formularz ewaluacyjny Jednostka naukowa
Zał. nr 1b do Wykazu - Formularz ewaluacyjny Przedsiebiorstwo
Zał. nr 2 do Wykazu -_Oświadczenie_o_braku_sprawozdań
Zał. nr 3 do Wykazu - Formularz PP
Zał. nr 4 do Wykazu -_Oświadczenie_bioetyczne
Zał. nr 5 do Wykazu -_Oświadczenie_współmałżonka
Zał. nr 6 do Wykazu -_Oświadczenie_o_niepozostawaniu
Zał. nr 7 do Wykazu -_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_współmałżonka

Zasady VII konkurs PL-IL
Wzór wniosku krajowego - Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 do Zasad - kryteria oceny formalnej
Załącznik nr 3 do Zasad - wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
Załącznik nr 4 do Zasad - kryteria oceny merytorycznej
Załącznik nr 5 do Zasad - Przewodnik_kwalifikowalnosci kosztow
Załącznik nr 6 do Zasad - Poland-Israel 7th call
Załącznik nr 7 do Zasad - Zakres_minimalny umowy konsorcjum - umowa_krajowa