Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji

01.12.2016

Termin składania: 01.12.2016

Kurs Euro brak danych

Treść ogłoszenia o konkursie:

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16


Informacje kontaktowe:

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: prk2016@ncbr.gov.pl