Ogłoszenie o naborze kandydatów do Zespołu Ekspertów NCBR do projektu „NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR edycja 2019”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania kandydatur do członkostwa w Zespole Ekspertów NCBR do projektu „NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR edycja 2019”.

Zespół pełni rolę informacyjną w zakresie oferty programowej konkursów POIR w 2019 roku Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem Ekspertów ww. Zespołu Ekspertów jest wsparcie merytoryczne przedsięwzięć mających na celu działania edukacyjne skierowane do Interesariuszy Centrum (szczególnie osób, które jeszcze nie aplikowały lub aplikowały nieskutecznie o dofinansowanie z NCBR). Działalność edukacyjna jest prowadzona w ramach Działu Komunikacji i Promocji.

Nabór kandydatów na Ekspertów prowadzony jest od 10 stycznia 2019 r. od godz. 8:00 do 17 stycznia 2019 r., do godz. 16:00.

Aby zostać członkiem Zespołu Ekspertów NCBR do projektu „NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR edycja 2019” prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

I. Etap 1:

Przygotowanie do aplikowania w naborze:

  • Prosimy o zapoznanie się z dokumentami programowymi dotyczącymi działalności NCBR, dostępnymi na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl zakładka Harmonogram konkursów na 2019 rok.
  • Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dot. Ekspertów do projektu „NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR edycja 2019”.


II. Etap 2:

Aplikowanie

  • Prosimy o wypełnienie formularza wniosku o dołączenie do Zespołu Ekspertów do projektu „NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR edycja 2019” przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zał. 1) oraz formularza z wymaganiami (zał. nr 2)
  • Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów [CV, wniosek o dołączenie do Zespołu Ekspertów do projektu „NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR edycja 2019” (zał. 1) oraz formularza z wymaganiami (zał.2)] drogą elektroniczną na adres lukasz.kurek@ncbr.gov.pl 


O zachowaniu terminu dotyczącego złożenia wniosku decyduje data i godzina przesłania wypełnionego wniosku mailem wraz z załącznikami.

III. Etap 3:

Wybór

  • W ciągu 2 dni roboczych od daty zakończenia naboru przedstawiciel Działu Wsparcia Komunikacji i Promocji skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu weryfikacji zgłoszenia.
  • Wybór kandydatów będzie odbywał się poprzez ranking kandydatów wg kryteriów wyboru, którym odpowiadają wagi punktowe.
  • NCBR dokona oceny spełniania przez kandydatów warunków udziału w Zespole, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Z treści załączonych do wniosku dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż kandydat spełnił ww. warunki.
  • Wszystkie wymagane w kryteriach rekrutacji usługi muszą dotyczyć projektów, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, kandydat na prośbę NCBR przedłoży dokumenty (np. raporty, dokumentację, wyniki projektów), aby NCBR mógł jednoznacznie ocenić, czy projekty stanowiące o spełnianiu wymagań podstawowych i kryteriach selekcji im odpowiadają.
  • Do Zespołu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy zdobędą najwięcej punktów oraz którzy będą pozytywnie zaopiniowani przez Dyrektora Działu Komunikacji i Promocji.
  • W ciągu 10 dni od zakończenia naboru NCBR opublikuje na stronie www NCBR skład Zespołu Ekspertów do projektu „NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR edycja 2019”.