Opracowanie i wdrożenie procedur określonych wymogami akredytacyjnymi uznawanymi przez światowy przemysł lotniczy

<media height="285" preview="/gfx/ncbir/userfiles/eura7/prz_screen.jpg" src="/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/politechnikarzeszowska.flv" width="450"></media>

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej powstało w centrum regionu, w zasięgu działania firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Jest specjalistycznym laboratorium naukowo-badawczym, wyposażonym w niezbędną aparaturę i urządzenia służące zespołom specjalistów z krajowych uczelni i instytutów do prowadzenia prac badawczych w obszarze wysokozaawansowanych materiałów i technologii dla techniki lotniczej.

Potwierdzeniem kompetencji Laboratorium w zakresie prowadzonych prac badawczych jest akredytacja National Aerospace Defense Contractors Accreditation Program (Nadcap) światowej organizacji Performance Review Institute dla firm przemysłu lotniczego i obronnego oraz akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="350" width="450"><param name="quality" value="high" /><param name="movie" value="/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/panoramaprz9.swf" /><embed height="350" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="/gfx/ncbir/userfiles/eura7/panoramaprz9.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object>