System Realizacji Programu Kapitał Ludzki

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucję Zarządzającą PO KL i jego celem jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Kapitał Ludzki, obowiązujących Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II Stopnia oraz beneficjentów systemowych.
Na system realizacji Programu Kapitał Ludzki składają się następujące dokumenty:

  • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.
  • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.
  • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.
  • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2011 r.
  • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.
  • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.


POBIERZ AKTUALNE WERSJE WW. DOKUMENTÓW: www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx