Nowy Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG

Dokument zawiera cenne wskazówki oraz szereg rekomendacji w prowadzeniu prawidłowej promocji projektu.

Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG – wersja angielska

Guide on promoting projects financed within Operational Programme Innovative Economy

This Guide on promoting projects financed within Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 for beneficiaries and institutions engaged in the implementation of the programme is a document of an informative character, whose objective is to focus on and order the information on the information and promotion activities for beneficiaries, in the first place, but also for all institutions taking part in the management system of OP IE.

This guide consists of a general part and a supplementary part, which is to be found in appendices containing detailed guidelines on graphic labeling, particularly useful for graphics specialists, who certainly will take part in the work on creating materials for labeling the project products for beneficiaries. If the information included in the guide need supplementing or there is a lack of certain information, do not hesitate to write to us: po-ig-at-mrr.gov.pl.

 

Nowe Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

Dokument określa podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Dokument przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą przy współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi i Pośredniczącymi II stopnia. Określa on cele jakie stoją przed poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania w zakresie informacji i promocji.

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013

Dokument określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz programów w ramach NSS.

Księga Identyfikacji Wizualnej (Księga Znaku)

Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności jest załącznikiem nr 1 do Strategii komunikacji Funduszy Europejskich. Obejmuje ona szczegółowe zasady wizualizacji projektów finansowanych w perspektywie 2007-2013.

Logo

Wszystkie logotypy do pobrania w różnych formatach, służące oznaczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt: Innowacyjni - Niekonwencjonalne, pionierskie, nowatorskie

Zapraszamy do lektury pierwszego albumu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęconego innowacyjnym projektom stworzonym w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko.

Prezentowany Katalog spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników Targów ITM w Poznaniu oraz 14. Pikniku Naukowego w Warszawie.

Znajdziecie Państwo w nim wiele nowatorskich rozwiązań, które świadczą o sile polskiej nauki i są najlepszym dowodem na to, że Polska może skutecznie konkurować na rynku europejskim.

Wzoruj się na najlepszych – Efekty realizacji projektów w ramach działań 1.4 i 1.5 SPO WKP

Katalog najlepszych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, wydany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.