Adresat

Przeznaczenie

Dane konkursu

Planowana data naboru

 

1. 
Organizacje badawcze; przedsiębiorcy (MŚP; duży)

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

AAL Call 2020

03.02.2020 - 24.08.2020

 

2. 
Jednostki naukow
e, przedsiębiorcy, konsorcja

Choroby rzadkie

EJP RD - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

3. 
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy 

ICT for Resilient, Safe and Secure Society

EIG CONCERT-Japan 7 Call

18.05 - 17.07.2020

 

4. 
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 30. Konkurs

II kwartał 2020

 

5. 
Konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

EUREKA nabór 2020 - program międzynarodowy

18.05.2020 - 18.09.2020

 

6.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

Eurostars-2 2. nabór wniosków międzynarodowych - program międzynarodowy

II - III kwartał 2020-3.09.2020 r.

 

7. 
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe. Ekologia

ERA-NET CORE Organic Cofund

III - IV kw. 2020

 

8. 
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

badania stosowane realizowane przez kobiety

Small Grant Scheme 2020 Call

III kw. 2020 r.

 

9. 
Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B + R (konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

Konkurs nr 11/2020

III kwartał 2020

 

10. 
Jednostki naukowe i przedsiębiorca (pojedynczo i w konsorcjach)

Poprawa jakości i zapewnienie niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

konkurs "Rzeczy są dla ludzi"

08.06.2020 - 25.09.2020

 

11. 
Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

Współpraca Polska-Niemcy (4. konkurs) - program międzynarodowy

III - IV kwartał 2020

 

12. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu. Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

III - IV kwartał 2020

 

13. 
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO IV - program krajowy

29.11.2019 - 30.06.2020

 

14. 
Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: URZĄDZENIA GRZEWCZE

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

09.12.2019 - 30.06.2020

 

15. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG III (nabór otwarty) - program strategiczny

01.06.2020 - 31.08.2020

 

16. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO V - program krajowy

IV kwartał 2020 - II kwartał 2021

 

17. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG IV (konkurs na wykonawców projektów zamawianych) - program strategiczny

II - III kwartał 2020

 

18.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

energia

Konkurs Nowe technologie w zakresie energii I - program strategiczny

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

 

19. 
Instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, publiczne uczelnie akademickie, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, spółki kapitałowe

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

Infrastruktura badawcza (OPI) 4.2 POIR (Konkurs 4/4.2/2020)

05.03.2020 - 30.06.2020

 

20. 
Konsorcjum, w którego skład wchodzi min. 1 jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)

Konkurs Projekty aplikacyjne 4.1.4 POIR (Konkurs 1/4.1.4/2020)

01.07.2020 - 31.07.2020

 

21. 
Konsorcum, w którego skład wchodzi min. 1 jednostka naukowa i 1 przedsiębiorstwo.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.A. - INGA 4.1.1 POIR (Konkurs 4/4.1.1/2019)

03.02 - 09.10.2020

 

22. 
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Katalog wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka (Konkurs 1/1.1.1/2020)

07.02 - 18.06.2020

 

23. 
Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Seal of excellence (Konkurs 2/1.1.1/2020)

14.02 - 30.09.2020

 

24. 
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: OZE w transporcie

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka  OZE w transporcie (Konkurs 4/1.1.1/2020)

30.04 - 10.07.2020

 

25. 
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów(także z udziałem jednostek naukowych)

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przed wdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka (Konkurs 5/1.1.1/2020)

03.08 - 14.09.2020

 

26. 
Naukowcy, studenci, koła studenckie, wynalazcy

Opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób

Wielkie Wyzwanie - Energia

01.01.2020 –

30.06.2020

 

27. 
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przed wdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka (Konkurs 6/1.1.1/2020)

03.08 - 14.09.2020

 

28. 
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

1. Neuroscience
2. Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
3. Materials science and engineering
4. Smart Vehicles (including AI and electromobility)
5. Quantum technology and Cybersecurity

8. konkurs w ramach współpracy Polska-Tajwan

12.05 - 31.07.2020

 

29. 
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Agrotech

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "AGROTECH"

10.09.2020 - 06.11.2020

 

 

30.
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

 

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Koronawirusy

 

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "Koronawirusy" (Konkurs 5/1.1.1/2020)

 

06.05.2020 – 31.12.2020

 

31.
Konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa z sektora MŚP

 

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

 

GlobalStars nabór 2020 z Singapurem - program międzynarodowy

 

08.06.2020 - 15.10.2020

 

32.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

 

• Advanced pilots towards the European supercomputers - EuroHPC-2020-01-a
• Pilot on quantum symulator - EuroHPC-2020-01-b

 

EuroHPC Joint Undertaking (H2020-JTI-EuroHPC-2020-1)

 

16.04-15.09.2020 - EuroHPC-2020-01-a
16.04-28.07.2020 - EuroHPC-2020-01-b

 

33.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

 

Training and Education on High Performance Computing - H2020-JTI-EuroHPC-2020-03

 

EuroHPC Joint Undertaking (H2020-JTI-EuroHPC-2020-3)

 

21.07.2020 - 12.01.2021

 

34.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja

 

Rolnictwo

 

EJP Soil program międzynarodowy

 

I-II kwartał 2021