2018
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
Adresat
 
 
Przeznaczenie
 
Dane konkursu Okres naboru
Jednostki naukowe, centra naukowe PAN, centra naukowe uczelni, osoby fizyczne, spełniające warunki określone w regulaminie konkursu Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych TANGO 3 konkurs                        
Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNOMOTO                        
Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs 1/4.1.4/2018 Projekty aplikacyjne                        
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP realizujące projekty poza województwem mazowieckim B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs_3/1.1.1/2018 "Szybka ścieżka" MŚP - Seal of Excellence                        
Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych Projekty służące realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 na Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka I                        
Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż 20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Projekty służące realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 na Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka II                        
Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 20 000 studentów na studiach stacjonarnych Projekty służące realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 na Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka III                        
Uczelnia publiczna bądź niepubliczna: akademicka lub zawodowa, gdzie uczelnia zawodowa składająca wniosek musi kształcić co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych Projekty służące realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego                        
Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs 3/1.2/2018 Program sektorowy InnoNeuroPharm                        
Jednostki naukowe oraz konsorcja naukowe Badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze                        
Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne 6 konkurs                        
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, konsorcja naukowe B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) ERA-Net SG + RegSys (ERA-NET SES) 1 konkurs                        
Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) III konkurs polsko-turecki                        
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) Inicjatywa CORNET: 26. konkurs                        
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) Eurostars-2: 10. konkurs