Lp.

Adresat

Przeznaczenie

Dane konkursu

Planowana data naboru

 

1     

Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja, konieczny udział przedsiębiorcy

Nanomedycyna

EuroNanoMed III - program międzynarodowy

14.12.2018 - 31.01.2019
IV kwartał 2019 -
I kwartał 2020

 

2

Jednostki naukowe, Średnie i małe firmy, Mikrofirmy

Innowacje społeczne, programy międzynarodowe

Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI) - program międzynarodowy

31.10.2018 - 14.02.2019

 

3

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

Eurostars-2 1. nabór - program międzynarodowy

I kwartał 2019

 

4

Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja

Choroby rzadkie

EJP RD - program międzynarodowy

I kwartał 2019;
I kwartał 2020

 

5

Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 27. Konkurs - program międzynarodowy

12.12.2018 - 27.03.2019

 

6

Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja

Neurologia

Neuron Cofund - program międzynarodowy

09.01.2019 - 11.03.2019

 

7

Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja

Medycyna personalizowana

PerMed - program międzynarodowy

I kwartał 2019

 

8

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa

Projekty współpracy międzynarodowej, choroby układu krążenia, projekty prowadzone przez młodych naukowców

4. Konkurs ERA-CVD Cardiovascular Diseases - program międzynarodowy

14.01.2019 - 29.04.2019

 

9

Grupy podmiotów; organizacje badawcze; przedsiębiorcy (MŚP)

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

PolLux VIII / CORE 2019 - program międzynarodowy

28.02.2019 - 11.04.2019

 

10

Grupy podmiotów; organizacje badawcze; przedsiębiorcy

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

AAL Call 2019 - program międzynarodowy

04.02.2019 - 24.05.2019

 

11

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)

Konkurs Projekty aplikacyjne
4.1.4 POIR

04.03.2019 - 31.05.2019;
I kwartał 2020

 

12

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu., w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Konkurs Szybka ścieżka 1.1.1 POIR

01.04.2019 - 01.07.2019;

 

13

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu., w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Konkurs Szybka ścieżka 1.1.1 POIR

16.09.2019 - 16.12.2019

 

14

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej), przy czym liderem jest przedsiębiorstwo

Sektor producentów gier wideo: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Konkurs Game INN 1.2 POIR

15.03.2019 - 28.06.2019;
16.12.2019 - 16.03.2020

 

15

Konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu., w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) w celu stworzenia produktu lub technologii istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi)

Konkurs Szybka Ścieżka Dostępność Plus 1.1.1 POIR

01.04.2019 - 01.07.2019

 

16

Uczelnie

Wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej

Uczelnia dostępna - Działanie 3.5 POWER

15.04.2019 - 28.06.2019

 

17

Polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami

Technologie materiałowe

M-ERA.NET 2 Call 2019 - program międzynarodowy

19.03.2019 - 18.06.2019

 

18

Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Fotonika; badania przemysłowe, prace rozwojowe

Współpraca Polska-Berlin/Brandenburgia (4. konkurs) - program międzynarodowy

07.05.2019 - 28.06.2019

 

19

Konsorcja naukowe, przedsiebiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

EUREKA / Photonics21 Mirror Group Call - program międzynarodowy

25.03.2019 - 25.07.2019

 

20

Konsorcjum

Wzrost zdolności dolnośląskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii biomedycznych

Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim
4.1.1 POIR

08.04.2019 - 19.06.2019

 

21

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.
Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wspieranie badań nad zaprojektowaniem ergonomicznych i efektywnych kosztowo metod dostosowywania produktów
do specyficznych potrzeb użytkowników wraz z zastosowaniem nowych technologii (np. aplikacje komputerowe służące do nauki programowania dla osób z niepełnosprawnościami do alternatywnej komunikacji).

Program badań nad dostępnością I - program krajowy

IV -kwartał 2019

 

22

MŚP. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Konkurs Seal of excellence
1.1.1 POIR

01.04.2019 - 29.11.2019

 

23

Jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych, uczelnie, konsorcja uczelni, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu

Wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Infrastruktura badawcza (OPI)
4.2 POIR

06.06.2019 - 16.09.2019

 

24

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) w sektorze stalowym.

Konkurs INNOSTAL 1.2 POIR

15.05.2019 - 19.08.2019

 

25

Konsorcja naukowe, przedsiebiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

EUREKA nabór 2019 - program międzynarodowy

20.05.2019 - 23.09.2019

 

26

Polskie jednostki naukowe i przedsiebiorstwa małe i średnie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe, badania podstawowe do 10% kosztów projektu

Współpraca polsko-tajwańska, VII konkurs - program międzynarodowy

27.06.2019 - 31.07.2019

 

27

a) konsorcjum naukowe - grupa podmiotów, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy, w  skład której wchodzi co najmniej jeden podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz co najmniej jeden Przedsiębiorca, podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Wykonawcę;
b) centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 736, ze zm.), działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Wykonawcę;
c) Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Projekt z badaniami przemysłowymi, Badania i rozwój

Projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa - konkurs nr 10/2019 - programy z zakresu obronności i bezpieczeństwa

06.06.2019 - 22.07.2019;

26.08.2019 - 26.09.2019

 

28

Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 28. Konkurs - program międzynarodowy

12.06.2019 - 25.09.2019

 

29

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw)

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) w sektorze stoczniowym

Konkurs INNOship
1.2 POIR

17.06.2019 - 16.09.2019

 

30

a) konsorcjum naukowe - grupa podmiotów, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy, w  skład której wchodzi co najmniej jeden podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz co najmniej jeden Przedsiębiorca, podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Wykonawcę;
b) centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 736, ze zm.), działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Wykonawcę;
c) Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Zwiększenie bezpieczeństwa narodowego

Projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa - konkurs nr 3/N/2019 - programy z zakresu obronności i bezpieczeństwa

III - IV kwartał 2019

 

31

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Wypracowanie rozwiązań w postaci produktów o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP – minimum  viable  product) w odpowiedzi na konkretne wyzwania społeczno-gospodarcze pochodzące od instytucji publicznych.

E - Pionier III - Działanie 3.3 PO PC

01.07.2019 - 30.08.2019

 

32

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.
Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie realizacji oraz zwiększenie stopnia komercjalizacji projektów, które zakończyły etap badań przemysłowych osiągając maksimum VI, ale nie niższy niż V poziom gotowości technologicznej (TRL).

Proof of Concept I - program krajowy

IV kwartał 2019

 

33

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG II - program strategiczny

IV kwartał 
2019 

 

34

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Zwiększenie efektywności wykorzystania dużej infrastruktury B+R, finansowanej z funduszy strukturalnych poprzedniej perspektywy finansowej z lat 2007-2013 poprzez jej udostępnienie jednostkom naukowym, przedsiębiorcom oraz zespołom badawczym na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych o charakterze aplikacyjnym.

Konkurs INFRASTARt I - program krajowy

IV kwartał 2019

 

35

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

Eurostars-2 2. nabór wniosków krajowych - program międzynarodowy

I kwartał 2020

 

36

Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

Współpraca Polska-Niemcy (4. konkurs) - program międzynarodowy

IV kwartał 2019
-
I
 kwartał 2020

 

37

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu. Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Zwiększenie bezpieczeństwa narodowego

Program pn. „Technologie przełomowe - rozwój nowoczesnych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” - program z zakresu obronności i bezpieczeństwa

 I kwartał 2020

 

38

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.
Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

IV kwartał 2019

 

39

Duże firmy, Średnie i małe firmy, Mikrofirmy, Konsorcja, Uczelnie, Jednostka naukowa.

Opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i nowoczesnych technologii materiałowych objętych zakresem tematycznym Konkursu

Konkurs TECHMATSTRATEG III - program strategiczny

30.12.2019 - 30.03.2020

 

40

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). 

Ścieżka dla Mazowsza

23.08.2019 - 25.09.2019

 

41

Konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych.

III konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

23.08.2019 - 07.10.2019

 

42

Uczelnie

Projektowanie uniwersalne, umożliwiające studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług

Projektowanie uniwersalne - Działanie 3.1 POWER

31.10.2019 - 02.12.2019

 

43

Jednostki naukowe i przedsiębiorcy

Organic agriculture/ rolnictwo ekologiczne

CORE Organic Joint Call - program międzynarodowy

I stopień - wnioski wstępne: IX - XI 2019;
II stopień - wnioski pełne: XI 2019 - IV 2020

 

44

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: TWORZYWA SZTUCZNE

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

02.09.2019 - 15.11.2019

 

45

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: TECHNOLOGIE KOSMICZNE

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

02.09.2019 - 29.11.2019

 

46

Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

Współpraca polsko-norweska

Polski Program Badań Stosowanych: konkurs POLNOR 2019 - program międzynarodowy

23.09.2019 - grudzień 2019

 

47

Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

Współpraca polsko-norweska - wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Polski Program Badań Stosowanych: konkurs POLNOR CCS 2019 - program międzynarodowy

23.09.2019 - grudzień 2019

 

48

Przedsiębiorcy, grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Integrated storage; badania przemysłowe, prace rozwojowe

ERA-Net Smart Grids Plus (4. konkurs); MICall2019 - program międzynarodowy

09.2019
-
01. 2020

 

49

Organizacje badawcze, przedsiębiorcy, grupy podmiotów

Preselekcja do II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego

projekty polsko-chińskie

IX 2019 - XII 2019

 

50

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO IV - program krajowy

29.11.2019 - 30.06.2020

 

51

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze woj. śląskiego oraz jedna jednostka naukowa

Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z woj. Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem” - 4.1.1 POIR

30.09.2019 - 29.01.2020

 

52

Naukowcy, studenci, koła studenckie, wynalazcy

Opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób

Wielkie Wyzwanie - Energia

01.10.2019 - III kwartał 2020

 

53

Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców

Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

28.10.2019 - 28.11.2019

 

54

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) - ICT w rolnictwie

ERA-NET CO-FUND ICT AGRI FOOD - program międzynarodowy - termin naboru jest orientacyjny

IV kwartal 2019

 

55

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) - gospodarka wodna

ERA-NET CO-FUND Aquatic Pollutants - program międzynarodowy - termin naboru jest orientacyjny

IV kwartal 2019

 

56

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) - choroby zakaźne zwierząt

ERA-NET CO-FUND ICRAD - program międzynarodowy - termin naboru jest orientacyjny

IV kwartal 2019

 

57

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

14.11.2019 - 14.01.2020

 

58

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: URZĄDZENIA GRZEWCZE

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

09.12.2019 - 31.03.2020

 

59

Konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z woj. lubelskim - 4.1.1 POIR

15.11.2019 - 31.01.2020

 

60

Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Sektor producentów gier wideo: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Konkurs Game INN 1.2 POIR

16.12.2019 - 16.03.2020

 

61

Konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)

Konkurs Projekty aplikacyjne
4.1.4 POIR

03.02 - 03.04.2020

 

62

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie rozwoju młodej kadry naukowej, a w szczególności wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową.

Konkurs LIDER XI - program krajowy

I kwartał 2020

 

63

Grupy podmiotów; przedsiębiorcy

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

VII konkurs PL-IL - program międzynarodowy - planowany termin

I kwartał 2020

 

64

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Surowce mineralne

ERA-MIN 2 - Call 2019 - program międzynarodowy

28.11.2019 - 12.03.2020

 

65

Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Nanomedycyna

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

02.12.2019 - 21.01.2020