Program IniTech ma na celu nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami prowadzącej do opracowania nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym. Program był skierowany do:

  • przedsiębiorców (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustanawiającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008),
  • jednostek naukowych nie będących przedsiębiorcami,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Wynikiem projektów mają być innowacyjne technologie, bądź produkty nakierowane na zastosowanie w gospodarce.


Nabór wniosków zakończył się 15.07.2009 r. W ramach konkursu dofinansowanie przyznano 74 projektom, z których podpisano 69 umów o dofinansowanie. Aktualnie trwa monitoring projektów realizowanych w ramach Programu.

Komunikat o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach
Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IniTech”
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Przedsięwzięcia „IniTech”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ustanowionego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 424).

W ramach Przedsięwzięcia „IniTech” możliwe jest dofinansowanie:

  • badań naukowych lub prac rozwojowych nakierowanych na zastosowanie w działalności gospodarczej („faza badawcza”),
  • czynności, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej („faza przygotowań do wdrożenia”),
  • zakup usług doradczych w zakresie innowacji.


O dofinansowanie mogą występować:

  • przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustanawiającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008),
  • jednostki naukowe niebędące przedsiębiorcami,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe.


Wnioskodawca może złożyć w ramach Przedsięwzięcia jeden wniosek. Informacje o wymaganiach związanych z wnioskiem, kryteriach oceny oraz kwalifikowalności kosztów zawarte są w załącznikach do ww. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanawiającego Przedsięwzięcie „IniTech”.

Wniosek

  • Wnioskodawca - Jednostka naukowa lub przedsiębiorca

 

  • Wnioskodawca - Konsorcjum naukowo-przemysłowe

 

Kontakt

Karolina Franciszewska

tel. kom. 785 661 459

Maria Antosik

tel.: (22) 39 07 391