Uczestnicy

Instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych w poszczególnych państwach europejskich, np. ministerstwa, agencje badawcze i technologiczne, rady ds. nauki.

Zakończone projekty ERA-NET i ERA-NET PLUS z udziałem NCBR

ERA-NET AirTN

ERA-NET ASPERA

ERA-NET CHEMISTRY

ERA-NET EUROPOLAR

ERA-NET MarinERA

ERA-ENT SKEP

Cel

Systematyczna wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

  • identyfikacja i analiza wspólnych tematów strategicznych,
  • opracowanie możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi w celu transnarodowego otwarcia infrastruktury,
  • wypracowanie i realizacja wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np. konkursów lub programów).[1]


[1] ERA-NET Review 2006, The Report of the Expert Review Group, December 2006.

Rola NCBR w projektach ERA-NET

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616), do zadań NCBR należy udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją wskazaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe w ramach konsorcjów era-netowych. Formuła era-netów, opierająca się na realizacji wspólnotowego celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich na rzecz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Rolą NCBR jest nawiązywanie współpracy i udział w projektach ERA-NET, w ramach których  organizowane są międzynarodowe konkursy na projekty badawcze finansowane ze środków krajowych.

Decyzję o przystąpieniu Polski do nowego projektu podejmuje dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po uzyskaniu opinii Rady Centrum.

Finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów era-netowych

Komisja Europejska jako instytucja wdrażająca i finansująca programy ramowe UE, podpisuje umowę z konsorcjum na realizację projektu ERA-NET (np. ERA-NET Transport, ERA-NET Bioenergy, ERA-NET Chemistry). W umowie tej partnerzy konsorcjum zobowiązują się do realizacji określonych zadań, wpisujących się w cel tworzenia i zacieśniania współpracy w ramach ERA. Wsparcie dla realizacji tych zadań ze strony Komisji polega wyłącznie na dofinansowaniu działań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum. W ramach era-net’ów Komisja nie finansuje badań, są one finansowane w 100% ze środków krajowych. W przypadku projektów ERA-NET z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są to środki pochodzące z budżetu nauki. O tym jakie tematy mogą być finansowane w ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej przez konsorcja era-netowe decydują ich członkowie, czyli ministerstwa i agencje finansujące zrzeszone w danym konsorcjum, którzy wspólnie opracowują zakres tematyczny i procedurę aplikacyjną do danego konkursu międzynarodowego. Ostateczną decyzję o wydatkowaniu krajowych środków finansowych na projekty badawcze w ramach międzynarodowych konkursów era-netowych w konsorcjach, w których partnerem jest NCBR, podejmuje dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szczególnym rodzajem projektów ERA-NET jest formuła ERA-NET Plus.
Podstawowe różnice w stosunku do era-netów są następujące:

  • konsorcja powstają wyłącznie w celu realizacji międzynarodowego konkursu na projekty, bazując najczęściej na doświadczeniu poszczególnych partnerów współpracujących poprzednio w ramach era-netu;
  • partnerzy konsorcjum ERA-NET Plus to instytucje odpowiedzialne za wdrażanie narodowych programów badań obejmujących tematykę konkursu;
  • finansowanie krajowe, przeznaczone dla projektów badawczych, może zostać zwiększone o maksymalnie 33% całości budżetu konkursu ze środków Komisji Europejskiej;
  • Komisja Europejska nie finansuje zadań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum a jedynie przygotowanie i organizację konkursu.

 

Lista ERANET’ów, w których NCBR jest/był partnerem

No. Title of the era-net Thematic scope Partnership status State of art
1. AirTN II aerospace industry full partner NCBR - completed
2. ASPERA 2 particle astrophysics full partner  
3. ASTRONET 2 astronomy full partner  
4. CHIST-ERA II ICT full partner  
5. ECO-INNOVERA ecoinnovations full partner  
6.

ENT II

ERA NET TRANSPORT II
transport full partner  
7.

EN+

Electromobility+
transport full partner  
8. ERACOBUILD construction sector full partner  
9. ERA-CAPS plant genomics full partner  
10. ERA-MIN minerals full partner  
11. EuroNanoMed nanotechnologies in medicine full partner completed
12. E-Rare 2 rare diseases associated partner  
13. FENCO-NET coal energy full partner  
14. IB 2 industrial biotechnology full partner  
15. KORANET cooperation with South Korea observer  
16. MATERA+ materials science full partner  
17. M-ERA.NET materials science full partner  
18. MNT II micro & nanotechnologies full partner completed
19. NanoSci-EPlus nanoscience full partner  
20. NEURON II neurology full partner  
21. NuPNET nuclear physics full partner completed
22. OLAE+ Elektronika organiczna full partner  
23. PIANO+ internet of the future full partner  
24. PRIOMEDCHILD pediatrics full partner completed
25. SUSFOOD sustainable food processing full partner  
26. TRANSCAN translational cancer research full partner  
27. CRUE CRUE Flooding ERA-NET full partner  
28. ERA.Net RUS linking Russia to the ERA call partner  
29. MARTEC II Maritime technologies full partner  
30. ASPERA completed
31. CHEMISTRY completed
32. EUROPOLAR completed
33. MarinERA completed
34. SKEP completed

Projekty ERA-NET

Projekty typu ERA-NET zostały zapoczątkowane w 2002 r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji UE dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Reseach Area) - obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy.
W 6. PR (2002-2007) powstało 71 projektów ERA-NET, a budżet UE na ten cel wyniósł 183 milionów EUR.
7. PR (2007-2013) kontynuuje finansowanie tego typu projektów, dodano również nowy moduł ERA-NETów: ERA-NET+.