Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2019

28 sierpnia 2019 r. - Uprzejmie prosimy o stosowanie nowej wersji formularza wniosku o dofinansowanie, która z uwagi na omyłkę edycyjną zastąpiła tą dostępną poprzednio.

Uprzejmie informujemy, że 20 maja 2019 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EUREKA – konkurs 2019

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 


Data otwarcia naboru wniosków:

20 maja 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

23 września 2019 r., godz. 16.00 CET


Budżet NCBR: 4 mln zł

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.


Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:

1 EUR = 4,2968 zł

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 299);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).


Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:

Andrzej Wajs

tel.: +48 22 39 07 499

e-mail: andrzej.wajs-at-ncbr.gov.pl 


Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.: +48 22 39 07 215

e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 

Dział Finansowania Projektów

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA
Wniosek o dofinansowanie
Zał. 1 do wykazu- Oświadczenie woli
Zał. 2 do wykazu - formularz informacji
Zał. 3 do wykazu - Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
Zał. 4 do wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Zał. 5a do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla jednostek naukowych
Zał. 5b do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
Zał. 6 do wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
Zał. 7 do wykazu - Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
Przewodnik kwalifikowalności kosztów

Link do strony programu:

www.eurekanetwork.org 

Link do pobrania Eureka Project Form:

www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form 

Eureka project form guidelines:

www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Guidelines_form_13-02-2013.pdf 

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA:

Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:


Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR:

  1. Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków;
  2. EUREKA Project Form;
  3. Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego.