Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2020

Uprzejmie informujemy, że 18 maja 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EUREKA – konkurs 2020

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 


Data otwarcia naboru wniosków:

18 maja 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

18 września 2020 r., godz. 16.00 CET


Budżet NCBR: 4 mln zł

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.


Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:

1 EUR = 4,5596 zł

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)


Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:

Andrzej Wajs

tel.: +48 22 39 07 499
kom. 516-958-527

e-mail: andrzej.wajs-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.: +48 22 39 07 215

e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 
Sekcja Finansowania Projektów IV
Dział Finansowania Projektów


Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA
Zał. 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Zał. 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
Zał. 1 do Wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
Zał. 1a do Wykazu – Formularz ewaluacyjny dla jednostek naukowych
Zał. 2 do Wykazu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zał. 3 do Wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Zał. 4 do Wykazu - Oświadczenie podmiotu (z uwzględnieniem wszystkich jednostek gospodarczych powiązanych z danym przedsiębiorstwem ) o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
Zał. 5 do Wykazu - Wzór oświadczenia współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną /współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie
Zał. 6 do Wykazu - Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej
Zał. 7 do Wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu

Link do strony programu:

www.eurekanetwork.org 

Link do wypełnienia Eureka Project Form:

https://eurekanetwork.org/open-calls/poland-call-projects-2020 


Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA:

Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:


Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR:

  1. Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projekcie z własnych środków;
  2. EUREKA Project Form;
  3. Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego.