Informacja o zakończeniu procedury oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu 1/2012 do Działania 1.4. POIG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IG 2007-2013 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w  konkursie do Działania 1.4. POIG w 2012 r.


 Do dofinansowania zostało rekomendowanych 116 projektów na łączną kwotę dofinansowania 585,7 mln PLN w tym:

 • przedsiębiorcy  posiadający status mikro-, mały lub średni przedsiębiorca (MSP) – 76 projektów, łączna wartość dofinansowania 403,9 mln PLN
 • przedsiębiorcy  inni niż  mikro-, mały lub średni przedsiębiorca –  40 projektów, łączna wartość dofinansowania 181,8 mln PLN

IP  informuje, iż  zgodnie z §8 p. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie informuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Informacja o nieprzyznaniu wsparcia zawiera pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych i nie stanowi decyzji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.


Lista rankingowa 1.4 – inne niż MSP


Lista rankingowa 1.4 - MSP

Dokumentacja dla Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” POIG w 2012 r. (Konkurs 1.4/1/2012/POIG):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – część szczegółowa.
 4. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG - część ogólna (tzw. cz. I obejmuje informacje na temat kryteriów formalnych jednakowych dla wszystkich działań Programu).
 5. Lista branży z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii objętych wsparciemw konkursie.
 6. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wniosek o dofinansowanie 1.4 PO IG.
 2. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie  1.4 PO IG.
 3. Biznes plan 1.4 PO IG.
 4. Tabela E1-E4 Biznes planu 1.4 PO IG.
 5. Instrukcja wypełniania Biznes planu 1.4 PO IG.
 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
 7. Harmonogram płatności na lata.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.
 9. Ankieta dla Wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w Działaniu 1.4 POIG.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 11. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną
 12. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.
 13. Załącznik nr Ia  do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 14. Załącznik nr  Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


DOKUMENTY WYMAGANE (DODATKOWO) W PRZYPADKU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

 1. Wzór Deklaracji Partnera zgodnie z obowiązującym wzorem dla Partnera ubiegającego się o dofinansowanie.
 2. Wzór Deklaracji Partnera zgodnie z obowiązującym wzorem dla Partnera, który nie ubiega się o dofinansowanie. 
 3. Wzór Oświadczenia o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski.
 4. Oświadczenie Partnera będącego przedsiębiorcą ubiegającym się o dofinansowanie dotyczące podatku VAT (według wzoru dla Wnioskodawcy).
 5. Ankieta dot. kwalifikowalnosci podatku VAT w projektach PO IG – Partnera (według wzoru dla Wnioskodawcy).
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – (według wzoru dla Wnioskodawcy).
 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Partner ubiega się o pomoc publiczną (według wzoru dla Wnioskodawcy).


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów (NABS).
 2. Wykaz dziedzin nauki i techniki (według klasyfikacji OECD).
 3. Wykaz  czasopism prowadzony przez MNiSW.
 4. Zalecenia MRR dot. kwalifikowalności podatku VAT.
 5. Wytyczne MRR w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 6. Wytyczne MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 7. Rozporządzenie KE (WE) nr 800/2008.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 „WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH” PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla Wnioskodawców).

PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z KONKURSEM W RAMACH DZIAŁANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: konkurs1.4@ncbr.gov.pl

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu.
 2. Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.4. PO IG.
 3. Wzór deklaracji wystawcy weksla "in blanco"
 4. Wzór weksla
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu
Lp. Nazwa załącznika Wzór formularza Typ dokumentu Liczba wymaganych egzemplarzy
1. Oświadczenie (łączne) o:
 • niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
 
 • niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
Uwaga: Gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej –  należy załączyć oświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
2.

Odpis z KRS lub inny dokument rejestrowy (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do IP)

Uwaga:  Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

dokument własny Wnioskodawcy Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
3.

Kopia umowy spółki cywilnej.

Uwaga:  Wymóg ten dotyczy wyłącznie podmiotów, prowadzących  działalność w formie spółki cywilnej.

dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
4.

Kopie decyzji o nadaniu NIP.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych dla wszystkich wspólników oraz spółki.

dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)
Uwaga: Załącznik składany w sytuacji gdy Wnioskodawca zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
6. Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy
Uwaga: Załącznik składany w sytuacji gdy Wnioskodawca zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
7. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz
Uwaga: Dotyczy jeśli umowę podpisuje osoba inna niż umocowana do zawierania umów w KRS lub innym dokumencie rejestrowym.
dokument własny Wnioskodawcy

Oryginał lub poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
8. Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej lub innego dokumentu, potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie Projektu (odnoszące się do wskazanych we wniosku, źródeł finansowania)
Uwaga: Załącznik składany wyłącznie w przypadku, gdy Projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu albo z innego źródła potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie
dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
9. Harmonogram rzeczowo-finansowy (aktualizacja)
Uwaga: Składany wyłącznie w przypadku, gdy ze względu na zmianę statusu przedsiębiorcy  aktualizacja jest konieczna.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
10. Harmonogram płatności wg kwartałów wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 2 egz.
11. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (dot. spełniania kryteriów MŚP)
Uwaga:  Załącznik składany wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających status MŚP.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Uwaga: Konieczne jest wypełnienie formularza zgodnie z instrukcją. Obligatoryjnie należy wypełnić pkt 1 (w cz E Formularza) Informacji dotyczących przedsięwzięcia (w odniesieniu do którego Beneficjent ubiegał się o pomoc w konkursie) oraz dodatkowo (jeśli dotyczy) Informacje szczegółowe (w których przedstawiane są informacje odnoszące się m.in. do uzyskanej już pomocy na te same koszty w zależności od jej przeznaczenia i które odnoszą się do danych przedstawionych w tabeli (w cz. E).
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc w ramach niniejszego wniosku.
Uwaga: Załącznik składany jedynie w przypadku, jeśli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
14. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
Uwaga: Załącznik/załączniki składany/e jedynie w przypadku,  jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
na pokrycie których ubiega się o pomoc.
Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia
1 egz.
15. Oświadczenie o braku orzeczenia przez sąd prawomocnym wyrokiem,  zakazu, o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
16. Pełna dokumentacja oddziaływania projektu na środowisko.

W przypadku projektów uwzględniających przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:
 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi wymaganymi dla danego przedsięwzięcia;
 2. raportu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (obligatoryjnie w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – jeśli jego sporządzenie było konieczne);
 3.  wyników konsultacji/uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego:
 
 • stanowisk właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia (w tym w zakresie dotyczącym obszarów Natura 2000) – dotyczy wszystkich przedsięwzięć;
 • postanowienie w sprawie obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz z opiniami właściwych organów – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionychw § 3 ww. rozporządzenia);
 • w przypadku złożenia wniosku o zakres raportu – postanowienia wraz z opiniami właściwych organów (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).

4.  wyników konsultacji społecznych (uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem właściwych organów do zgłoszonych uwag);

5.  w przypadku gdy było przeprowadzone postępowanie transgraniczne – wyników postępowania transgranicznego.

Uwaga: Załącznik składany jedynie w przypadku, gdy Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/ potencjalny obszar Natura 2000.

Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.

Dodatkowo wymagane dokumenty dot. Partnera ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Projektu

1. Oświadczenie (łączne) o:
 • niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
 • niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
Uwaga: Gdy Partnerem są wspólnicy spółki cywilnej – załączyć należy oświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
2.

Odpis z KRS lub inny dokument rejestrowy (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do IP)

Uwaga:  Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Dokument własny Partnera Oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność
z oryginałem
1 egz.
3.

Kopia umowy spółki cywilnej

Uwaga:  Wymóg ten dotyczy wyłącznie podmiotów, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

Dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
4.

Kopie decyzji o nadaniu NIP.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych dla wszystkich wspólników oraz spółki.

Dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)
Uwaga: Załącznik składany w sytuacji gdy Partner zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.
Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
6.

Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy.

Uwaga: Załącznik składany w sytuacji gdy Partner zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
7. Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej lub innego dokumentu, potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie Projektu
(odnoszące się do wskazanych we wniosku, źródeł finansowania)
Uwaga: Załącznik składany wyłącznie w przypadku, gdy Projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu albo z innego źródła potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie Projektu
dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
8. Oświadczenie o  statusie przedsiębiorcy - Partnera - (dot. spełniania kryteriów MŚP)
Uwaga: Załącznik składany wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających status MŚP.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Uwaga: Konieczne jest wypełnienie formularza zgodniez instrukcją. Obligatoryjnie należy wypełnić pkt 1 (w cz E Formularza) Informacji dotyczących przedsięwzięcia (w odniesieniu do którego Beneficjent ubiegał się o pomoc w konkursie) oraz dodatkowo (jeśli dotyczy) Informacje szczegółowe (w których przedstawiane są informacje odnoszące się m.in. do uzyskanej już pomocy na te same koszty w zależności od jej przeznaczenia i które odnoszą się do danych przedstawionych w tabeli (w cz. E).
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
10. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Partner ubiega się o pomoc w ramach niniejszego wniosku.
Uwaga: Załącznik składany jedynie w przypadku, jeśli Partner nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku.
Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
11. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera
Uwaga: Załącznik/załączniki składany/e jedynie w przypadku, jeśli Partner uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc.
Dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
12. Oświadczenie o braku orzeczenia przez sąd prawomocnym wyrokiem,  zakazu, o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.

Dodatkowo wymagane dokumentydot. Partnera, który nie ubiega się dofinansowanie w ramach Projektu
(z wyłączeniem organizacji badawczej):

1.

Odpis z KRS lub inny dokument rejestrowy (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do IP)

Uwaga:  Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Dokument własny Partnera Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
2.

Kopia umowy spółki cywilnej.

Uwaga:  Wymóg ten dotyczy wyłącznie podmiotów, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

Dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
3. Oświadczenie o  statusie przedsiębiorcy - Partnera - (dot. spełniania kryteriów MŚP)
Uwaga: Załącznik składany wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających status MŚP.
wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.

Dodatkowo wymagane dokumentydot. Partnera, który nie ubiega się dofinansowanie, będącego organizacją badawczą:

1. Kopia umowy spółki, statutu albo innego aktu określającego cele statutowe oraz organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów organizacji badawczej. Dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.

PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z KONKURSEM W RAMACH DZIAŁANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: konkurs1.4@ncbr.gov.pl