Obowiązek zamieszczenia tablicy pamiątkowej po zakończeniu projektu POIG - kogo dotyczy w przypadku konsorcjum?

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w zakresie interpretacji zapisów Przewodnika w zakresie promocji projektów POIG dotyczących konieczności zamieszczania tablicy pamiątkowej we wszystkich miejscach realizacji projektu poniżej przesyłam szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie przekazane przez Instytucję Zarządzającą POIG:

W opinii IZ pole do interpretacji pozostawiają zapisy o umieszczeniu tablic pamiątkowych na początku publikacji (3.3 Obowiązki beneficjentów). W poniższym fragmencie jest wskazanie, że tablica informacyjna powinna zostać umieszczona w każdym miejscu realizacji projektu. Przy tablicy pamiątkowej takiego dopisku nie ma, przyjąć jednak należy, że wynika to z "przewodnikowego" charakteru publikacji i kontynuacji myśli z punktu poprzedniego.

"Obowiązki beneficjentów wynikają przede wszystkim z artykułów 8 i 9 Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej. Zgodnie z nimi beneficjenci mają obowiązek:

  • informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych;
  • umieszczania w każdym miejscu realizacji projektu, w trakcie jego trwania tablic informacyjnych, jeżeli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu dotyczącego finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych przekracza 500 000 Euro.
  • umieszczania - po zakończeniu realizacji projektu (nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu) na stałe widocznych i dużych wymiarów tablic pamiątkowych, jeżeli całkowity wkład publiczny przeznaczony na realizację projektu dotyczącego zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych przekracza 500 000 Euro."


Kluczowy w przedmiotowej kwestii jest wyróżniony w poniższym akapicie fragment.

"W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez konsorcjum, upewnić należy się z kim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Jeżeli umowa została podpisana z konsorcjum, to obowiązki dotyczące informacji i promocji projektu dotyczą w równej mierze wszystkich jego członków. Jeżeli z kolei umowę o dofinansowanie projektu podpisał tzw. lider konsorcjum, natomiast projekt jest realizowany przez całe konsorcjum (przez wszystkich jego członków/partnerów), to za zapewnienie przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji dla całego projektu we wszystkich miejscach jego realizacji, odpowiedzialny jest lider konsorcjum (jako beneficjent i tym samym strona umowy o dofinansowanie). Podsumowując zatem: jeżeli projekt jest realizowany również przez partnerów konsorcjum w różnych lokalizacjach, to w nich również beneficjent musi zapewnić promocję projektu. Lider konsorcjum może przykładowo w umowach zawieranych z partnerami konsorcjum, zobligować wszystkich partnerów do promocji projektu. Jednak pamiętać należy, iż to beneficjent (a zatem podmiot, który podpisał umowę o dofinansowanie) będzie odpowiadał za właściwe ich przestrzeganie."

Tablicę pamiątkową traktuje się więc, jako element promocji projektu. Zgodnie z powyższym, tablice pamiątkowe powinny być usytuowane także w lokalizacjach konsorcjantów.

Potwierdzają to zapisy ujęte w części 5.3.2 Tablice informacyjne i pamiątkowe Przewodnika.
"W przypadku gdy projekt objęty jest obowiązkiem zamieszczenia tablicy informacyjnej, a realizowany jest w wielu lokalizacjach, tablice informacyjne powinny zostać umieszczone w przypadku wszystkich miejsc realizacji projektów, gdzie realizowane są roboty infrastrukturalne czy budowlane, z całkowitym wkładem publicznym powyżej 500 000 euro. Taka sama zasada odnosi się do tablicy pamiątkowej."

Warto pamiętać także o poniższym zapisie:
"Jeżeli natomiast wartość całego wkładu publicznego do projektu, w ramach którego prowadzone są roboty infrastrukturalne lub budowlane przekracza 500 000 euro, ale w poszczególnych miejscach realizacji wartość robót nie przekracza tej kwoty, należy postawić jedną tablicę informacyjną przed siedzibą beneficjenta lub w innym widocznym miejscu, związanym z miejscem realizacji projektu."

Nowy Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG

Dokument zawiera cenne wskazówki oraz szereg rekomendacji w prowadzeniu prawidłowej promocji projektu.

Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG – wersja angielska

Guide on promoting projects financed within Operational Programme Innovative Economy

This Guide on promoting projects financed within Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 for beneficiaries and institutions engaged in the implementation of the programme is a document of an informative character, whose objective is to focus on and order the information on the information and promotion activities for beneficiaries, in the first place, but also for all institutions taking part in the management system of OP IE.

This guide consists of a general part and a supplementary part, which is to be found in appendices containing detailed guidelines on graphic labeling, particularly useful for graphics specialists, who certainly will take part in the work on creating materials for labeling the project products for beneficiaries. If the information included in the guide need supplementing or there is a lack of certain information, do not hesitate to write to us: po-ig-at-mrr.gov.pl.

 

Nowe Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

Dokument określa podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Plan komunikacji Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Dokument przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą przy współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi i Pośredniczącymi II stopnia. Określa on cele jakie stoją przed poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania w zakresie informacji i promocji.

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013

Dokument określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz programów w ramach NSS.

Księga Identyfikacji Wizualnej (Księga Znaku)

Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności jest załącznikiem nr 1 do Strategii komunikacji Funduszy Europejskich. Obejmuje ona szczegółowe zasady wizualizacji projektów finansowanych w perspektywie 2007-2013.

Logo

Wszystkie logotypy do pobrania w różnych formatach, służące oznaczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt: Innowacyjni - Niekonwencjonalne, pionierskie, nowatorskie

Zapraszamy do lektury pierwszego albumu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęconego innowacyjnym projektom stworzonym w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko.

Prezentowany Katalog spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników Targów ITM w Poznaniu oraz 14. Pikniku Naukowego w Warszawie.

Znajdziecie Państwo w nim wiele nowatorskich rozwiązań, które świadczą o sile polskiej nauki i są najlepszym dowodem na to, że Polska może skutecznie konkurować na rynku europejskim.

Wzoruj się na najlepszych – Efekty realizacji projektów w ramach działań 1.4 i 1.5 SPO WKP

Katalog najlepszych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, wydany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.