1. Czy podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie będą wszystkie jednostki naukowe wyszczególnione w art. 2 ust. 9 Ustawy o zasadach finansowania nauki, czy jedynie Publiczne organizacje badawcze (tj. instytuty badawcze, uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk)? Pytanie moje wynika z faktu, iż obecnie realizujemy projekt z działania 1.3.1 i w konkursie z 2009 podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie były wszystkie jednostki naukowe, których katalog zawierała Ustawa o zasadach finansowania nauki, a nie jedynie Publiczne organizacje.
 2. Zwracam się z prośbą o interpretację fragmentu z regulaminu konkursu na działanie 1.3 (Paragraf 4 ust. 2): "W ramach konkursu wsparcie może być udzielane wyłącznie konsorcjom naukowym, w których skład wchodzi 1 publiczna organizacja badawcza oraz 1przedsiębiorca."Czy zdanie to należy rozumieć, że w skład konsorcjum nie może wchodzić więcej konsorcjantów niż 1 instytucja badawcza i 1 przedsiębiorca?
 3. Czy w warunkach konkursu zapis § 4.2 regulaminu konkursu: w ramach konkursu wsparcie może być udzielane wyłącznie konsorcjom naukowym, w których skład wchodzi 1 publiczna organizacja badawcza oraz 1 przedsiębiorca - oznacza, że nie może być większe konsorcjum np. 2 jednostki naukowo-badawcze i 2 przedsiębiorców?
 4. Czy instytut może w ramach działania 1.3.1. otrzymać 100% dofinansowania?
 5. Czy jedna jednostka naukowa może złożyć więcej niż jeden wniosek, w założeniu, iż współpracuje z różnymi firmami?
 6. Czy wdrożenie jest możliwe tylko we własnej działalności firmy współskładającej wniosek, czy też możliwa jest sprzedaż licencji bądź patentu?
 7. Czy kwota projektu uwzględnia de minimis?
 8. W Regulaminie Przeprowadzania Konkursu w § 4 zdefiniowano, że „W ramach konkursu wsparcie może być udzielane wyłącznie konsorcjom naukowym, w których skład wchodzi 1 publiczna organizacja badawcza oraz 1 przedsiębiorca”.Informacja zawarta w ogłoszeniu konkursowym to „Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: Publiczne organizacje badawcze (tj. instytuty badawcze, uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk), będące liderem konsorcjów naukowych”. Proszę o uściślenie pojęcia publiczne organizacje badawcze oraz określenie jak i gdzie zdefiniowane jest pojęcie organizacji publicznej lub podmiotu prawa publicznego.W rozporządzeniu komisji europejskiej zdefiniowane jest tylko pojęcie „organizacja badawcza” , która oznacza podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania.
 9. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej: „Wsparcie na ten cel może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach Projektu do własnej działalności gospodarczej, rozumianej jako rozpoczęcie produkcji, świadczenie usług lub udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej”.W przypadku nowych produktów inżynierii tkankowej proces wdrożenia trwa kilkanaście lat z uwagi na to iż są one traktowane jako leki. Pytanie zatem w jaki okresie musi nastąpić zdrożenie czy jeszcze w trakcie trwania projektu , co w tym przypadku jest oczywiście nie możliwe. Proszę zatem o bardziej szczegółową informację dotyczącą wdrożenia.
 10. W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach działania 1.3.1 PO IG proszę o wyjaśnienie co oznacza dokładnie kryterium: "udział jednostki naukowej w projekcie ma charakter niezależnej działalności badawczo-rozwojowej (nie są to badania zamawiane przez przedsiębiorcę)". Jak rozumieć kwestię badań zamawianych przez przedsiębiorcę?
 11. Zgodnie z kryterium merytorycznym punktowanym: „Adekwatność zasobów organizacyjnych, kadrowych oraz infrastrukturalnych Wnioskodawców (oraz konsorcjanta w przypadku gdy odpowiada on za realizację części zadań w projekcie) do zakresu projektu”.Wnioskodawca lub Konsorcjant Biznesowy może włączyć do realizacji projektu Podwykonawcę. Zgodnie z opisem tego kryterium : "Maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium otrzymać mogą Projekty, charakteryzujące się dojrzałością projektową. Premiowane będą wnioski, w których Wnioskodawca i Konsorcjant biznesowy (jeśli dotyczy) wskaże realizatora/ów prac (w tym również w przypadku, gdy Wnioskodawca samodzielnie, a w przypadku gdy Konsorcjant biznesowy odpowiadać będzie za realizację części zadań w projekcie – Wnioskodawca i Konsorcjant biznesowy samodzielnie planują wykonać całość zadań badawczych i mają do tego wystarczający potencjał)". Jak należy rozumieć powyższe stwierdzenie? Czy oznacza to, że Projekt w którym wskazany zostanie realizator prac np. w postaci konkretnego Podwykonawcy (z którym Wnioskodawca/Konsorcjant biznesowy ma podpisaną umowę warunkową) ma szanse uzyskać większą liczbę punktów w tym kryterium niż projekt, w którym podwykonawca zostanie jedynie opisany pod kątem cech jakie musi spełniać?
 12. Zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie, pkt. 13. Zakup usług doradczych i badawczych może być realizowany u podwykonawcy zagranicznego. Czy są jakieś ograniczenia (finansowe, inne) dotyczące zakupu usług u takiego podwykonawcy? Czy sytuacja, w której znaczna część zakupywanych usług (pod względem ponoszonych wydatków) realizowana jest poza Polską, ale najważniejsze merytorycznie prace są wykonywane w Polsce jest dopuszczalna?
 13. Zgodnie z § 3 ust. 11 wzoru umowy o dofinansowanie„za skuteczne wdrożenie wyników Projektu uważa się m.in. udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej. Nie uważa się za skuteczne wdrożenie wyników Projektu, sprzedaży wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy”. Czy są jakieś uregulowania dotyczące udzielenia licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej licencjobiorcy? Jakie, kluczowe dla realizacji i trwałości projektu 1.3.1 POIG kwestie powinna zawierać umowa licencyjna?
 14. Proszę o informację, czy konsorcjantem biznesowym w ramach działania 1.3.1 może być firma zagraniczna? Czy są przepisy regulujące tę kwestię?
 15. Jak dużą pomoc pośrednią może otrzymać przedsiębiorca? Czy powinienem tutaj mieć na uwadze progi pomocy de minimis?
 16. Czy w ramach 1.3.1 można sfinansować badania na innowacyjnej maszynie (przyrządzie) do realizacji procesów z grupy high-tech lub medium high-tech, które będzie służyło dużemu przedsiębiorstwu po zakończeniu projektu do produkcji (czyli będzie to rzeczywiste wdrożenie w ramach projektu wyników badań stosowanych i przemysłowych), analogicznie do dawnych projektów celowych - firma będzie mogła produkować na przyrządzie (maszynie) powstałej w wyniku współpracy projektowej. Jeśli tak, jakie warunki musi spełnić Instytut Obróbki Plastycznej, a jakie duży przedsiębiorca?
 17. Czy technologia badania i rozwijana przez jednostkę naukowa musi pochodzić z danej jednostki naukowej czy może pochodzić od przedsiębiorcy lub innego podmiotu? (nadal realizatorem badań jest jednostka naukowa a prawa do wynalazku ma przedsiębiorca) - jednym słowem czy w jednostce naukowej musi być źródło pochodzenia rozwijanej technologii ?
 18. Czy jest jakaś definicja określająca czym jest badanie przemysłowe a czym są prace rozwojowe?
 19. Czy zakupiony sprzęt musi być własnością uczelni czy może być zakupiony przez partnera biznesowego?
 20. Czy istnieje możliwość wykonania i przebadania w ramach projektu innowacyjnego stanowiska i czy stanowisko to można przenieść na stan Konsorcjanta, tak aby mógł z tego korzystać, co pozwoli na zwiększenie jego konkurencyjności? Czy Konsorcjantem może być Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, którego status to: Samorządowa wojewódzka osoba prawna działająca na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z póz. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póz. zm.)., ale finansowo rozlicza się jak przedsiębiorstwo, ponieważ jego działalność postrzegana jest jako działalność gospodarcza.
 21. Czy Podwykonawcą w ramach jednego z zadań (dot. wykonanie serii produktu do badań stabilności oraz docelowego miejsca wytwarzania zgłoszonego produktu leczniczego) w ramach projektu 1.3.1 może być firma farmaceutyczna zlokalizowana poza granicami RP ale na terenie Unii Europejskiej?
 22. Zgodnie z § 4 ust. 2 RPK "Warunkiem udziału w konkursie jest uprzednie zawarcie przez organizację badawczą umowy konsorcjum z przedsiębiorcą, który będzie beneficjentem pomocy publicznej w ramach Projektu".Czy zostały określone jakiekolwiek zasady dokonywania wyboru członka konsorcjum (np. Prawo Zamówień Publicznych, zapytania ofertowe etc.?)?
 23. W kryteriach znajduje się informacja, iż siedziba Wnioskodawcy i Konsorcjanta musi znajdować się na terenie RP. Co w sytuacji, gdy Konsorcjant jest powiązany z zagraniczną spółką (firma powiązana ma siedzibę poza Polską, ale sam Konsorcjant działa na terenie Polski)? Czy takie powiązanie wyklucza go z możliwości udziału w konkursie?
 24. Czy Podwykonawcą w ramach jednego z zadań ( dot. wykonanie serii produktu do badań stabilności oraz docelowego miejsca wytwarzania zgłoszonego produktu leczniczego) w ramach projektu 1.3.1 może być firma farmaceutyczna zlokalizowana poza granicami RP ale na terenie Unii Europejskiej?
 25. Czy Wnioskodawca - Uczelnia może złożyć kilka projektów do konkursu w ramach Poddziałania 1.3.1. POIG?
 26. Czy w ramach konkursu POIG 1.3.1 w konsorcjum naukowym może uczestniczyć tylko jedna jednostka naukowa i jeden przedsiębiorca, czy mogą brać udział 2 lub 3 jednostki naukowe i przedsiębiorca, który będzie wdrażał projekt? Nasz projekt ma charakter interdyscyplinarny, jeśli idzie o stronę naukową opracowania nowego urządzenia i chcielibyśmy go realizować wspólnie z uczelnią i innym instytutem.
 27. Czy w konsorcjum oprócz przedsiębiorcy wdrażającego, może jako partner wystąpić przedsiębiorca – potencjalny odbiorca – użytkownik wyrobu, u którego przeprowadzane byłyby testy nowopowstałego urządzenia? W przypadku powodzenia oczywiście urządzenie będzie produktem rynkowym czyli odbiorców będzie wielu.
 28. Czy ewentualnie instytut może złożyć też drugi wniosek w tym konkursie, z innym przedsiębiorcą i z inną tematyką?
 29. Pytanie dotyczy następującej sytuacji: Projekt byłby realizowany przez jednostkę naukową w partnerstwie z przedsiębiorcą Przedsiębiorca wdraża efekty projektu badawczego ale jednocześnie ponosi koszty na etapie realizacji prac badawczych. Podział kosztów pomiędzy członków konsorcjum jest następujący:
  1. Koszty prac badawczo-rozwojowych poniesione przez jednostkę naukową 20% kosztów projektu,
  2. Koszty prac badawczo-rozwojowych poniesione przez partnera biznesowego 80% kosztów projektu.

  1. Czy taka konstrukcja projektu jest możliwa w działaniu 1.3.1?
  2. Czy dofinansowanie (% od kosztów kwalifikowanych) jest naliczane w odniesieniu wyłącznie do kosztów ponoszonych przez jednostkę naukową czy do kosztów projektu? Zakładając koszty badań przemysłowych czy w tej sytuacji dofinansowanie wyniesie max. 20% kosztów projektu czy tylko 10% kosztów poniesionych przez jednostkę naukową (jako 50% kosztów poniesionych przez jednostkę)?
 30. Czy jedno konsorcjum może składać dwa wnioski o dofinansowanie dwóch projektów?
 31. Czy partnerem w przedsięwzięciu musi być spółka, czy może być fundacja?
 32. Czy partnerem może być nowe przedsiębiorstwo (spółka)? A jeśli tak to co będzie wymagane dla ewentualnej weryfikacji zabezpieczenia umowy, czy też innych analiz np. finansowych? Czy wystarczy, że partnerem będzie Szkoła wyższa i nie ma wtedy dużego znaczenia historia, czy kondycja lub historia (okres działalności) przedsiębiorstwa?
 33. Czy Prokuratury i w dalszym etapie postępowań również Sądy, które byłyby odbiorcami badań wpisywałyby się w rozumienie przedsiębiorcy?
 34. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania dla badań nad farmą fotowoltaiczną?
 35. Jak należy rozumieć zapis w dokumentacji aplikacyjnej „Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać Projekt, który przewiduje rozwiązanie wpisujące się w katalog branż (działalności wytwórczej lub usługowej) zaliczanych do wysokich i średnio-wysokich technologii (zdefiniowanych przez EUROSTAT)”. Czy oznacza to, iż przedmiot projektu (rozumiany jako zakres prowadzonych prac badawczych) musi wpisywać się w ten katalog, czy też wynik prac badawczych (efekt, który zostanie wdrożony) musi wpisywać się w ten katalog?
 36. Zgodnie z zapisami w dokumentacji konkursowej jednym z kryteriów merytorycznych dostępu jest spełnianie wymogu wsparcia dla branż z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii. Zgodnie z wyjaśnieniem, kryterium jest spełnione, jeśli rozwiązanie będące przedmiotem Projektu (rezultatem badań przemysłowych lub prac rozwojowych) będzie należało do obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii. Czy zatem oznacza to, że zakres działalności firmy wchodzącej w skład konsorcjum może być z innych obszarów niż te wskazane w zał. 1, a istotne jest, aby rozwiązanie będące przedmiotem Projektu (i które zostanie wdrożone w firmie) było z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii wskazanych w załączniku?
 37. Czy procedura postępowania będzie identyczna jak w przypadku innych ogłoszonych przez Państwo konkursów?   Czy będzie możliwość uzupełniania wniosku drogą internetową? Ostatnio mieliśmy login i hasłoi on- line uzupełnialiśmy wniosek, a po uzupełnieniu drukowaliśmy.
 38. Czy w ramach realizacji Projektu Beneficjent lub Konsorcjant biznesowy może zlecić podwykonawcy całościowe opracowanie określonej technologii np. dotyczącej zrzutu wody i ścieków (systemu gospodarki wodą)?
 39. Czy do okresu realizacji Projektu wlicza się także okres utrwalania jego wyników?
 40. Firma ubiega się o środki na realizację projektu w ramach konkursu z RPO (dokumentacja jest juz złożona, czekamy na wyniki). Czy w takiej sytuacji może złożyć wniosek z 1.3.1 na te same działania?
  Oczywiście w sytuacji otrzymania dofinansowania w ramach obu konkursów z jednego firma by zrezygnowała. W Konkursie 1.3.1 nie jest to wyraźnie napisane, są tylko dwa zapisy, które to sugerują:
  1. konieczność złożenia oświadczenia o nieubieganiu sie o finansowanie z innych źródeł (ale dopiero na etapie podpisywania umowy)
  2. oświadczenie o nieubieganiu się Konsorcjanta o dofinansowane z innych źródeł w końcowej części wniosku.
 41. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie przez uczelnię partnera przemysłowego. Wielkość dofinansowania zależy od jego wielkości. Jeżeli będzie to zakład o wielkości 50 - 250 osób. W związku z tym, można otrzymać zwrot 60% wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe i 35% na prace rozwojowe. Można je podwyższyć o 15%, odpowiednio do 75% i 50% jeżeli oczywiście będziemy publikować wyniki na konferencjach? Czy dofinansowanie w tych projektach jest obcinane zarówno dla uczelni jak i przedsiębiorstw? W projektach ramowych UE były obcinane tylko dla przedsiębiorstw a uczelnia dostawała 100% kosztów.
 42. Jaka maksymalna wielkość kosztów pośrednich (narzutów) przewidywana jest w konkursie 1.3.1?
 43. Czy konsorcjantem biznesowym w projekcie może być przedsiębiorstwo, które ma 50 % kapitału włoskiego?
 44. Czy tematyka badawcza dotycząca modernizacji pieców grzewczych w zakładzie przetwórstwa stali, a dokładnie w walcowni blach grubych, która prowadzi do zmniejszenia energochłonności zakładu oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska może być przedmiotem wnioskowania o wsparcie finansowe w świetle listy branż średniej i wysokiej technologii? Oraz Czy badania nad możliwością zastosowania nowoczesnych technologii walcowania blach grubych wykorzystujących obróbkę cieplno-plastyczną, prowadzących do zwiększenia uzysku oraz obniżenia kosztów produkcji poprzez oszczędności energii i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska mogą być przedmiotem wnioskowania o wsparcie finansowe w świetle listy branż średniej i wysokiej technologii?
 45. Czy w ramach działania 1.3.1 projekt dotyczący budowy zakładu do produkcji kruszyw i przerabiania w nim odpadów wydobywczych z kopalni miedzi (kamienia nieokruszcowanego) wpisuje się w ten projekt oraz czy dotacja jest przydzielana wyłącznie na część badawczą, czy również na część wdrożeniową. Jakie są poziomy wsparcia w przypadku dużego przedsiębiorstwa?
 46. Kiedy będzie ogłoszony termin składania dokumentacji na konkurs?
 47. Wymagana jest rejestracja naszej firmy w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do)?, jeśli tak to jak to mogę dokonać (strona web) i jakie niezbędne dane/dokumenty są potrzebne do tego?
 48. W paragrafie 4, punkt  2 - jest zdanie "W ramach konkursu wsparcie może być udzielane wyłącznie konsorcjom naukowym, w których skład wchodzi 1 publiczna organizacja badawcza oraz 1 przedsiębiorca". Czy oznacza to, że w skład konsorcjum naukowego musi wchodzić dokładnie jedna publiczna organizacja badawcza i jeden przedsiębiorca, czy mogą być to przykładowo 3 publiczne organizacje badawcze oraz jedno przedsiębiorstwo?
 49. Czy osoba fizyczna będąca obcokrajowcem (posiadająca obywatelstwo niemieckie) może zostać zaangażowana w realizację projektu (zatrudniona jako wykonawca) w jednostce Wnioskodawcy? Osoba ta jest współautorem technologii (wraz z przedstawicielem Konsorcjanta Biznesowego), której modyfikacja i dalszy rozwój są przedmiotem opracowywanego rzez Wnioskodawcę projektu.
 50. W dokumentacji konkursowej, dokładnie w Regulaminie przeprowadzania konkursu jest wpisany załącznik nr 1: „Lista branż z zakresu wysokich i średniowysokich technologii objętych wsparciem w konkursie (odrębny dokument)”. Gdzie mogę znaleźć ten „odrębny dokument”?
 51. Czy spełnione zostanie kryterium listy branż dotyczące pkt 83 Sekcja J Dział 62, grupa 62.0 "Działalność związana z oprogramowaniem" jeżeli: Jednostka naukowa jako członek konsorcjum stworzy oprogramowanie które zostanie zastosowane w produkcji przemysłowej ale przedsiębiorca nie jest firma tworzącą oprogramowanie, lecz produkująca wyroby przemysłowe? Czy w takim przypadku możliwy jest udział w konkursie w ramach innej dziedziny z listy? W branży która dotyczy profilu produkcji przedsiębiorstwa?
 52. Czy w ramach programu 1.3.1 można wystąpić o sfinansowanie urządzenia kontrolno-pomiarowego do użycia w laboratorium przemysłowym do kontroli jakości produktów, co zapewni większą wiarygodność przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym oraz może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży oraz mniejszej liczby zwrotów?
 53. Czy poprawnym rozumieniem wdrożenia jest w przypadku projektów z dziedziny farmacji weryfikacja w praktyce wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej? Wynalazkiem jest potencjalny lek, którego skuteczność została potwierdzona w pierwszej fazie badań przedklinicznych, tj. in vitro. Projekt zgłaszany w konkursie dotyczyłby kolejnego etapu procesu wprowadzania nowego, oryginalnego leku na rynek czyli badań przedklinicznych in vivo prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych. Celem tych badań jest oszacowanie bezpieczeństwa stosowania badanego związku u ludzi. Badania kliniczne które są najistotniejszym etap badań nad nowym lekiem, nie mogą być tematem projektu przede wszystkim z powodu ram czasowych wyznaczonych w konkursie i ryzyka, jakie niesie ze sobą charakter projektu. Wieloletnie badania fazy I, II, III oraz IV przeprowadzane są tylko wówczas, gdy badania przedkliniczne zakończyły się sukcesem - związek chemiczny został uznany za wystarczająco bezpieczny do wykorzystania go w badaniach u człowieka. Nieuzasadnione i niepraktykowane jest planowanie badań klinicznych bez znajomości wyników badań przedklinicznych. Czy zatem za zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania konkursu wsparcie na badania przemysłowe lub prace rozwojowe może być uznane wdrożenie rozumiane jako zakończenie badań przedklinicznych in vivo, które jest niezbędne dla beneficjenta biznesowego (firmy farmaceutycznej) do rozpoczęcia kolejnego etapu prac nad oryginalnym produktem leczniczym?
 54. Czy można upoważnić Konsorcjanta biznesowego do reprezentowania konsorcjum przed NCBR? To często przyspiesza proces podpisywania.
 55. Czy brak patentów, tj. wskaźnik rezultatu liczby zgłoszeń patentowych np. do EPO sprawi, że projekt będzie miał gorszą ocenę (w porównaniu z przypadkiem, gdyby zadeklarował zgłoszenie)? Często zgłoszenie patentowe i konieczność publikacji patentu działa na niekorzyść przedsiębiorcy i może uniemożliwić wdrożenie (bo ktoś to zrobić może szybciej).
 56. Co oznacza konkretnie zobowiązanie się partnera biznesowego do zaangażowania środków w prowadzenie badań i wdrożenie poza wymaganym poziomem pomocy publicznej? Czy przedsiębiorca musi się zobowiązać do dodatkowego wkładu?
 57. Jakie jest źródło (dokument, akt normatywny) dla oceny gotowości wdrożeniowej rozwiązania, który to opis zamieszcza się w punkcie 4.7 SW. Jest ok. 5-6 stopni, jakie są progi determinujące rozwiązanie w ramach każdego stopnia?
 58. Czy istnieje źródło informacyjne, które określa konsekwencje (prawne, finansowe) dla przypadków, w których projekt nie może być kontynuowany, tj. dalsze prace badawcze są bezcelowe, zmiana zmiany uwarunkowań rynkowych sprawia, że wdrożenie jest nieopłacalne (koszt wdrożenia > spodziewane korzyści ekonomiczne), vis maior? Czy takie przypadki są rozpatrywane indywidualnie?
 59. Czy projekt może wyłącznie opierać się na realizacji prac w zakresie badań stosowanych (przemysłowych, nie występują prace rozwojowe) i wyłącznie na tej podstawie następuje wdrożenie.
 60. Według jakich kryteriów dobierani są eksperci do oceny merytorycznej?
 61. Jak będzie weryfikowane wdrożenie po zakończeniu projektu? (Wdrażając produkt do produkcji czy musimy produkować przez 3 lata po zakończeniu projektu)?
 62. Czy konsorcjantem biznesowym w Poddziałaniu 1.3.1 PO IG (aktualny konkurs) może być firma zajmująca się ubojem zwierząt i przetwórstwem mięsa (zakłady mięsne). Czy ten zakres działalności gospodarczej nie podlega wyłączeniu z możliwości ubiegania się o ww. fundusze?
 63. Grupa składająca się z czterech placówek badawczych chciałaby ubiegać się o grant w konkursie (Konkurs 1.3.1/1/2012/POIG). W skład zespołu wchodzą: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Morski - Jednostka Badawczo Rozwojowa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Projekt ma dotyczyć Systemu Informacji i Ostrzegania dla Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej. Na stronie NCBiR podano, ze projekt ma zakończyć się 15 czerwca 2015 a później czas na wdrożenie, z tego wynika, ze przygotowanie całego Systemu miałoby trwać dwa lata, a potem wdrożenie przez Rybaków, którzy są zainteresowani tym Systemem.
  Czy z tego wynika, ze cztery placówki naukowo-badawcze pracują tylko przez dwa lata?
  Czy w okresie wdrożenia tez, poprawiając swój produkt w czasie weryfikacji?
 64. Według jakich kryteriów dobierani są eksperci do oceny merytorycznej?
 65. Jak będzie weryfikowane wdrożenie po zakończeniu projektu? (Wdrażając produkt do produkcji czy musimy produkować przez 3 lata po zakończeniu projektu)?
 66. Czy Wnioskodawcą może być jednostka badawcza powołana przez niepubliczną uczelnię wyższą - oczywiście jako konsorcjum z przedsiębiorcą?
 67. Czy – jeśli wynikiem prac badawczych jest powstanie prototypu urządzenia wybudowanego przez partnera będącego jednostką naukową – po zakończeniu realizacji projektu również to urządzenie (oprócz niematerialnych wyników badań) przechodzi na własność partnera będącego przedsiębiorcą? Jeśli tak, to czy przedsiębiorca może je następnie wykorzystywać w celach komercyjnych (produkcja)?
 68. Czy wynik wdrożenia wyników badań może mieć charakter niematerialny? Chodzi konkretnie o to czy za wdrożenie wyników badań może być uznane wprowadzenie zmian w technologii lub metodologii pomiarów? Czy za wynik wdrożenia może zostać uznane wzbogacenie oferty przedsiębiorcy o nową technologię lub produkt, nawet jeśli w początkowym okresie może on jeszcze nie być sprzedawany ze względu na konieczność zainteresowania nim klientów?
 69. Czy cechy fizyczne produktu wdrażanego jako wynik badań (np. zmiana parametrów fizykochemicznych krysztale syntetycznym) mogą być zaliczane do wskaźników rezultatu czy do wskaźników produktu?
 70. Czy jako konsorcjum biznesowym może być gmina lub powiat albo województwo? Czy może to być np. spółka z o.o.? Chodzi o to, iż specjalizujemy się w oczyszczalniach hydrofitowych i np. gmina chciałaby wybudować np. na podstawie naszych wyników badań oraz doświadczeń taką oczyszczalnię?
 71. Czy jednostka badawcza uczelni wyższej niepublicznej (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) może tworzyć konsorcjum z przedsiębiorstwem w konkursie 1.3.1.?
 72. Czy w konkursie mogą brać udział jedynie branże zamieszczone na liście „Lista branż z zakresu wysokich i średnich technologii objętych wsparciem w konkursie”- czy to jest warunek niezbędny aby brać udział w tym konkursie ?
 73. Jest również lista branży wykluczonych z konkursu ,jeśli nie ma na tej liście naszej branży (produkcja cementu ,energetyka) czy to oznacza że możemy brać udział w konkursie?
 74. Czy branża licząca 14 spółek (cementownie) skupione w Stowarzyszeniu Producentów Cementu jako podmiot mający zarejestrowaną działalność gospodarczą może brać udział w konkursie reprezentując konsorcjanta biznesowego?
 75. Czy Instytut Materiałów Budowlanych może brać udział w konkursie jako jednostka naukowa B+R?
 76. Jakie są zasady szacowania wartości zamówienia na usługi w Projekcie?