1. Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć ustęp:

Wsparciem nie mogą być objęte projekty polegające w dużej części na zakupie komputerów (podstawowych stacji roboczych, komputerów przenośnych), komputerowych urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, skanery), oprogramowania, modernizacji (wymianie) drobnych urządzeń sieciowych bądź ich elementów, zakupie narzędzi do budowy bądź konserwacji utrzymania sieci oraz projekty polegające w dużej części na zakupie programów i aplikacji wspierających działalność pozabadawczą jednostek naukowych np. programy księgowe czy kancelaryjne.
szczególnie fragment:
zakupie narzędzi do budowy bądź konserwacji utrzymania sieci.

2. Czy konsorcjum naukowo-przemysłowe może w ramach projektu zrealizować specjalistyczne oprogramowanie, które potem w ramach konsorcjum będzie mogło skomercjalizować i oferować innym jednostkom naukowym w sposób komercyjny?

3. Czy sieć naukowa AWF Wrocław może być beneficjentem inwestycji w rozwój infrastruktury informatycznej nauki?

4. Czy beneficjent staje się  właścicielem wytworzonej aparatury?

5. Czy konsorcjum naukowe (UE, AWF Wrocław oraz firma prywatna) jako wykonawca projektu mają 100% finansowania kosztów kwalifikowanych?

6. Czy w sytuacji, gdy konsorcjum naukowo-przemysłowe składa się z jednej jednostki naukowej i dwóch przedsiębiorców z różnymi kompetencjami, dobranymi w taki sposób, aby tworzyć wspólnie łańcuch wartości, możliwe jest przypisanie przedsiębiorcom realizacji konkretnych zadań czy, aby np. opracować zaawansowaną aplikację należałoby wybrać wykonawcę zgodnie z przepisami PZP nawet jeśli jeden z konsorcjantów ma odpowiednie kompetencje i zdolności, aby w pełni zrealizować zamówienie (tak przynajmniej wynika z informacji na str. 7 instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie)?

7. Co oznacza, że przedsiębiorca-konsorcjant nie może mieć żadnego przysporzenia finansowego w ramach projektu?
Co oznacza, że do przedsiębiorcy (członka konsorcjum) nie mogą trafiać wprost żadne środki finansowe w ramach projektu?

8. Przedsiębiorca, który nie jest członkiem konsorcjum, może zostać wybrany w drodze PZP. Czy zatem przedsiębiorca będący członkiem konsorcjum może też zostać wybrany w tym trybie czy może nie ma żadnych możliwości wykonywania odpłatnych usług na rzecz projektu?
Czy prawdziwe może być stwierdzenie, że przedsiębiorca w ramach konsorcjum angażując się w projekt musi finansować się z własnych środków, a ten który nie jest członkiem konsorcjum i zostanie wybrany w sposób zgodny z PZP będzie finansowany z środków projektu?

9. Mam pytanie na temat studium wykonalności pkt 6.2.3. Zakres (dotychczasowej) współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Planowane jest powołanie Konsorcjum ok. 20 Instytutów Naukowych PAN, historia większości sięga lat 50 - tych.Czy współpracę też przedstawić za ostatnie 5 lat (analogicznie do pkt 6.2.2) czy w jakiś b. ogólny sposób przedstawić całość; tego typu Instytuty prowadzą ożywioną współpracę z jednostkami z całego świata, co przy większym poziomie szczegółowości opisu sprawi że podpunkt ten może zająć kilkadziesiąt stron. Zdanie w instrukcji nie rozwiało wątpliwości co powinno się tutaj umieścić.

10. Jak szeroko można rozumieć aparaturę i urządzenia IT możliwe do zakupienia w ramach projektu. Czy należy się ograniczać do komputerów i urządzeń peryferyjnych czy też można traktować to szerzej (np. stanowisko do wizualizacji 3D gdzie dodatkowo oprócz komputera i oprogramowania w jego skład wchodzą ekrany, projektory itp. lub urządzenia wykorzystywane przy obrazowaniu medycznym czyli na przykład dodatkowo skanery, rezonans magnetyczny).

11. Chciałabym się dowiedzieć czy umowa między członkami konsorcjum musi spełniać jakieś konkretne kryteria? Tzn. zawierać konkretne elementy albo być określonego typu?

12. W związku z udostępnieniem Systemu informatycznego do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” PO IG prosimy  o informację, czy udostępnią Państwo wzór Oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością do celów projektu, oświadczenie jest załącznikiem obligatoryjnym do załączenia do wniosku.

13. Jesteśmy instytutem badawczym posiadającym siedzibę w województwie wielkopolskim. Posiadamy również oddziały w innych województwach. Czy w przypadku realizacji projektów w innych oddziałach Instytutu (czyli w różnych województwach) jest to traktowane jako ponadregionalny charakter inwestycji?
Jeżeli tak, to co mamy wpisać w rubrykę "Data zawarcia umowy tworzącej konsorcjum/  grupę/organizację podmiotów (jeśli dotyczy)" - czy będzie to data powstania oddziału, czy mamy tworzyć jakieś umowy o współpracy (na potrzeby projektu) pomiędzy oddziałem centralnym a jednostkami w innych województwach?

14. Od kiedy w ramach POIG 2.3 można kwalifikować wydatki? Czy od momentu podpisania umowy, czy też można kwalifikować wydatki wcześniejsze?
Czy można kwalifikować wydatki na zakup dodatkowej, nie uwzględnionej wcześniej infrastruktury IT do projektu, który jest realizowany w ramach POIŚ XIII oś priorytetowa? Przykładem mogą być sieci niskoprądowe i światłowodowe, które nie zostały uwzględnione w projekcie Centrum Technologii Informatycznych.
Innym wydatkiem dot. CTI jest system monitoringu i dostępu studentów do laboratoriów (system na karty/indeksy elektroniczne). Dzięki temu studenci i doktoranci będą mogli pracować także w godzinach, gdy nie ma opiekunów/prowadzących zajęcia. Czy taki zakup i montaż (uwzględniający prace budowlane - położenie przewodów) jest kwalifikowany? Prace nie były przewidziane w ramach POIŚ więc nie zachodzi podwójne finansowanie. VAT jest kwalifikowany więc przez 5 lat nie będzie generowany zysk.

15. Czy mimo, że wszelkie prace związane z realizacją projektu zgłaszanego na konkurs POIG, Działanie 2.3 będą wykonywane wewnątrz budynków i nie będą mieć jakiegokolwiek wpływu na środowisko naturalne, a tym bardziej na obszary Natura 2000 (nie będą wymagane jakiekolwiek pozwolenia czy decyzje władz samorządowych), to należy wypełniać i dołączać do dokumentów aplikacyjnych załączniki:
1.   Załącznik Ia - formularz w zakresie OOŚ.
2.   Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

16. Sytuacja wygląda tak: jednostka naukowa diagnozuje u siebie potrzebę posiadania specjalnego rozwiązania informatycznego, które pomoże w realizacji projektów badawczych przez nią realizowanych i zarazem może przyczynić się do popularyzacji nauki, poprzez udostępnianie wyników badań dla wszystkich zainteresowanych. Jednostka naukowa wie co chciałaby otrzymać, ale nie jest w stanie samemu dokładnie przygotować całego projektu od strony informatycznej, bo nie ma takich kompetencji. Rozwiązanie o którym jednostka naukowa myśli ma być sprzężone z innymi instytucjami naukowymi działającymi na terenie Europy i świata.

Następnie, jednostka naukowa zgłasza się do firmy informatycznej z pytaniem czy wykonanie takiego narzędzia, oprogramowania, jest w ogóle możliwe? I czy firma może pomóc w przygotowaniu takiego produktu od strony know-how.

Obie instytucje dochodzą do wniosku, że mogą sobie wzajemnie pomóc.

Czy zatem nawiązanie współpracy w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego w opisanym wyżej przypadku, może być podstawą do starania się o realizację projektu? Projekt realizowany jest w partnerstwie między jednostką naukowa i przedsiębiorcą. Oba podmioty współpracują ze sobą ściśle w ramach projektu. Czy w takim modelu, gdzie przedsiębiorca jest faktycznym Partnerem, a nie podwykonawcą trzeba stosować PZP, aby wyłonić wykonawcę oprogramowania (mamy wtedy do czynienia z sytuacją w której przedsiębiorca opracowuje i wymyśla rozwiązanie, natomiast kto inny jest jego wykonawcą!)?

Dodam, że takie rozwiązanie nie musi zakładać zarządzania budżetem projektu (nawet częścią) przez przedsiębiorcę, bo w takim partnerskim modelu może być tak, że jednostka naukowa (lider) rozlicza Partnera (przedsiębiorcę) z faktycznie wykonanych działań i wypłaca środki tylko za wykonaną pracę. Wszystko to zresztą zapisane może być wcześniej w umowie partnerskiej tworzącej konsorcjum...

17. Czy istnieje ograniczenie definiujące liczbę wniosków składanych przez 1 Wnioskodawcę? Z czego ono wynika?

18. Czy są wyszczególnione minimalne wartości wskaźników rezultatu projektu w szczególności w odniesieniu do nowo utworzonych etatów?

19. Czy w ramach konkursu możliwe jest finansowanie projektu polegającego na wytworzeniu usług dla środowiska naukowego, ale bez inwestycji w środki trwałe? Czy jednak jakiś (jaki?) poziom wydatków na zakup środków trwałych jest wymagany?

20. Jak interpretować zdanie z instrukcji wypełnienia wniosku "UWAGA: Jeżeli Projekt obejmuje więcej niż jeden rodzaj inwestycji z Poddziałań 2.3.1., 2.3.2. lub 2.3.3 POIG, Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie"?

21. Czy do każdego projektu należy obligatoryjnie złożyć załącznik I a oraz I b dotyczące środowiska, nawet jeżeli projekt to adaptacja pomieszczenia i na kwestie środowiskowe nie ma większego wpływu?

22. Proszę o informację precyzującą wypełnienie punktu 6.2. Studium Wykonywalności: Zasoby ludzkie i doświadczenie członka konsorcjum/sieci/grupy. Czy należy podać liczbę osób i liczbę etatów, w tym wymiar etatów, np. 0, 5 ? Czy w tym wypadku należy podać obecne czy przewidziane etaty? Czy właściwe jest podawanie imion i nazwisk? 

23. Proszę o informację jak rozumieć pojęcie region w opisie kryterium „Inwestycja ma charakter ponadregionalny” w konkursie w ramach PO IG 2.3? Czy region jest tu równoważny z województwem? Opis: Wnioskodawca powinien przedstawić argumenty poświadczające ponadregionalny charakter przedmiotu Projektu.
Ponadregionalny charakter inwestycji oznacza , że przedmiot Projektu (infrastruktura, bazy danych, usługi teleinformatyczne, aplikacje itp.) będą:
a) budowane (tworzone) przez konsorcjum podmiotów z więcej niż jednego regionu i/lub b) wykorzystywane przez podmioty (użytkowników, jednostki naukowe itp.) z kilku regionów.

24. Czy zakres działania 2.3 PO IG obejmuje również digitalizację, rozumianą jako tworzenie, rozwój i udostępnianie zasobów cyfrowych, i czy wydatki przeznaczone na takie cele traktowane są jako kwalifikowalne. Dla wyjaśnienia dodam, że chodziłoby o digitalizację zbiorów bibliotecznych, a wydatki dotyczyłyby zarówno wynagrodzeń personelu odpowiedzialnego za bezpośrednią realizację zadania (skanowanie i publikacja), jak i specjalistycznego sprzętu (np. skanerów do zbiorów specjalnych).

25. Czy będący członkiem Konsorcjum naukowo-przemysłowego przedsiębiorca oraz centrum badawczo-rozwojowe mogą również otrzymać dofinansowanie tak jak jednostki naukowe wchodzące w skład tego konsorcjum?
Jeśli tak, to czy poza brakiem możliwości dostępu na preferencyjnych warunkach do wyników projektu i powstałej w jego realizacji infrastruktury są jeszcze jakieś inne istotne uwarunkowania?

26. Czy wniosek składany w ramach konkursu 2.3 może być komplementarny z innymi wnioskami PO IG? Chodzi o przypadek projektu w którym mamy cześć infrastruktury, ale chcemy ją doposażyć w nowsze urządzenia z tego działania 2.3 i będą one z niego finansowane i później w ramach jego wykorzystywane (aparatura badawcza) ale do funkcjonowania muszą współgrać z istniejącą infrastrukturą. Czy taki zakup jest kwalifikowalny i możliwy?

27. Do której godziny system będzie rejestrował wnioski w dzień 21-06-2013 r.?

28. Czy Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością do celów Projektu może mieć charakter ogólny czy szczegółowy z wymienionym numerem działki z wypisu gruntów?

29. Jakie dokumenty w przypadku oświadczeń dotyczących rozliczenia podatku VAT w projektach są wymagane dla Partnerów (projekt realizowany w ramach konsorcjum), którzy VAT mogą rozliczać strukturą? W przedstawionych na stronie wzorach oświadczeń dot. VAT nie ma możliwości na etapie składania wniosku przedstawienia takiej informacji?

30. W jakim zakresie umowa konsorcjum, stanowiąca obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie, będzie przedmiotem oceny formalnej i / lub merytorycznej. Przygotowanie tego dokumentu jest bardzo czasochłonne - znacznie bardziej niż samego wniosku, bo gdy w sprawę włączy się dział prawny i władze jednostek, wszystko trwa 10 razy dłużej. W związku z tym proszę o odpowiedź, czy załączona do wniosku umowa musi być wersją ostateczną, szczegółowo omawiającą wszystkie aspekty współpracy, czy też na etapie składania wniosku można załączyć np. umowę ramową, potwierdzającą fakt powstania konsorcjum, lecz pozostawiającą pewne szczegółowe kwestie do dalszego ustalenia?

31. „Uwaga: Nie należy wykazywać Podwykonawców, którzy realizować będą dostawy na rzecz Projektu. Chodzi o wskazanie Podwykonawców, którym powierzona zostanie realizacja robót budowlanych albo usług na potrzeby realizacji zadań w Projekcie.” Czy zapis ten oznacza, że jeśli planujemy we wniosku jakieś prace budowlane np. związane z przystosowaniem pomieszczenia do potrzeb serwerowni, to mamy na etapie wniosku wskazać wykonawcę (nazwa, NIP), czy Projektanta? Czy wystarczy tylko opisać, że wykonawca zostanie wybrany w drodze procedury przetargowej wg zasad obowiązujących w przypadku przetargów na roboty budowlane ?

32. Pytanie związane jest z wypełnianiem w Studium wykonalność i podpunktów 5.2 i 5.3 w punkcie V. Analiza techniczna realizacji Projektu. Przyjęłam zasadę, że w podpunkcie 5.2.1 (wnioskodawca) oraz 5.3.1 (konsorcjanci) opisuję pomieszczenia, meble specjalistyczne, rodzaj łącza internetowego. Co jeszcze w tych punktach rozumieć jako "infrastrukturę techniczną"? Ilość i rodzaj sprzętu podaję bowiem odpowiednio w podpunktach 5.2.2 oraz 5.3.2. "Inne wyposażenie" to w tym przypadku np. drukarki i inne sprzęty biurowe, tak? W tych podpunktach sporządzam też listę sprzętu planowanego do zakupu (instrukcja  wypełniania Studium nie określa, gdzie zawrzeć te informacje). Jakie informacje można umieścić w  podpunktach 5.2.3 i 5.3.3 - czym są "inne niezbędne zasoby techniczne"?  Czy szybkie łącze internetowe, pozwalające na swobodną komunikację  między konsorcjantami to informacja, która powinna się znaleźć również w tym miejscu?

33. W pkt 3.2 w Instrukcji przygotowania Studium wykonalności jest mowa o załączeniu do wniosku Oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością do celów Projektu. Wnioskodawcą jest Uniwersytet Warszawski, projekt będzie realizowany w Centrum Nowych Technologii (jednostka uniwersytecka- "wydział"). W jaki sposób zredagować oświadczenie i kto powinien je podpisać? Rektor UW czy dyrektor naszej jednostki - Centrum Nowych Technologii?

34. Czy w ramach konkursu wniosek może złożyć konsorcjum naukowe złożone z 3 UCZELNI WYŻSZYCH?

35. Czy umowę konsorcjum należy załączyć obligatoryjnie już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czy można ją przedłożyć dopiero w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisywania umowy o dofinansowanie?

36. Czy Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością jest obligatoryjne, w instrukcji wypełniania wniosku (wersja papierowa) czytam, że dotyczy tylko projektów wymagających pozwolenia na budowę (w instrukcji systemu informatycznego ten załącznik widnieje jako obligatoryjny) ?

37. Czy w  miejsce załączników które "nie dotyczą"  trzeba załączyć jakiś plik (kartę informacyjną) z informacją - nie dotyczy?