1. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanej z Kryterium merytorycznym dostępu Projekt zakłada wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w działalności gospodarczej. - informacja w szczegółowym opisie tego kryterium jest taka, że wdrożenie wyników badań ma nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia Projektu, jednakże kwestia dotycząca okresu, od którego liczone są 3 lata jest dla mnie nie jasna. Czy zakończenie realizacji Projektu rozumiane jest, jako termin wyznaczony w harmonogramie wniosku o dofinansowanie?

2. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanej z Kryterium merytorycznym punktowanym Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 lub na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. - niejasna jest kwestia dotycząca okresu, w którym należy osiągnąć określone wskaźniki rezultatu. Czy jest to okres 3 lat od zakończenia Projektu, gdzie zakończenie projektu rozumiane jest, jako data wyznaczona w harmonogramie wniosku o dofinansowanie?

3. Czy zwiększenie intensywności wsparcia z tytułu rozpowszechnienia wyników badań dotyczy tylko badań przemysłowych czy też prac rozwojowych?

4. Jesteśmy jako przedsiębiorstwo zainteresowani zaprojektowaniem i wdrożeniem do produkcji urządzeń grzewczych, które wymagają także wielu badań. Czy tego typu konkurs jest dla naszej firmy?


5. Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wchodzi w zakres ogłoszonego konkursu w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych.

6. a) Czy wnioskodawca, o ile w ramach projektu zamierza prowadzić własne prace B+R powinien posiadać np.: kod PKD 72.19.Z, czy też nie ma to znaczenia i wystarczające jest by przedmiotem projektu było rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii, stwierdzone odpowiednim PKD ?

b) Kiedy (na jaki moment) wnioskodawca musi dysponować odpowiednim wpisem PKD (w kwestiach poruszonych wyżej) ?

7. Chciałbym prosić o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy „Przewodnikiem po kryteriach oceny” a „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie”  w zakresie definiowania warunku zawieszającego z umowy warunkowej z podwykonawcą. W „Przewodniku”, przy kryterium „Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie” wskazuje się, że za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą części prac B+R. W nawiasie doprecyzowuje się: „której realizacja będzie uzależniona od przyznania dofinansowania”. Z kolei na stronie 23 Instrukcji, gdzie również podkreśla się, że zawarcia umowy warunkowej nie uważa się za rozpoczęcie realizacji projektu, dokonuje się innego doprecyzowania tego warunku. Otóż, jego ziszczenie się ma być wyznaczone po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (rozumiem, że może choćby być następny dzień).


Przyznanie dofinansowania i dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie to zdarzenie istotnie oddalone w czasie (typowo, ok. 4 miesięcy zgodnie z regulaminem konkursu). Jeśli stosować definicję warunku z „Przewodnika”, przedsiębiorca zawierający umowę warunkową przed złożeniem wniosku znajdzie się w gorszej sytuacji niż ten, który zakontraktuje usługi B+R już po złożeniu wniosku (zwykła umowa, nie-warunkowa), w szczególności, gdy udział podwykonawcy przewidziano od samego początku projektu. Wnioskodawca w pierwszej sytuacji, może rozpocząć realizację projektu dopiero 4 miesiące po złożeniu aplikacji. Wydaje mi się, że istotą warunkowej umowy ma być nie uruchamianie prac projektowych przed złożeniem wniosku, a nie przed przyznaniem dofinansowania. Ta druga data może być trudna do przewidzenia, zważywszy możliwość uzyskania dofinansowania w następstwie procesu odwoławczego.


W uzupełnieniu poniższego pytania dodam, że w „Przewodniku”, trzy akapity dalej stwierdza się, że świadczenie usług badawczych może się rozpocząć po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Trudno to pogodzić z realizacją warunkowej umowy uzależnionej od przyznania dofinansowania. Z kolei w przedostatnim akapicie uzależnia się wejście w życie umowy partnerskiej od przyznania dofinansowania ze środków PO IG. Zdaję sobie sprawę, że umowa partnerska i umowa z podwykonawcą to różne umowy, jednak rozumiem cel ich warunkowości miał być ten sam – nie rozpoczynanie projektu przed złożeniem wniosku.

8. Zwracam się z pytaniem dotyczącym jednego z punktowanych kryteriów merytorycznych. Jeśli Wnioskodawca zadeklaruje stworzenie nowych miejsc pracy i zostaną mu przyznane punkty z tego tytułu, a na etapie realizacji projektu okaże się, że kryterium nie zostało spełnione, ale mimo to po odjęciu punktów za to kryterium projekt Wnioskodawcy nadal znajdowałby się na liście projektów wyłonionych do wsparcia to czy spotkają go (Wnioskodawcę) z tego tytułu jakieś konsekwencje?
Czy projekt nadal będzie dofinansowany czy może zostanie skierowany do ponownej oceny i na tej podstawie wsparcie zostanie utrzymane bądź też odebrane?

9. Co będzie w sytuacji, kiedy wyniki badań i prac będą skłaniały do wniosku że wdrożenie jest niezasadne? Czy wtedy warunek wdrożenia wyników badań bądź prac we własnej działalności gospodarczej będzie egzekwowany i w jaki sposób? W poprzednich naborach taka możliwość była przewidywana a teraz jakby została usunięta.

10. Czy w przypadku aplikowania o środki mikroprzedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

11. Czy wnioskodawca który złożył projekt w ramach działania 1.4 PO IG we wcześniejszej edycji konkursu(rok 2011) na realizację projektu w województwie śląskim (brak do tej pory informacji na temat akceptacji/odrzucenia wniosku) może złożyć drugi wniosek w aktualnej edycji konkursu(rok 2012) w którym realizacja projektu będzie zlokalizowana w innym województwie?

12. Jesteśmy jednostką naukową:
a) czy możemy być wnioskodawcą?
b) czy możemy być partnerem lub tylko wykonywać ekspertyzy?
c)  jak możemy otrzymać dofinansowanie? zwrot kosztów?

13.  Definicja "prac rozwojowych" w Ustawie o zasadach finansowania nauki wyklucza komercjalizację, co jest sprzeczne z zasadami konkursu - proszę o wyjaśnienie.

14. Czy w konkursie mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa (dot. zatrudnienia powyżej 250 osób) i firmy państwowe?

15. Zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie. Czy istnieją jakieś przeszkody, by wniosek składany w ramach działania 1.4 dotyczył prac nad dwoma produktami?

16. Czy w ramach konkursu można aplikować o dofinansowanie wykonania prototypu linii produkcyjnej?

17. Czy jeśli przedsiębiorca nie prowadził dotychczas prac badawczych, ma szanse na dofinansowanie?

18. Mam pytanie w jaki sposób w kontekście ubiegania się  o dofinansowanie w ramach konkursu 1.4 POIG kwalifikować przedsiębiorstwa działające w grupie? Czy o dofinansowanie może ubiegać się spółka działająca na terytorium RP (zatrudniająca 35 pracowników), a której właścicielem jest firma ze Szwajcarii, powiązana również z firmą z Niemiec (w całej grupie pracuje 75 osób)? Którą wartość należy brać pod uwagę ustalając wielkość przedsiębiorstwa?

19. Przygotowujemy się do aplikowania w ramach 1.4 PO IG i prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące podwykonawstwa w projekcie. Nasza firma jest członkiem koncernu międzynarodowego "xxx" mającego swoje zakłady za terenie między innymi kilku krajów europejskich. Wszystkie firmy są ze sobą powiązane poprzez właściciela (firmę "yyy") posiadającego większościowe pakiety udziałów.W ramach projektu planujemy nawiązać na zasadzie podwykonawstwa współpracę z Jednostkami Naukowo-Badawczymi, którym zlecimy opracowanie pewnego zakresu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.
Przedmiot projektu wymagał będzie również zlecenia części prac badawczych i prac rozwojowych firmą zagranicznym należącym do koncernu "xxx" z uwagi na specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, którymi dysponują.
Czy w sytuacji kiedy wybór owych podwykonawców będzie dokonany zgodnie z zasadami opisanymi w §14 pkt. 4 Umowy o dofinansowanie projektu, to przedmiotowe zagraniczne firmy należące do koncernu "xxx" mogą być traktowani przez nas jako podwykonawcy? Jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione.
Mechanizm rozliczania z podwykonawcami byłby następujący: wykonują określone prace na rzecz projektu, wystawiają fakturę za którą im płacimy a następnie rozliczamy przedmiotowy wydatek jako koszt kwalifikowany projektu.

20. Czy w ramach Konkursu mogą być finansowane zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe? Moja wątpliwość wynika z użytego w nazwie kryterium merytorycznego dostępu spójnika lub – „Projekt obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe”?

21. Na liście działalności z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii znajdują się zarówno typy "medium-high technology", jak i "high technology" oraz "high-tech knowledge intensive services". Moje pytanie brzmi: czy za wszystkie te typy - łącznie z "high-tech knowledge intensive services" można otrzymać taką samą ilość punktów, tj. 1 pkt? Pytanie wynika Z BRAKU WSKAZANIA "high tech knowledge intensive services" w treści kryterium.

22. Czy dane PKD musi znajdować się w KRS Wnioskodawcy w momencie składania Wniosku o dofinansowanie, czy może zostać wpisane na etapie przygotowywania umowy o dofinansowanie?

23. Czy wydatki ponoszone przez polską organizację badawczą uczestniczącą w projekcie partnerskim są finansowane ze środków Działania 1.4 POIG?

24. Czy w ramach konkursu 1.4 możemy się starać o dofinansowanie badań nad nową metodą, której zadaniem będzie zwiększanie wydajności zatłaczania wody termalnej, a co za tym idzie uzyskiwania więcej ciepła geotermalnego? Produktem będzie tutaj zwiększona ilość pozyskiwanego ciepła z odnawialnego źródła energii. Dofinansowanie będzie przeznaczone na wybudowanie prototypowej instalacji dozowania odpowiednich współczynników do juz istniejącej instalacji zatłaczającej schłodzone wody termalne.

25. Czy jest instrukcja wypełniania harmonogramu rzeczowo finansowego? Czy można dodawać zakładki w tych harmonogramach? Jeśli nie to w jaki sposób dodawać kolejne zadania?

26. Czy można powoływać się na opinię o innowacyjności, którą wystawiła inna jednostka niż instytut badawczo rozwojowy ale np. osoby kierujące katedrą, odpowiadającej dziedzinie, której dotyczy projekt?

27. Mam pytanie dotyczące kosztów kwalifikowanych dla działania 1.4 PO IG (nabór 2012). W ramach dokumentacji konkursowej opublikowano m.in. dokument pod tytułem „Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.4. PO IG”. Moje pytanie dotyczy możliwości uznania za kwalifikowane kosztów poniesionych na wykonanie pilotażowej instalacji spalania (prototyp-na ostatnim etapie badań). Przewiduje się, iż na wykonanie takiej instalacji niezbędne będzie poniesienie następujących nakładów:

Zatem:

28. Ile wniosków w konkursie może złożyć jeden Wnioskodawca? Czy jest ograniczenie, że tylko jeden Wniosek?

29. Czy jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek w innym konkursie PBS i INNOTECH, a ocena nie zakończyła się dla tych konkursów, czy może wystartować z tym samym projektem w konkursie 1.4 POIG? Z zastrzeżeniem że jeśli dostanie dofinansowanie w innych konkursach powiadomi o tym Instytucje i wycofa się z ubiegania o środki w ramach niniejszego konkursu.

30. W związku z ogłoszonym naborem do działania 1.4 POIG mam kilka pytań odnośnie potencjalnego projektu z branży IT (działalność związana z oprogramowaniem):
1. Czy dopuszczalne jest jednoczesne (równoległe) realizowanie części badawczej i wdrożeniowej projektu? Czyli jeszcze realizujemy prace badawcze a już wdrażamy część rezultatów badań (być może zakończone prototypy jeśli będzie ich kilka lub poszczególne elementy zakończonych etapów badawczych)?
2. Czy dopuszczalne jest zatrudnienie pracowników pracujących fizycznie za granicą (w siedzibie podmiotu powiązanego z wnioskodawcą, będący obcokrajowcami, ale pracujący na potrzeby projektu wnioskodawcy w ramach umowy o pracę z wnioskodawcą)?
3. Czy dopuszczalne jest ujęcie w kosztach kwalifikowanych projektu koszty delegacji pracowników działu B+R wnioskodawcy wyjeżdżających za granicę na konferencje branżowe w celu poznania nowych technologii, które będą lub mogą być zastosowane w projekcie lub do potencjalnych klientów wnioskodawcy w celu poznania potrzeb w zakresie oprogramowania, będącego przedmiotem projektu lub też w ramach pracy w zespołach usytuowanych za granicą (inny dział B+R podmiotu powiązanego z wnioskodawcą, który realizuje podobne projekty celem wymiany doświadczeń lub wręcz pracuje dla przedmiotowego projektu – o ile dopuszczalne takie rozwiązanie – patrz pyt. 2)?
4. Dodatkowo: czy w ramach upowszechnienia wyników prac badawczych (większy poziom wsparcia) rezultaty można opublikować na konferencjach zagranicznych (np. europejskich (MESA) lub w USA)? Jakie są dodatkowe wymogi? Uszczegółowienie pytania ws. konferencji: czy przez poziom ogólnokrajowy są rozumiane również konferencje zagraniczne o poziomie krajowym? Czy wymóg jednej konferencji ogólnokrajowej spełniają również konferencje o zasięgu szerszym niż ogólnokrajowy?

31. 1. Ilu partnerów może mieć Wnioskodawca w projekcie i czy mogą to być jeden przedsiębiorca i jedna jednostka badawcza?
2. Jak wysokie finansowanie mogą uzyskać Partnerzy w projekcie w ramach wykonywanych badań przemysłowych i prac rozwojowych (będący dużym przedsiębiorcą i jednostką naukową)?
3. Czy jednostka badawcza będąca Partnerem we wniosku o projekt celowy może być Partnerem tylko w jednym wniosku w całym konkursie czy może być na przykład Partnerem w dwóch wnioskach (w opisie projektu jest napisane, że nie może być w jednym konkursie Partnerem i Wnioskodawcą?

32. W par. 4 pkt. 3 regulaminu przeprowadzania konkursu ma bardzo mylącą treść, która jest wręcz wewnętrznie sprzeczna, gdyż z jednej strony pisze się, że "wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem mogą być ponoszone przez partnerów" (w moim rozumienie również przez partnera, który jest organizacją badawczą, na co wyraźnie wskazuje także par. 15 pkt. 2 rozporządzenia), po czym jest dodane na końcu zdania, że: "wydatki ponoszone przez organizację badawczą lub partnera zagranicznego, nie są finansowane ze środków działania 1.4 POIG". Ten człon zdania zaprzecza pierwszej jego części, a przede wszystkim zaprzecza pkt 2. par. 15 Rozporządzenia, w którym wyraźnie pisze, że w przypadku projektu obejmującego skuteczną współpracę, jednostka naukowa musi ponosić co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych, a więc kosztów które są następnie finansowane z działania 1.4 POIG.
W moim pojęciu koszty ponoszone przez Uczelnię są kosztami kwalifikowalnymi w projekcie, które następnie rozlicza Przedsiębiorca we wnioskach o płatność. Proszę o potwierdzenie.

33. Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące pkt. 12.2 Wniosku o dofinansowanie. Czy wspomniany kod i nazwa branży odnosi się do kodu PKD? Ponieważ nie mogę odnaleźć innego kodu w tabeli wysokich i średnich technologii.

34. Jestem zainteresowany uzyskaniem wsparcia na prowadzenie badań podstawowych w ramach aktualnego konkursu 1.4 POIG.W informacji ogólnej o konkursie podanej pod adresem www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rozpoczeto_nabor_wnioskow_do_Dzialania_1_4_POIG_160412.aspx jest zapis:
Intensywność pomocy publicznej przyznawanej na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu nie może przekroczyć, w przypadku:
badań podstawowych - 100 proc. kosztów kwalifikowanych;
badań przemysłowych - 50 proc. kosztów kwalifikowanych;
badań rozwojowych - 25 proc. kosztów kwalifikowanych.
Natomiast w ogłoszeniu o konkursie pod adresem /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/ogloszenie_o_konkursie.pdf jest zapis który nie obejmuje możliwości finansowania badań podstawowych w 100% kosztów kwalifikowanych:
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:

dla średniego przedsiębiorcy:

dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca:

Proszę zatem o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy jest możliwość uzyskania wsparcia w wysokości 100% na badania podstawowe?
  2. Czy ta dotacja jest wypłacana zaliczkowo przed poszczególnymi etapami realizacji, czy następuje wypłacenie środków po zakończeniu realizacji projektu?

35.  Szanowni Państwo. Chciałbym zwrócić się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Moje pytanie dotyczy konieczności posiadania przez Wnioskodawcę kodu PKD w KRS zbieżnego z kodem PKD realizowanego Projektu badawczego - czy jest to obligatoryjne a jeśli tak, to czy kod ten musi być zapisany w KRS w chwili składania Wniosku, czy też może być uzupełniony później? Pytanie dotyczy sytuacji, gdy efekty prowadzonych badań nie będą komercjalizowane i będą wykorzystane na użytek własny.
Dodatkowo, jeśli posiadanie kodu PKD zgodnie z sytuacją opisaną w powyższym pytaniu jest obowiązkowe to jak sytuacja wygląda w przypadku instytucji, które podlegają nadzorowi organu kontrolnego (np. Komisji Nadzoru Finansowego), która musi wyrazić zgodę na zmiany dotyczące zakresu działalności spółki, co znacząco utrudnia rozszerzenie zbioru kodów PKD zawartych w KRS.

36. Mam takie pytanie: kiedy w przypadku projektów badawczo-rozwojowych można wpisać do działalności PKD 72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - czy jeśli sprzedajemy komuś badania czy jeśli będziemy je wykorzystywać w swojej działalności?

37. Uprzejmie proszę o różnice w definicjach tego konkursu /1.4.2012/ - badania przemysłowe i badania rozwojowe.

38. W nawiązaniu do kryterium: Realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze wnioskodawcy lub w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego oraz w nawiązaniu do informacji zawartych w instrukcji wypełniania wniosku w zakresie przedmiotowego kryterium w powiązaniu ze wskaźnikiem rezultatu: Wzrost zatrudnienia personelu badawczego – należy podać liczbę etatów, które zostaną utworzone u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) w okresie do 12 miesięcy od momentu zakończenia Projektu. Wskaźnik ten dotyczy etatów, które powstały w efekcie realizacji Projektu, które nie spełniają warunku określonego dla zakwalifikowania jako wskaźnik produktu. Koszty związane z utworzeniem nowego miejsca pracy (wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać pokryte ze środków funduszowych. Wskaźnik obejmuje również etaty, utworzone przed zakończeniem Projektu, pod warunkiem iż po jego zakończeniu finansowane będą ze środków innych niż środki funduszowe. W przypadku wykazania tego wskaźnika Wnioskodawca uzyskuje dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej punktowanej. Punkty nie zostaną przyznane w sytuacji przesunięć personelu z innych działów przedsiębiorstwa do prac B+R i/lub zmiany stanowiska pracy zatrudnionego personelu, proszę o odpowiedź na pytanie czy stworzenie przez dużego przedsiębiorcę 1 etatu w trakcie realizacji projektu (finansowanego ze środków funduszowych/koszt kwalifikowany), który po zakończeniu projektu będzie już finansowany ze środków innych niż funduszowe, a także w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu projektu dodatkowych 4 etatów finansowanych ze środków innych niż funduszowe, pozwoli uzyskać wartość docelową przedmiotowego wskaźnika rezultatu n+5, a w przedmiotowym kryterium fakultatywnym 4 punkty? Czy też by docelowa wartość tego wskaźnika rezultatu wyniosła n+5 (4 punkty na ocenie), wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w trakcie projektu powinno stanowić koszt niekwalifikowany?

39. Czy przedsiębiorca (beneficjent), który po zakończeniu projektu dokona wdrożenia wyników prac we własnej działalności gospodarczej oraz dokona stosownych zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych/przemysłowych, ale w okresie trwałości projektu przekaże/sprzeda wszelkie prawa własności intelektualnej związane z projektem firmie „matce”, kontynuując produkcję na zasadzie licencji udzielonej przez „matkę”, zostanie zobligowany do zwrotu dotacji?

40. Czy przedsiębiorca (beneficjent), który po zakończeniu prac badawczo rozwojowych na podstawie analizy rynku albo w wyniku nieosiągnięcia zakładanych wyników tych prac, odstąpi od wdrożenia, zostanie zobligowany do zwrotu pozyskanej dotacji?

41. W nawiązaniu do kryterium: Poziom gotowości technologii będącej przedmiotem projektu przed rozpoczęciem projektu, proszę o odpowiedź w kwestii metodologii oceny kryterium w przypadku, kiedy przedsiębiorca planuje prowadzić prace dot. innowacyjności produktowej, a poszczególne technologie składowe produktu/ urządzenia znajdują się na różnym poziomie gotowości? Czy w przypadku innowacyjności produktowej poziom gotowości technologii będącej przedmiotem projektu przed jego rozpoczęciem oznacza de facto poziom gotowości produktu/urządzenia, które ma być celem prowadzonych prac B+R?

42. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące działania 1.4 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Czy w ramach działania kwalifikowane są wydatki przeznaczone na wykonanie badań klinicznych związanych z nowym produktem medycznym?

43. Czy konieczne jest przedłożenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych? Jeżeli tak, to na którym etapie oceny wniosku (istnieje ryzyko, że nie zdążymy z tym do końca konkursu).

44. Czy pojęcie „technologia będąca przedmiotem projektu” jest tożsama z pojęciem „rozwiązanie”, które zostało przewidziane w projekcie?

45. Czy pojęcie „technologia będąca przedmiotem projektu” odnosi się do branży z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii objętych wsparciem w konkursie.(czy technologia będąca przedmiotem projektu to np. High-tech knowledge-intensive services?)

46. Czy w odniesieniu do firmy planującej część badawczą (prace przemysłowe), w wyniku której stworzony zostanie projekt mikroprocesora (nie fizyczny projekt – układ scalony, lecz projekt stanowiący podstawę do produkcji układów scalonych) – a więc rozwiązanie wpisujące się w branże High-tech knowledge-intensive services - technologią będącą przedmiotem projektu jest technologia hi-tech czy też konkretna „technologia” opracowywania projektów mikroprocesora (niefizycznych projektów)?

47. Jakich prac (przemysłowych, rozwojowych czy wdrożeniowych) dotyczą wskazane w kryterium „Poziom gotowości technologii będącej przedmiotem projektu przed rozpoczęciem projektu” poziomy gotowości technologii od I do IV?

48. Zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy informacje dotyczące przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie w ramach POIG 1.4 podlegają ochronie? Proszę o podanie podstawy prawnej.

49. Czy wykonawcą badań może być firma/instytut zagraniczny z siedziba poza Unia Europejska ? Jeśli taki zostanie wybrany z uwzględnieniem zasady konkurencyjności i efektywności wyboru wykonawcy badań.

50. Jeśli w trakcie realizacji projektu 1.4 zmieni się właściciel firmy (beneficjent) i będzie to osoba/ firma spoza Polski lub nawet UE czy stanowi to problem – czy nadal przysługuje dofinansowanie i obowiązuje umowa? Nadmieniam, że zmiana właściciela nie wpływa na zakres działalności firmy i na realizacje zadań w projekcie a firma nie zmienia siedziby i miejsca rejestracji itp. Zmienia się tylko właściciel udziałów w spółce na firmę lub osobę zagraniczną.

51. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu w "Kryteriach merytorycznych dostępu" pkt 9 (zdolność do sfinansowania projektu), dotyczącego zapewnienia 100% środków na realizację projektu. Czy w skład źródeł finansowania projektu można ująć kwotę dotacji? Pytanie dotyczy firmy MSP. Zasadą finansowania byłaby refundacja.

52. Przedmiotem projektu ma być budowa prototypu linii technologicznej do badania parametrów procesu chemicznego i możliwości zastosowania metody przetwarzania odpadów PET za pomocą innowacyjnej metody mikrofalowej opisanej w patencie.
W naszej ocenie przedmiotem projektu jest rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii, opisane w PKD 20.14.Z i 20.15.Z, jednak z uwagi na fakt, że przetwarzane będą odpady PET (surowiec - recykling) prosimy o potwierdzenie, że działalność objęta niniejszym projektem może być zaliczona do obszaru w/w wysokich i średnich technologii i projekt może aplikować o środki z 1.4 PO IG.

53. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc ... Czy należy wypełnić pkt. 1 "Informacje ogólne" na str. 7 formularza? Z jednej strony jest odnośnik, że pkt. ten jest wypełniany obowiązkowo, a z drugiej strony pkt. ten znajduje się w części E formularza "Informacje dotyczące otrzymanej pomocy publiczne przeznaczonej na te same koszty kwalifikowane ..." Nasza firma nie otrzymała takiej pomocy, więc można wnioskować, że cała część E nas nie dotyczy.

54. Czy załącznik nr Ib do wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest załącznikiem obligatoryjnym na moment składania wniosku czy można go dołączyć np. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

55. Jak mamy rozumieć 5 dniowy termin na złożenie wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej? Np. czy można złożyć wniosek elektronicznie 15 maja, a wersję papierową 22 maja już po zamknięciu konkursu?

56. W instrukcji do wniosku jest stwierdzenie, że każdy "Pojedynczy wielostronicowy dokument należy spiąć w sposób trwały przed wpięciem danego dokumentu do segregatora". Czy dotyczy to też wniosku i biznes planu, który może mieć nawet 100 stron? a co ze sprawozdaniami finansowymi?

57. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu w ramach Działania 1.4 (poprzedni nabór). Obecny projekt, na który planujemy składać wniosek nie jest jednak powiązany ani rzeczowo, ani finansowy z tym poprzednim. Co należy w takiej sytuacji wpisać w pkt. 32 Wniosku "Powiązanie projektu z innymi projektami" i w pkt. C.4.5 Biznes Planu? Czy należy wówczas zaznaczyć opcję "Nie dotyczy"?

58. Nasz projekt dotyczy innowacji produktowej – w rozumieniu przewodnika spełnia to wymóg konkursu. W związku z powyższym w Biznes Planie nie opisujemy innowacji procesowej, która również występuje lecz w ograniczonym % poziomie. Rozumiem że wystarczy tylko opisać jedną innowację produktową albo procesową dla spełnienia warunku dostępności ?

59. Poziom gotowości technologii w skali od I do IV – czy tutaj mamy przeprowadzić jakąś analizę i na poparcie zacytować dokument który to opisuje? W jaki sposób mamy to określić – wystarczy burza mózgów konstruktorów i na tej podstawie opis ???

60. Kadra, zdolność techniczna, publikacje – nie posiadamy publikacji z tego zakresu czy będzie to stanowiło o obniżeniu punktacji ? Czy można zaangażować osobę do projektu – przykładowo jako rozbudowa naszej komórki B+R i podeprzeć się publikacjami aby nie stracić punktów?

61. Zasoby które można nabyć lub wynająć w trakcie realizacji Projektu – to stwierdzenie się powtarza kilkakrotnie dokumentacji dot. projektu – proszę o informacje czy chodzi tutaj tylko o zasoby kadrowe czy sprzętowe również ??Jak to rozumieć i jaka jest interpretacja tego zapisu??

62. Posiadamy opinię o innowacyjności przedmiotu projektu – czy możemy ją w jakiś sposób podpiąć czy tylko i wyłącznie cytować i nie dołączać do dokumentacji projektowej?

63. Posiadamy listy intencyjne – czy możemy je w jakiś sposób podpiąć czy tylko i wyłącznie cytować i nie dołączać do dokumentacji projektowej?

64. Przypuśćmy, że firma chce zadeklarować Wzrost zatrudnienia personelu badawczego z 0 do 4 osób. Firma planuje zatrudnić 2 osoby w trakcie realizacji projektu (ale ich wynagrodzenie nie będzie stanowiło kosztu kwalifikowanego) oraz 2 osoby w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu projektu.
W związku z powyższym bardzo prosimy o wskazanie wskaźników produktu i rezultatu jakie powinniśmy zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, czy będzie to:
Wskaźnik rezultatu: Wzrost zatrudnienia personelu badawczego w którym należy podać liczbę etatów, które zostaną utworzone u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) w okresie do 12 miesięcy od momentu zakończenia Projektu.
Wskaźnik ten dotyczy etatów, które powstały w efekcie realizacji Projektu, które nie spełniają warunku określonego dla zakwalifikowania jako wskaźnik produktu. Koszty związane z utworzeniem nowego miejsca pracy (wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać pokryte ze środków funduszowych.
Wskaźnik obejmuje również etaty, utworzone przed zakończeniem Projektu, pod warunkiem iż po jego zakończeniu finansowane będą ze środków innych niż środki funduszowe. W przypadku wykazania tego wskaźnika Wnioskodawca uzyskuje dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej punktowanej. Punkty nie zostaną przyznane w sytuacji przesunięć personelu z innych działów przedsiębiorstwa do prac B+R i/lub zmiany stanowiska pracy zatrudnionego personelu.Wskaźnik rezultatu: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w którym należy podać liczbę etatów (EPC) utworzonych u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie) po realizacji Projektu - wskaźnik ten dotyczy etatów (EPC), które powstały w efekcie realizacji Projektu, które nie spełniają warunku określonego dla zakwalifikowania jako wskaźnik produktu. Koszty związane z utworzeniem nowego etatu (EPC) (wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać pokryte ze środków funduszowych. Wskaźnik obejmuje również etaty (EPC), utworzone przed zakończeniem Projektu, pod warunkiem iż po jego zakończeniu finansowane będą ze środków innych niż środki funduszowe. W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu, jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu.
Wskaźnik produktu: Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu – w którym należy podać liczbę nowych etatów (EPC) dla pracowników B+R, które powstaną w trakcie realizacji Projektu, u Wnioskodawcy (a w przypadku projektu partnerskiego także u Partnera ubiegającego się o dofinansowanie). Nie należy uwzględniać przesunięć personelu z innych działów przedsiębiorstwa do prac B+R i/lub zmiany stanowiska pracy zatrudnionego personelu.

65. Zakładając, że Wnioskodawca planuje dokonać jednego zgłoszenia patentowego w trybie PCT lub EPO. Czy zakładając tego typu zgłoszenie Wnioskodawca powinien zadeklarować:

66. Czy zadeklarowanie wskaźnika rezultatu w postaci "Udziału przychodów ze sprzedaży poza teren Polski danego produktu/usługi (powstałych w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R) w przychodach ze sprzedaży danego produktu/technologii w ogóle" będzie brane pod uwagę w ocenie merytorycznej wniosku (pośrednio lub bezpośrednio)?

67. Czy nabywcą prac badawczo-rozwojowych w trakcie i/lub po zakończeniu realizacji projektu może być Podwykonawca (zakładając, że spełnione są warunki umowy o dofinansowanie dot. sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych oraz spełniony jest warunek dot. braku powiązań kapitałowo-osobowych pomiędzy Podwykonawcą a Wnioskodawcą)?

68. Chcielibyśmy potwierdzić, czy w sytuacji gdy dokumentacja konkursowa nie zakłada ograniczeń, co do maksymalnej długości zadań przewidzianych w projekcie, to możliwe jest wykonanie w projekcie dwóch zadań:

Zadania zostaną zaplanowane zgodnie z potrzebami i celami projektu aby adekwatnie oddać zakres niezbędnych do prowadzenia prac. Niemniej dla zachowania przejrzystości typu prac, chcielibyśmy je podzielić właśnie w ten sposób. Proszę o potwierdzenie prawidłowości naszego stanowiska.

69. Czy dofinansowanie projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe- czy badania przemysłowe i prace rozwojowe?

70. Pytanie to spowodowane jest niejasnością wynikającą z dokumentacji konkursowej, gdzie na jednej stronie jest zapis badania przemysłowe lub prace rozwojowe natomiast na drugiej stronie jest zapis iż maksymalna wartość projektu celowego obejmującego część badawczą i część wdrożeniową nie może przekroczyć 50 mln euro.

71. Co w sytuacji, kiedy na etapie oceny projektów, 1 wnioskodawca, przejmie/kupi/inkorporuje 2 wnioskodawcę stając się następcą prawnym? Regulamin tego nie warunkuje. Czy będzie wówczas możliwe, oczywiście w przypadku zakwalifikowania obu projektów do realizacji, iż umowę na oba podpisze ten sam podmiot?

72. Wniosek składa przedsiębiorca, który chce wdrożyć w swojej produkcji całkowicie nowy produkt. Jednak rozwiązanie, które musi wykorzystać w celu przeprowadzenia prac badawczych jest objęte ochroną patentową. Czy w ramach działania 1.4 jest możliwy zakup licencji na zastosowanie tego rozwiązania w planowanych badaniach ?

73. Właścicielem patentu jest spółka typu spin out. Czy instytucja badawcza z której spółka będąca właścicielem patentu się wywodzi może wykonać część badań w ramach projektu - jako partner bądź jako podwykonawca?

74. Jaki numer mamy wpisać w nagłówkach tabel z tytułu wiadomości, gdy nr wniosku zostanie dopiero nadany przy jego złożeniu w postaci elektronicznej (punkt 4, na stronie 1 instrukcji wypełnienia wniosku), a dokumenty te oczywiście muszą być przesłane w postaci plików xls do systemu zanim to nastąpi?

75. Co do kryterium nr 3 – Wymogi formalne – projekt (Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania)

Jak w takim razie w ogóle traktować mamy „projekt realizowany w partnerstwie” – czy w ramach „skutecznej współpracy” można realizować projekt powierzając innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa (jednostce naukowej) przeprowadzenie prac badawczych, która to jednostka naukowa jednak nie ponosi żadnych kosztów kwalifikowanych? A skoro jest zapis, że intensywność wsparcia ulega zwiększeniu w przypadku skutecznej współpracy z jednostką naukową ponoszącą co najmniej 10% kosztów kwalifkowalnych dlaczego mamy zapis o zakazie trafiania przepływów finansowych do tejże jednostki??

76. Czy w przypadku, gdy w ramach przeprowadzonych prac badawczych projekcie, badania te będą wykorzystywały opatentowane rozwiązania, czy można ująć zakup patentu lub prawa do patentu (licencji) w kosztach kwalifikowanych projektu?

77. Ad. Kryterium merytoryczne punktowane 2 (rozbudowa komórki B+R w przedsiębiorstwie) – czy w przypadku, gdy Beneficjent zakłada utworzenie / rozbudowę komórki b+R w ramach własnej struktury, czy jeżeli oprócz utworzenia nowych miejsc pracy dla personelu badawczego Wnioskodawca założy rozbudowę / utworzenie komórki badawczo-rozwojowej czy na poczet rozbudowy tej komórki można zaliczyć także sprzęt laboratoryjny zakupywany i niezbędny do prowadzenia prac rozwojowych? Czy aby otrzymać punkty w ramach tego kryterium w związku z utworzeniem / rozbudową komórki badawczo – rozwojowej należy założyć dodatkowe koszty związane z zakupem sprzętu, który nie będzie wykorzystywany na cele badań ujętych w projekcie tylko do dalszego rozwoju technologii/produktu w okresie trwałości? Bądź będzie wykorzystywany w projekcie ale nieujęty w kosztach kwalifikowany.

78. Czy Wnioskodawca powinien na dzień złożenia wniosku posiadać w dokumencie rejestrowym nr PKD związanego z projektem?

79. Jak rozumieć realizację projektu w jednej z wymienionych branż?

80. Czy zgodny z wytycznymi jest projekt w ramach którego badania są realizowane w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11 Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii)) a następnie ich efekty zostaną wykorzystane w działalności Wnioskodawcy ale już w ramach innego PKD związanego produkcją wyrobów powstałych na skutek tych badań i zaliczanych np. do komponentów wykorzystywanych w farmacji czy suplementach diety (inny numer PKD, którego brak w wykazie).

81. Wnioskodawcą projektu ma być spółka spin out. Projekt ma być realizowany w partnerstwie z przedsiębiorcą A. Czy jednocześnie sama instytucja badawcza (z której wyłoniona została spółka) może być partnerem w projekcie lub podwykonawcą części zadań badawczych ? Jeśli tak to na jakich zasadach ? Co oznacza w tym przypadku, że przepływy pieniężne nie mogą trafić do org. badawczej ? Czy jeśli jednostka badawcza jest partnerem oznacza to, że zadania przez nią realizowane są kosztem niekwalifikowanym i muszą zostać sfinansowane ze środków własnych jednostki bądź pokryte przez wnioskodawcę (spółkę, przedsiębiorcę) ? Czy w takim razie jednostka bad. może wystąpić jako podwykonawca części zadań ?

82. Czy jeśli na wykonanie części zadań rozpisany będzie przetarg to jednostka badawcza, o której mowa w pyt.1 może w nim startować ?

83. Co oznacza sformułowanie, że jeśli wdrożenia dokonuje tylko jeden z partnerów przekazanie wyników badań między sobą może się odbyć wyłącznie po cenie rynkowej ? Planuje się że wdrożenie wyników badań będzie przeprowadzał u siebie przedsiębiorca A (partner), w umowie partnerskiej określone zostały zasady na jakich będzie miał dostęp do wyników - proporcjonalnie do wkładu finansowego (50%). czy oznacza to, że po zakończeniu realizacji projektu i przed przystąpieniem do wdrożenia będzie musiał zapłacić wnioskodawcy (partnerowi-spółce) za możliwość wykorzystania całości wyników badań ? Czy mają ustalić kwotę ?

84. W Przewodniku po kryteriach wyboru w punkcie 7 w Kryteriach Merytorycznych Dostępu "Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych albo wskazał wykonawcę tych prac lub określił cechy podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację" kryterium uznaje się za spełnione gdy powierzając część prac B+R innemu podmiotowi określimy cechy tego podmiotu odnośnie potencjału kadrowego, doświadczenia i wyposażenia a następnie dokonamy wyboru wykonawcy w trakcie realizacji projektu obowiązkowo po uwzględnieniu podanych cech. Jednak w kryteriach merytorycznych punktowanych w punkcie 4 "Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub zawarł umowę warunkową z wykonawcą tych prac" wskazane jest w punkcie b, że wymagane jest zawarcie umowy warunkowej na wykonanie określonych usług badawczych. Czy oznacza to, że owa Umowa Warunkowa jest niezbędna i w praktyce spełnienie punktu 7 Kryteriów Merytorycznych Dostępu poprzez wskazanie wymaganych cech podmiotu, któremu chce się powierzyć zadania badawcze nie ma żadnego znaczenia przy spełnianiu wymogów punktu 4 Kryteriów Merytorycznych punktowanych?
Jeśli Umowa warunkowa jest niezbędna proszę o określenie jakie cechy powinna ona spełniać? Np. czy musi zawierać już ostateczną cenę za usługi? Czy tez może zawierać np. tylko stawkę godzinową?

85. Czy jest możliwe szersze tłumaczenie poziomu gotowości, na którym znajduje się technologia będąca przedmiotem Projektu, gdyż opis znajdujący się w dokumentacji konkursowej jest dla nas mało czytelny?

86. Efekt zachęty - czy punkt ten dotyczy jedynie przedsiębiorcy innego niż MSP?

87. Chciałabym uzyskać pytanie nt finansowania jednostek badawczo rozwojowych. Czy jeśli partnerem w projekcie jest JBR to czy koszty jej pracowników są kosztami kwalifikowanymi i może otrzymać na nie dofinansowanie?

88.  Zgodnie z zasadami konkursu, przygotowując wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca musi określić wysokość kosztów kwalifikowanych, oraz wysokość dofinansowania, o które wnioskuje w PLN. Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona EUR dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. A łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów EUR.


W chwili obecnej nie jest podana informacja o kursie wymiany EUR/PLN. Powoduje to, że nie jest możliwe określenie maksymalnej wielkości projektu oraz kwoty dofinansowania we wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony w PLN a nie w EUR. Jak więc Wnioskodawca może go wypełnić prawidłowo, biorąc pod uwagę, że nie jest znany kurs z dnia podpisania umowy (który to dzień„ będzie w bliżej nieokreślonej przyszłości)? W związku z powyższym proszę o precyzyjną odpowiedź, jaki kurs wymiany EUR/PLN należy zastosować do określenia w PLN kwoty 7,5 miliona euro maksymalnego dopuszczalnego dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Jednocześnie kurs ten pozwoli sprawdzić, czy wartość całego projektu nie przekracza równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro. Bez takiej informacji nie jest możliwe prawidłowe przygotowanie wniosku, zgodnie z Państwa wymaganiami.
Biorąc pod uwagę zbliżający się termin zakończenia naboru bądź wdzięczny za szybką odpowiedź.

89. W punkcie C.1.7 Biznes planu Parametry techniczne charakteryzujące przedmiot wdrożenia. Wynikiem projektu, który przygotowuję będzie opracowanie odpowiedniej substancji, a jej wdrożenie nastąpi w wyniku sprzedaży licencji produkcji innej firmie. W jaki sposób w tym przypadku powinna być poprawnie wypełniona tabela?

90. Mam pytanie dotyczące wypełnienia części E biznes Planu. Czy jeżeli Firma dostała dofinansowanie innego programu i podpisała umowę, to czy ta dotacja musi zostać uwzględniona w tabelach E czy też nie ?

91. Jak należy interpretować poziom gotowości technologii? Który etap przeprowadzonych prac B+R należy zakwalifikować do danego poziomu technologii? Proszę o przykłady. Czy przeprowadzone badania przemysłowe w celu opracowania nowego produktu to już IV poziom gotowości technologii? A poziom wyższy niż poziom IV to prace rozwojowe?

92. Czy w przypadku, gdy rezultaty/produkty prac B+R będą udostępniane bezpłatnie i odbiorcy na całym świecie będą z nich korzystać (przypadek dotyczący np. sterowników do podzespołów komputerowych, takich jak m.in. karty graficzne, dźwiękowe, kontrolery, itp.), to czy będzie to traktowane jako spełnienie kryterium wdrożenia?

93. Czy termin składania wniosków w ramach działania 1.4 upływa z dniem 15.05.2012? Czy jest przewidziana godzina do której należy składać wnioski w dniu 15.05.2012??

94.  W związku z tym, że nasza firma będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 mam pytanie odnośnie podpisania umowy warunkowej na wykonanie określonych usług badawczych, a dokładniej rzecz ujmując chodzi mi o rozeznanie rynku. W jakiej formie powinno być ono przeprowadzone? Czy to ma być postępowanie ofertowe, czy w formie korespondencji z potencjalnymi wykonawcami czy w formie zwykłego opracowania pisemnego na podstawie informacji znalezionych w analizach, Internecie, itp. (metodologia wyboru)?

95. Czy mogłabym poprosić o wytłumaczenie kryterium dotyczącego upowszechniania wyników badań przemysłowych? Rozumiem, że jeśli nie chodzi tutaj o bezpłatne rozpowszechnianie efektu całego projektu, czyli np. całej dokumentacji dot. prototypu, tylko po prostu surowych wyników badań przemysłowych nad danym zagadnieniem, które inny podmiot może wykorzystać bezpłatnie w różnych celach?
Czyli np. przeprowadzając badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowatorską maszyną, które w rezultacie doprowadzą do stworzenia prototypu maszyny, mamy obowiązek opublikować/zaprezentować tylko surowe wyniki badań przemysłowych?
Jak tutaj sytuacja przedstawia się w związku z tworzeniem nowego oprogramowania: Czy efekt końcowy jakim będzie cały system algorytmów musi być upowszechniany/ zaprezentowany/ dostępny jako oprogramowanie bezpłatne, czy tylko pojedyncze algorytmy jakie były przedmiotem badań przemysłowych? Jak to się ma do zapisu z umowy o dofinansowanie: § 5 pkt 3:” Nie stanowi szerokiego rozpowszechniania wyników prowadzonych badań przemysłowych udostępnienie oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom badań przemysłowych objętych Projektem.”
W jaki sposób można pogodzić upowszechnianie wyników badań uzyskanych w projekcie z oczywistym charakterem zarobkowym przeprowadzanych badań?

96. Mam pytanie dotyczące wskaźnika "Wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie".
Przedsiębiorstwo podpisało umowę z poprzedniej rundy działania 1.4, w związku z tym jaką wartość bazową należy wpisać? Czy ma być to kwota która zostanie wydana na działalność B+R do stycznia 2013 (wtedy kiedy planujemy rozpocząć Projekt z tej rundy czy całość a może wpisać 0 ? A co z wartością docelową. Należy zsumować 2 projekty ? czy tylko bieżący?

97. Zgodnie z regulaminem konkursu: Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 30 czerwca 2015 r.
Czy do czerwca 2015 r. musi również nastąpić wdrożenie wyników realizacji projektu?

98.  W aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie na stronie 2 w wierszu 8 znajduje się następujące obligatoryjne wymaganie: "Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw) albo Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (zgodnie z wzorem dostępnym na stronie NCBR),
a w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy - kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)"
Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą istniejącym od 12 lat.
1.Czy w związku z tym nie powinniśmy składać sprawozdań finansowych za ostanie 3 lata skoro w nawiasie jest napisane, że wymaganie nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw?
2.Jeśli nie powinniśmy to czy musimy złożyć załącznik ze strony NCBR (w załączeniu) skoro dotyczy on sytuacji w której przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ? Nadmieniam, że Wnioskodawca jest zobowiązany do składania sprawozdań zgodnie z Ustawą.

99. W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu w ramach Działania 1.4 bardzo proszę o informację jak należy postąpić w sytuacji, gdy Spółka nie posiada zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2011 rok, gdyż zgodnie z zasadami ma czas na jego złożenie do 30 czerwca br. Czy w takim przypadku może złożyć jako załączniki do wniosku o dofinansowanie sprawozdania zatwierdzone tj. za lata 2008,2009 i 2010? Jednocześnie, czy projekcje finansowe należy sporządzić w oparciu o dane za lata 2009 i 2010? Czy może należy załączyć wersję wstępną za rok 2011 i uwzględnić ją również w projekcjach finansowych.