CELE

Głównym celem XIII osi priorytetowej jest rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.
Cel główny XIII osi priorytetowej realizowany jest poprzez dwa cele pośrednie:

 • unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów;
 • podniesienie jakości kształcenia na uczelniach poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

BENEFICJENCI

O dofinansowanie w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ mogą ubiegać się wyłącznie uczelnie wyższe (w rozumieniu art. 2. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 25 lipca 2005 r., (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365)) spełniające następujące warunki:

 • będące wiodącymi środkami akademickimi;
 • spełniające uznane międzynarodowo standardy kształcenia;
 • posiadające co najmniej ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
 • dysponujące odpowiednim potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów I i II stopnia;
 • oferujące kształcenie na kierunkach, które będą w największej mierze decydowały o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności dla inwestorów. Należą do nich tzw. kierunki priorytetowe PO IiŚ, tj.: architektura i urbanistyka; automatyka i robotyka; biologia; biotechnologia; budownictwo; chemia; elektronika i telekomunikacja; elektrotechnika; energetyka; farmacja; fizyka; fizyka techniczna; geodezja i kartografia; górnictwo i geologia, informatyka; informatyka i ekonometria; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska; lotnictwo i kosmonautyka, matematyka; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; metalurgia; ochrona środowiska, technologia chemiczna; transport, a także nowoczesne technologie w medycynie (kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny).

 

RODZAJE PROJEKTÓW

W ramach XIII Priorytetu PO IiŚ realizowane są kompleksowe projekty inwestycyjne uczelni wyższych, polegające w szczególności na budowie, przebudowie i modernizacji istniejących obiektów infrastruktury uczeni (budowa nowoczesnych sal wykładowych i laboratoriów) wraz z wyposażeniem w aparaturę wykorzystywaną w procesie dydaktycznym oraz inne nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce wraz z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia, w tym budowę, rozbudowę lub rozwój bezpiecznych, szerokopasmowych sieci komputerowych współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi. W ograniczonym zakresie, do 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, wsparcie może zostać przeznaczone na infrastrukturę towarzyszącą, wykorzystywaną przez studentów (np. obiekty socjalne, sportowo – rekreacyjne, biblioteki) z wyłączeniem inwestycji w domy studenckie. Priorytetowo traktowane będą te projekty szkół wyższych, dzięki którym możliwa będzie również organizacja studiów o charakterze międzynarodowym.

FINANSOWANIE

W dniu 21 grudnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2011)9376 w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko. Zmieniona wersja Programu uwzględnia m.in. alokację dodatkowych środków UE pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego. Wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację XIII Priorytetu PO IiŚ na lata 2007 - 2013, wzrosła do 690 010 364 euro, w tym 586 508 810 euro stanowiło wkład wspólnotowy (finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a 103 501 554 euro to wsparcie z krajowych środków publicznych. Następnie, w wyniku przesunięcia środków w wysokości 17 701 055 euro (wkład wspólnotowy - EFRR) z XIV osi priorytetowej PO IiŚ oraz zatwierdzenia przez KE ww. zmian (wersja 4.0 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaakceptowana przez KE decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r.), środki finansowe zaangażowane w realizację Działania 13.1 wyniosły 710 835 135 euro, w tym 604 209 865 euro (EFRR) oraz 106 625 270 euro (krajowe środki publiczne). W sierpniu 2014 r. w związku z uruchomieniem mechanizmu elastyczności i przesunięciem środków z X do XIII osi priorytetowej PO IiŚ wartość środków wzrosła do 761 401 027 euro, w tym EFRR stanowi 647 190 873 euro, a krajowe środki publiczne 114 210 154 euro.

FINANSOWANIE

Na realizację XIII Priorytetu PO IiŚ na lata 2007 - 2013 pierwotnie przeznaczono 588 235 294,00 euro, w tym 500 000 000,00 euro (wkład wspólnotowy finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz 88 235 294,00 euro (wsparcie z krajowych środków publicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

W dniu 21 grudnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2011)9376 w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko. Zmieniona wersja Programu uwzględnia m.in. alokację dodatkowych środków UE pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego. Wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację XIII Priorytetu PO IiŚ na lata 2007 - 2013, wzrosła do 690 010 364 euro, w tym 586 508 810 euro stanowiło wkład wspólnotowy (finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a 103 501 554 euro to wsparcie z krajowych środków publicznych. Dodatkowo, w wyniku przesunięcia środków w wysokości 17 701 055 euro (wkład wspólnotowy - EFRR) z XIV osi priorytetowej PO IiŚ oraz zatwierdzenia przez KE ww. zmian (wersja 4.0 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaakceptowana przez KE decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r.), środki finansowe zaangażowane w realizację Działania 13.1 wynoszą 710 835 135 euro, w tym 604 209 865 euro (EFRR) oraz 106 625 270 euro (krajowe środki publiczne).

Dodatkowe fundusze przeznaczono na dofinansowanie projektów rezerwowych znajdujących się na Liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu nr 1/2008 w Działaniu 13.1 PO IiŚ oraz na konkurs nr 2 w Działaniu 13.1 PO IiŚ.

OKRES KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW

Okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane dla PO IiŚ rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2007 r., a kończy się z dniem 31 grudnia 2015 r.

Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania nie mogą być uznane za wydatki kwalifikowane.

ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI

Realizacja projektów w ramach XIII osi priorytetowej pozwoli przede wszystkim na:

 • podniesienie jakości kształcenia, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii i podniesienia atrakcyjności kierunków priorytetowych;
 • zwiększenie udziału absolwentów kierunków priorytetowych w ogólnej liczbie absolwentów;
 • poprawę dostępu studentów do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych w kształceniu, w tym do Internetu szerokopasmowego;
 • stworzenie warunków dla rozszerzenia udziału technicznych szkół wyższych w realizowaniu europejskich projektów edukacyjnych i badawczych;
 • otwarcie na programy międzynarodowe i dostosowanie do standardów europejskich;
 • stworzenie dodatkowej liczby miejsc na wspieranych kierunkach;
 • wzrost udziału liczby studentów na kierunkach priorytetowych w stosunku do ogólnej liczby studentów na uczelniach.