Projekty konkursowe w przeciwieństwie do indywidualnych wybierane są w drodze konkursu. Dostępność środków w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ decyduje o rozpoczęciu naboru. Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych składane są w wyznaczonym terminie do Instytucji Wdrażającej PO IiŚ (OPI) i podlegają ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z ustaloną punktacją. Ilość uzyskanych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej, a tym samym uzyskaniu dofinansowania.

KONKURS NR 1

W ramach konkursu nr 1, przeprowadzonego w roku 2009, podpisano 19 umów o dofinansowanie na realizację projektów konkursowych zgodnie z celami XIII Priorytetu PO IiŚ.

L.p.

Nazwa

Beneficjenta

Tytuł Projektu Kwota dofinansowania (zł)
1 Uniwersytet Jagielloński Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ 65 498 890,00
2 Politechnika Białostocka INNO-EKO-TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej 89 808 522,53
3 Politechnika Wrocławska Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2 44 741 255,20
4 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS 64 082 500,00
5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 81 108 136,00
6 Uniwersytet Rzeszowski Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie 34 068 598,40
7 Politechnika Śląska Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach 28 500 000,00
8 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej 25 570 440,27
9 Politechnika Warszawska Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych 48 422 280,00
10 Politechnika Koszalińska Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej- Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki 17 162 487,88
11 Uniwersytet Zielonogórski Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego 26 366 030,43
12 Politechnika Łódzka FABRYKA INŻYNIERÓW XXI WIEKU – budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 54 004 000,00
13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw AGH 18 462 734,71
14 Politechnika Świętokrzyska ENERGIS - Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce 30 895 970,00
15 Warszawski Uniwersytet Medyczny Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 39 301 200,62
16 Politechnika Poznańska Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej 86 907 932,00
17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii 42 167 100,00
18 Politechnika Gdańska Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej 29 640 374,00
19 Śląski Uniwersytet Medyczny Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 30 065 985,63
RAZEM 856 774 437,67

KONKURS NR 2

Konkurs nr 2 ogłoszono w dniu 10 kwietnia 2012 roku. Nabór wniosków trwał od 11 kwietnia do 31 lipca 2012 r. Środki przeznaczone na konkurs podchodziły głównie z Krajowej Rezerwy Wykonania dla XIII Priorytetu PO IiŚ, przyznanej decyzją nr K(2011)9376 Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W naborze złożono 47 wniosków, które poddano ocenie formalnej, a następnie merytorycznej I i II stopnia. W ramach konkursu nr 2 zawarto umowy z 14 projektami, które uzyskały najwyższą punktację, na łączną kwotę ponad 548 mln zł. Bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów zamieszczono w zakładce aktualności.

L.p. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu

Kwota dofinansowania

(zł)
1. Uniwersytet Łódzki Przebudowa i wyposażenie IV i V piętra budynku dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego w segmencie B dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 25 970 920,71
2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie 37 347 447,00
3. Politechnika Gdańska Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej 67 186 928,68
4. Uniwersytet Gdański Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego 53 066 956,80
5. Politechnika Warszawska

Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

27 410 891,41

6. Politechnika Łódzka  Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej 51 173 482,37
7. Uniwersytet Śląski Centrum Nauk Stosowanych (CNS) II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 35 911 303,00
8. Uniwersytet Warszawski Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ II etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2) 84 857 843,99
9. Warszawski Uniwersytet Medyczny Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 51 166 479,52
10. Akademia Morska w Gdyni Rozbudowa  infrastruktury dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni (akronim RIDAM) 30 277 204,04
11. Uniwersytet Szczeciński Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego 26 854 600,00
12. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM w Sosnowcu 26 589 713,70
13. Politechnika Opolska Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w  II Kampusie Politechniki Opolskiej 22 956 224,95
14. Politechnika Częstochowska Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie 7 718 283,28
RAZEM 548 488 279,45