Komitet Programu

Zgodnie z Regulacją dotyczącą wdrażania Mechanizmu Norweskiego 2009-2014, ustanowiony został Komitet Programu, składający się z 5 członków reprezentujących Polskę i Norwegię (2 członków z Norwegii i 3 członków z Polski włączając przewodniczącego).


Do zadań Komitetu należy:

  • zatwierdzenie kryteriów oceny projektów i dokumentów konkursowych;
  • ostatecznie ustalenie listy rankingowej wniosków i rekomendowanie wniosków do dofinansowania;
  • monitoring wdrażania Programu;
  • przegląd rocznych raportów z realizacji Programu;
  • przegląd postępu realizacji Programu oraz proponowanie zmian mających ułatwić osiąganie celów Programu;
  • przyjmowanie Przewodnika dla Wnioskodawców oraz wytycznych dla recenzentów.


W skład Komitetu wchodzą:

  • Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł – Przewodnicząca
  • Prof. Małgorzata Fuszara
  • Prof. Eivind Hiis Hauge
  • Prof. Nalan Koc
  • Prof. Andrzej Witkowski