Przedsięwzięcie pilotażowe

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2012 r. uruchomiony został nabór ofert na wspólną realizację przedsięwzięcia BRIdge VC (Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych). Nabór wniosków do przedmiotowego przedsięwzięcia potrwa do 31 stycznia 2013 r.

Całkowity budżet NCBR na finansowanie przedsięwzięcia wynosi 240 000 000 zł.

Przedsięwzięcie BRIdge VC składa się z dwóch komponentów, komponentu inwestycyjnego i doradczego:

  1. w ramach komponentu inwestycyjnego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia fundusze typu venture capital, wspólnie z którymi planowane jest stworzenie nie więcej niż dwóch publiczno-prywatnych instrumentów (nie funduszy VC) finansowania rozwoju i komercjalizacji projektów w obszarze wysokich technologii, na zasadach analogicznych do zasad funkcjonowania funduszu Venture Capital.
  2. w ramach komponentu doradczego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia firmy doradcze posiadające doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie komercjalizacji B+R, wspólnie z którymi planowane jest zapewnienie wsparcia doradczego dla projektów B+R finansowanych przez NCBR.

Poniżej omówione i załączone zostały dokumenty pomocne w zrozumieniu istoty przedsięwzięcia, oraz przygotowaniu oferty na jego wspólną realizację.

Założenia Bridge VC. Dokument omawia cele przedsięwzięcia, istotę współpracy jaka ma być realizowana w ramach BRIdge VC, oraz definiuje kategorie podmiotów z którymi Centrum wspólnie chce realizować przedsięwzięcie.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Założenia komponentu inwestycyjnego BRIdge VC. Dokument dookreśla założenia dot. realizacji komponentu inwestycyjnego, omówione w dokumencie „Założenia BRIdge VC”. Omawiany dokument formułuje zarys istotnych postanowień przyszłej umowy na wspólną realizację komponentu inwestycyjnego BRIdge VC i będzie stanowił ramy dla negocjacji prowadzonych z funduszami venture capital.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Założenia komponentu doradczego BRIdge VC. Dokument dookreśla, założenia dot. realizacji komponentu doradczego, omówione w dokumencie „Założenia BRIdge VC”. Omawiany dokument formułuje zarys istotnych postanowień przyszłej umowy na wspólną realizację komponentu doradczego BRIdge VC i będzie stanowił ramy dla negocjacji prowadzonych z firmami doradczymi.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Regulamin selekcji partnerów do wspólnej realizacji BRIdge VC.Regulamin określa zasady na jakich prowadzony będzie wybór partnerów (fundusze VC i firmy doradcze) z którymi Centrum wspólnie zrealizuje przedsięwzięcie

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Regulamin zespołu. Projekt regulaminu pracy zespołu ekspertów ds. selekcji partnerów BRIdge VC, określa zasady na jakich pracował będzie ww. Zespół.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Wzór oferty inwestycyjnej. Wzór oferty inwestycyjnej który obowiązuje fundusze venture capital składające oferty na wspólną realizację komponentu inwestycyjnego BRIdge VC.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Wzór oferty doradczej. Wzór oferty doradczej który obowiązuje firmy doradcze składające oferty na wspólną realizację komponentu doradczego BRIdge VC.

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Preferowany profil branżowy. Lista branż z których partnerzy będą brani pod uwagę w procesie selekcji

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

Wszelkie pytania dotyczące przedsięwzięcia BRIdge VC należy kierować na adres e-mail: bridge_vc-at-ncbr.gov.pl


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 grudnia 2012 r., planujemy organizację warsztatów dla potencjalnych partnerów BRIdge VC (fundusze venture capital oraz firmy doradcze).

Celem warsztatów, będzie udzielenie odpowiedzi na pytania jakie Państwo mogą mieć w związku z procesem selekcji partnerów do wspólnej realizacji przedsięwzięcia, oraz w związku z założeniami przedsięwzięcia.

Zgłoszenia na udział w warsztatach prosimy przesyłać do piątku, 7 grudnia 2012 r. na adres e-mail: bridge_vc-at-ncbr.gov.pl. Zgłoszenia proszę przesyłać w formularzu, który można pobrać tutaj . Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

Warsztaty odbędą się w Warszawie, dokładna lokalizacja warsztatów oraz ich agenda zostanie przesłana uczestnikom warsztatów w terminie późniejszym.

Udział w warsztatach może wziąć ograniczona liczba uczestników, w związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pilot program of

NATIONAL CENTER FOR RESEARCH ND DEVELOPEMENT

Public-private support for R&D commercialization, in partnership with capital funds

We would like to kindly inform, that on November 26th 2012 we have launched call for offers for joint investments in high technology projects based on R&D called BRIdge VC (Public-private support of R&D outputs’ commercialization, with assistance of capital funds). Call for offers ends on January 31st 2013.

Total budget, which NCRD assigns toward implementation of the program amounts to 240 000 000.

Program BRIdge VC comprises two components, the investment component and the consulting component:

  1. within the framework of investment component, NCRD invites venture capital funds to joint implementation of the program, which will amount to creation of maximum two public-private vehicles (not VC funds) dedicated to investments in high technology start-ups based on R&D, within the financing regime used by venture capital funds.
  2. within the framework of consulting component, NCRD invites consulting companies, with experience in running consulting projects in the area R&D commercialization, to joint implementation of the program, which will amount to delivery of consulting & coaching support for R&D projects financed by NCRD

Documents useful in understanding the program and preparing offer for its joint implementation, have been presented (and enclosed) bellow.

BRIdge VC Program. Document describes goals of the program, nature of the joint implementation, entities to whom Center addresses the invitation for joint cooperation.

In order to obtain document, please click here

BRIdge VC investment component brief. Document briefs on detailed rules concerning implementation of investment component, which have been signaled in “BRIdge VC program” document. The document in question formulates key provisions of future joint cooperation agreement, and as such forms basis for negotiations between Center and venture capital funds.

In order to obtain document, please click here

BRIdge VC consulting component Brief. Document (Polish version only) briefs on detailed rules concerning implementation of consulting component, which have been signaled in “BRIdge VC program” document. The document in question formulates key provisions of future joint cooperation agreement, and as such forms basis for negotiations between Center and consulting companies.

In order to obtain document, please click here

Regulations on selecting partners for joint implementation of BRIdge VC.The regulations stipulates rules which apply to selecting partners (venture capital funds and consulting companies), with whom NCRD will jointly implement the program.

In order to obtain document, please click here

Regulations on selecting team. Draft regulations sets-up framework for operation of team selecting partners for BRIdge VC program.

In order to obtain document, please click here

Investment offer template.Template of investment offer, is obligatory for venture capital funds, presenting offer for joint implementation of investment component of BRIdge VC.

In order to obtain document, please click here

Consulting offer template.Template of consulting offer, is obligatory for consulting companies, presenting offer for joint implementation of consulting component of BRIdge VC.

In order to obtain document, please click here

Prefered sectoral profile. List of sectors, of which the partners will be taken into consideration during the selection process.

In order to obtain document, please click here

All questions concerning the BRIdge VC program, should be directed to bridge_vc-at-ncbr.gov.pl e-mail address


We would like to kindly inform you, that on 12 December 2012, we are planning workshop for potential partners of BRIdge VC (venture capital funds and consulting companies).

During workshop, we will try to answer questions you may have, concerning the procedure for selecting partners for joint implementation of program, as well as questions concerning program’s brief.

Registration process for workshop is open until Friday, December 7th 2012. All registrations should be sent the following e-mail address: bridge_vc-at-ncbr.gov.pl. Registration should be made on a registration form available here . Registrations made in other form will not be accepted.

Workshop will be held in Warsaw, exact location as well as agenda, will be forwarded to workshop participants at the later stage.

Workshop may accommodate only a limited number of participants, therefore, we would like to kindly inform you, that registration order will be taken into consideration, while accepting participants.