PO IR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć.

Więcej informacji nt. PO IR na stronie www.poir.gov.pl

Więcej informacji nt. I i IV osi PO IR w zakładce Informacje  o I i IV osi PO IR