Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powołało Fundusz Funduszy NCBR VC. To pierwszy polski, profesjonalny inwestor instytucjonalny, systemowo zapewniający finansowanie dla funduszy VC na w pełni rynkowych zasadach.

Alokacja ze środków NCBR na działalność Funduszu NCBR VC w ramach POIR wynosi 125 mln EUR (ok. 550 mln PLN) i stanowi 50% środków na kapitalizację całego przedsięwzięcia (1,1 mld PLN). Pozostałe środki będą pochodzić od inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych.

Zarządzanie Funduszem Funduszy NCBR VC zostało powierzone konsorcjum dwóch firm: VC3.0 sp. z o.o. i FinCrea TFI S.A., których zespoły zarządzające od lat współpracowały w szeregu projektów dotyczących inwestycji na rynku venture capital. Zadaniem NCBR VC jest zbudowanie portfela najlepszych funduszy VC, które zainwestują w małe i średnie firmy o profilu technologicznym z wysokim potencjałem rozwoju, a następnie dokonają zyskownego wyjścia z inwestycji. Inwestycje będą dotyczyć w szczególności polskich przedsiębiorstw, ale fundusze mogą inwestować także w firmy zagraniczne, pod warunkiem występowania więzi łączącej je z Polską.

Fundusz Funduszy NCBR VC będzie realizował cel inwestycyjny w horyzoncie inwestycyjnym trwającym maksymalnie 13 lat. W ciągu pierwszych 3 lat dokonany zostanie wybór minimum 5 podmiotów zarządzających,  z którymi NCBR VC, przy min. 50%-owym udziale środków inwestorów prywatnych, zbuduje fundusze VC o łącznej kapitalizacji ok. 1 mld PLN. W ciągu następnych 4 lat fundusze VC dokonają inwestycji w spółki, po czym - przez okres do maksymalnie 6 lat - będą wychodzić z inwestycji i zwracać środki do NCBR VC oraz inwestorów prywatnych. Maksymalny limit inwestycyjny w spółkę portfelową wyniesie do 60 mln PLN, jednak nie więcej niż 20% kapitalizacji danego funduszu VC.

Planowany schemat wdrażania programu NCBR VC w ramach POIR:

Etapy realizacji działań NCBR VC:

  • II kwartał 2017 r. −  negocjacje i podpisanie załączników; początek preselekcji Podmiotów Zarządzających/ Funduszy VC (proces ciągły);
  • III kwartał 2017 r. – negocjacje z wybranymi Podmiotami Zarządzającymi/ Funduszami VC i Inwestorami Prywatnymi;
  • IV kwartał 2017 r. − pierwsze umowy z Funduszami VC.