Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy podpisane do 31 grudnia 2017 roku

Zgodnie z istniejącym obowiązkiem beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój zobowiązani są do informowania społeczeństwa o otrzymanym wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przestrzegania podstawowych zasad określonych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.

Poniżej znajdą Państwo opis oraz wskazówki, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne i gdzie znaleźć pomoc.

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój jak i wszystkie dokumenty oraz oznakowania dostępne są poniżej bądź w serwisie programu Inteligentny Rozwój.

Dokument  dot. promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Wytyczne obowiązują dla umów podpisanych lub aneksowanych od 1 stycznia 2018 r. W przypadku umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. zaleca się stosowanie aktualnych wytycznych)

Jednocześnie zachęcamy Państwa do pozostawania w stałym kontakcie z Działem Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bieżące informowanie pracowników Działu o planowanych wydarzeniach (uroczyste rozpoczęcie, zakończenie projektu, konferencje, seminaria, dni otwarte itp.) oraz sukcesach dotyczących projektu umożliwi ich dodatkową promocję przez NCBR. Będzie również doskonałym źródłem informacji nt. ciekawych rozwiązań realizowanych przez beneficjentów POIR, które NCBR będzie mogło wykorzystać w prowadzonych działaniach medialnych i promocyjnych. Przykłady niektórych z nich znajdą Państwo na stronie NCBR.gov.pl w zakładce „Sukcesy naszych beneficjentów”.  

Dodatkowo zapraszamy na portal pn. Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.mapadotacji.gov.pl/), w którym to znajdą Państwo wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce. Mapa Dotacji UE zawiera nie tylko dane statystyczne, ale również zbiór najciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków unijnych.


Dane kontaktowe:
Karolina Zych
tel. 22 45 67 597
e-mail: karolina.zych-at-ncbr.gov.pl