Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy

I. Załączniki do umowy o powierzenie grantu

  1. kopia wniosku o przyznanie Grantu wraz z załącznikami;
  2. budżet projektu;
  3. harmonogram płatności;
  4. weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” oraz deklaracja wekslowa;
  5. kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Grantobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, inne, jeżeli dotyczy);
  6. zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku przeznaczonego do rozliczeń projektu;
  7. oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (jeżeli dotyczy).

II. Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (IT).

III.

a) sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

lub

b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty,

lub

c) oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy).