1. Czy w ramach konkursu może złożyć wniosek nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwo (startup)? 

Zgodnie z zasadami konkursu  o dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot spełniający kryterium mikro, małego, średniego przedsiębiorcy  (w konkursie skierowanym do MŚP), zarejestrowany i prowadzący działalność na terenie RP. Nie ma przy tym wymaganego minimalnego okresu działalności danego podmiotu.

Należy mieć przy tym na uwadze, że takie same zasady obowiązują wszystkie podmioty ubiegające się  o wsparcie. Oznacza to, że także nowopowstałe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność w zupełnie innej branży muszą wykazać we wniosku o dofinansowanie, iż będą one w stanie zrealizować projekt (m.in. zapewnić odpowiednią kadrę badawczą, zasoby techniczne i finansowe).

2. Czy w konkursie Szybka ścieżka wnioskodawcą może być podmiot zagraniczny, który otworzył i zarejestrował oddział swojej firmy w Polsce? Czy udziałowcem w firmie zgłaszającej projekt może być firma zagraniczna, np. z USA lub Kanady?

Nie ma ograniczeń dotyczących udziałowców w przedsiębiorstwie składającym wniosek (mogą to być firmy zagraniczne), natomiast wielkość udziałów może mieć znaczenie przy określaniu statusu/wielkości przedsiębiorcy (tj. czy będzie to mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo, zgodnie z rozp. 651/2014). Zgodnie zaś z informacjami podanymi w Przewodniku po kryteriach o wsparcie w ramach działania 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka ścieżka), może ubiegać się jedynie przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium RP.

3. W ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów napisane jest, że termin składania wniosków jest od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Co oznacza sformułowanie, że okres ten będzie dzielony na etapy? Czy wnioski mogą napływać aż do 29 lipca?

Konkurs jest podzielony na miesięczne etapy (od 4 kwietnia do 30 kwietnia, od 1 maja do 31 maja itd.). Wniosek można składać w dowolnym momencie trwania konkursu, czyli między 4 kwietnia a 29 lipca 2016 r. Złożenie wniosku w danym etapie ma znaczenie dla terminu, w jakim zostanie zakończona ocena danego wniosku. Przykładowo: wniosek został złożony w ramach etapu trwającego od 4 kwietnia do 30 kwietnia, co oznacza, że ocena wniosku i opublikowanie wyników powinno nastąpić w terminie ok. 60 dni liczonych od 1 maja 2016 r., czyli do końca czerwca 2016 r.

4. Nasz projekt nie został rekomendowany do wsparcia  w grudniowym etapie naboru Szybkiej ścieżki. Jeśli chcielibyśmy go ponownie złożyć, to czy w nowym konkursie Szybkiej ścieżki: kwiecień-lipiec 2016 nadal obowiązuje zasada, że projekt, który nie został wybrany do dofinansowania w danym etapie konkursu, może zostać złożony ponownie dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania listy rankingowej? 

3-miesieczny okres karencji obowiązał w konkursie przeprowadzanym w 2015 r. (maj-grudzień). W nowym konkursie ogłoszonym w marcu 2016 r. ta zasada nie obowiązuje, co oznacza, że możliwe jest ponowne złożenie wniosku, który nie otrzymał dofinansowania w poprzednim konkursie w dowolnym momencie, w trakcie trwania konkursu (od 4.04 do 29.07). Jednocześnie zwracamy uwagę na zapis w nowym Regulaminie przeprowadzania konkursu, w §4 ust. 7: „Wniosek o dofinansowanie danego projektu może być złożony w konkursie tylko jeden raz, z uwzględnieniem postanowień § 6 ust.8 i 9”. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie, który nie jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.

5. W regulaminie konkursu napisane jest, że „wniosek o dofinansowanie danego projektu może być złożony w konkursie tylko jeden raz”. Czy zatem w ramach tego konkursu nie ma możliwości ewentualnego poprawienia i uzupełnienia wniosku zgodnie z oceną ekspertów w celu jego ponownego złożenia? 

W przypadku negatywnej oceny merytorycznej projektu Regulamin przeprowadzania konkursu nie dopuszcza możliwości ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie tego samego projektu w ramach tego samego konkursu (konkursu nr 1/1.1.1/2016).

W bieżącym konkursie (1/1.1.1/2016) możliwe jest natomiast składanie wniosków o dofinansowanie projektów, które nie uzyskały dofinansowania w konkursie z 2015 r. W drugiej połowie roku Instytucja Pośrednicząca planuje ogłoszenie kolejnego konkursu przeznaczonego dla MŚP (z wyłączeniem projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego). Wnioski, które nie zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu 1/1/1/1/2016, będą mogły zostać złożone ponownie w następnym konkursie.

6. Czy w konkursie 1/1.1.1/2016 można złożyć wniosek, korzystając z konta utworzonego w systemie dla konkursu  1/1.1.1/2015?

Dla konkursu organizowanego w 2016 r. został  uruchomiony nowy system informatyczny, co oznacza, że nie będzie możliwości złożenia wniosku w nowym konkursie przy użyciu konta utworzonego dla konkursu 1/1.1.1/2015.

7. Czy w ogłoszonym 1 marca 2016 roku konkursie mogą brać udział konsorcja? Jeśli tak, to czy w skład konsorcjum mogą wchodzić podmioty nie będące przedsiębiorcami, np. jednostki naukowe? 

Konkurs  w ramach działania 1.1.1. PO IR jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców występujących samodzielnie. W niniejszym konkursie nie będą finansowane projekty realizowane przez konsorcja z udziałem kilku przedsiębiorców czy też z udziałem jednostki naukowej.

8. Czy spółka z o.o. w organizacji, czyli taka, która została skutecznie zawiązana, ale nie jest jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, może złożyć wniosek o dofinansowanie? 

Spółka w organizacji nie może być wnioskodawcą w konkursie 1/1.1.1/2016, ponieważ nie będzie spełniała kryterium : „Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

9. Ile może wynosić okres realizacji projektu (min. i maks.)?

W konkursie 1.1.1 POIR nie została określona minimalna ani maksymalna długość realizacji projektu. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach… realizacja projektu powinna mieścić się w ramach czasowych PO IR, tj. nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków, czyli 31.grudnia 2023 r.

10. Czy poszczególne etapy projektu muszą być podzielone na równe okresy (np. półroczne)?

Długość poszczególnych etapów zależy od specyfiki projektu i decyzji Wnioskodawcy. Należy tylko pamiętać, iż projekt może składać się maksymalnie z 4 etapów.

11. Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstwa?

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie.

  • dla mikro- i małych przedsiębiorców intensywność pomocy wynosi maksymalnie 80% na badania przemysłowe (z uwzględnieniem premii za szerokie upowszechnienie wyników badań)  oraz maksymalnie 60% na prace rozwojowe (z uwzględnieniem premii za szerokie upowszechnienie wyników badań).
  • dla średnich przedsiębiorstw intensywności wynoszą odpowiednio 75% i 50 %.

Informacje na ten temat zawarte są m.in. w Instrukcji wypełnienia wniosku oraz Przewodniku po kryteriach….

12. Jak wygląda kwestia przyznania określonej wartości procentowej dofinansowania w przypadku, gdy siedziba firmy znajduje się na Dolnym Śląsku, natomiast jej oddział zlokalizowany jest w woj. warmińsko-mazurskim? Czy istnieje możliwość wyboru, z jakiego województwa można ubiegać się o przyznanie dofinansowania?

Wsparcie w ramach działania 1.1.1 PO IR  przyznawane jest w ramach pomocy publicznej na badania i rozwój, co oznacza, że wysokość dotacji nie jest uzależniona od regionu (jak w przypadku pomocy regionalnej), a od wielkości przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się m.in. w Instrukcji wypełnienia wniosku (str. 9).  Region, w którym będzie realizowany projekt, ma znacznie z punktu widzenia wielkości budżetu przeznaczonego na regiony (oddzielna pula jest przeznaczona na tzw. regiony słabiej rozwinięte, do których zaliczonych zostało 15 województw  i oddzielna dla jednego regionu - Mazowsze, zaliczonego do tzw. regionów lepiej rozwiniętych) oraz  harmonogramu naborów (w tym roku pierwszy konkurs przeznaczony jest dla 16 województw, natomiast drugi [planowany w drugiej połowie roku],  przeznaczony jest dla 15 województw, z wyłączeniem Mazowsza).

Należy także pamiętać, że zgodnie z zasadami Szybkiej ścieżki kluczowe jest miejsce realizacji projektu (nie siedziba Wnioskodawcy). Określenie miejsca realizacji projektu zostało także opisane w Instrukcji wypełnienia wniosku (str. 4).

13. Czy są do wyboru konkretne modele zarządzania projektem, a jeśli tak, to jakie?

Wnioskodawca sam określa model zarządzania projektem. Można posłużyć się którąś z „gotowych” metodyk zarządzania projektami lub zaproponować własny model. Ważne, by metodyka zarządzania była adekwatna do charakteru prac przewidzianych w ramach projektu. Należy przedstawić podział ról i zadań w zespole zarządzającym i wykazać, że pozwoli on na efektywne zarządzanie projektem, a także zapewni właściwy monitoring i nadzór nad postępami prac w realizacji projektu.

14. W jaki sposób należy udokumentować wkład własny do projektu?

Składając wniosek o dofinansowanie, Wnioskodawca wykazuje we wniosku źródła finansowania wkładu własnego (nie musi dołączać dokumentów potwierdzających zapewnienie środków na sfinansowanie wkładu własnego). Niemniej w przypadku, gdy wkład własny będzie finansowany ze źródeł zewnętrznych, takie dokumenty Wnioskodawca powinien posiadać (np. promesę kredytową), by móc je przedstawić na ewentualne wezwanie Instytucji Pośredniczącej (zob. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, s. 26).

15. Czy instytut badawczy będący podwykonawcą w projekcie może zlecić przeprowadzenie wykonania niewielkiej części analiz do innej jednostki?

Jest to dopuszczalne. Umowa o dofinansowanie nie zabrania angażowania przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy.

16. Czy NCBR posiada wytyczne co do elementów umowy warunkowej o współpracy pomiędzy Wnioskodawcą (przedsiębiorcą) a podwykonawcą (jednostką naukową)? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie, jakie elementy muszą się znaleźć w takiej umowie. 

Konieczność zawierania umów warunkowych z kluczowym personelem wynika z potrzeby potwierdzenia, że wskazane w projekcie osoby faktycznie będą brały udział w jego realizacji – wyrażają zgodę i wolę udziału w pracach. Konieczność zawarcia umowy warunkowej dotyczy wszystkich kluczowych osób z zespołu badawczego - do wskazania we wniosku maksymalnie 5 takich osób oraz kierownik prac badawczych, a z kadry zarządzającej do wskazania maksymalnie 3 osoby.

Umowy warunkowe nie są jedynie wymagane w przypadku pracowników Wnioskodawcy, zatrudnionych już przez niego na umowę o pracę, i wskazanych jako kluczowa kadra w projekcie.

Podobna zasada dotyczy podwykonawcy. W przypadku zlecenia kluczowych prac podwykonawcy jego wybór musi zostać zakończony przed złożeniem wniosku, a do samego wniosku musi zostać dołączona umowa warunkowa, jeżeli będzie on realizował prace w ramach etapu kończącego się pierwszym kamieniem milowym .

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca nie narzuca wzoru umowy warunkowej, natomiast powinien to być dokument stanowiący potwierdzenie, że obie strony – tj. Wnioskodawca oraz przyszły współpracownik – zobowiązują się do podjęcia współpracy przy realizacji konkretnego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z działania 1.1.1 PO IR. Dokument powinien być także  czytelnie podpisany przez obie strony.

W przypadku zaś, gdy Wnioskodawca zamierza rozpocząć realizację projektu po dniu złożenia wniosku, niezależnie od przyznania dofinansowania, należy mieć na uwadze, że umowa warunkowa nie może przyjść do skutku przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności kosztów, który pokrywa się z okresem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie.

17. Czy umowy oparte o kodeks pracy są objęte zasadą konkurencyjności?

Przy wyborze pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę Wnioskodawca może zastosować swoje standardowe wewnętrzne procedury, stosowane przy tego typu rekrutacji. Przy umowach zawieranych na podstawie prawa pracy nie obowiązuje zasada konkurencyjności.

18. Czy zysk, który przewiduje Wnioskodawca w części finansowej wniosku o dofinansowanie w ciągu 5 lat po zakończeniu projektu, powinien pokrywać w całości wysokość dotacji, o którą stara się beneficjent?

Projekt składany w ramach działania 1.1.1 PO IR musi generować zysk, tzn. przychody z wdrożenia powinny być większe niż koszt projektu, prac wdrożeniowych oraz działań marketingowych. W przeciwnym razie projekt jest nieopłacalny. Wielkość zysku i czas jego osiągnięcia zależy zaś od specyfiki projektu i branży, którą obejmuje.

19. Czy w kontekście 1.1.1 PO IR poprzez wdrożenie rozumiana jest także sprzedaż bądź udzielenie licencji na otrzymane wyniki prac B + R dofinansowanych w ramach poddziałania?

Dopuszczalne jest wdrożenie w formie sprzedaży praw do wyników projektu lub udzielenia licencji. W tym pierwszym przypadku umowa sprzedaży praw do wyników projektu musi zobowiązywać nabywcę do wdrożenia rezultatów projektu we własnej działalności gospodarczej w terminie roku od zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowa jest zawierana w trakcie trwania projektu, powinna zobowiązywać nabywcę do wdrożenia rezultatów projektu we własnej działalności w terminie roku od zakończenia projektu.

20. Czy jednostka MŚP może wybrać Instytut do udziału w konkursie bez przetargu?

Co do zasady przedsiębiorcy nie są zobowiązani do stosowania Prawa zamówień publicznych. Niemniej w przypadku udzielania zamówienia, którego wartość netto przekracza 20 tys. zł, Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącego załącznik 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu.

21. Jak powinna wyglądać procedura zakupu poniżej 20 tys. zł?

W przypadku zamówień o wartości nie przekraczających 20 tys. zł nie obowiązuje zasada konkurencyjności. Beneficjent stosuje swoje wewnętrzne procedury, o ile takie istnieją.

Należy jednak mieć na uwadze, że nie jest dopuszczalne sztuczne dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności. Ustalając wartość zamówienia, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
  • możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
  • możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

Podczas kontroli realizacji projektu będzie weryfikowane, czy zamówienie zostało prawidłowo udzielone.

22. Czy jednostka naukowa (zorganizowana jako spółka celowa uczelni), będąca udziałowcem w spółce beneficjenta, może być jednocześnie podwykonawcą w ramach projektu realizowanego z 1.1.1 POIG?

Podwykonawcą w projekcie nie może być podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Wnioskodawcą. O powiązaniu mówimy, gdy jeden podmiot posiada co najmniej 10 % udziałów lub akcji w drugim.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy Wnioskodawca nie otrzymał żadnej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wówczas możliwe jest zaangażowanie jako podwykonawcy podmiotu powiązanego pod warunkiem, że podmiot ten spełnia wymogi wynikające z zapytania ofertowego. Jednocześnie Wnioskodawca musi uzyskać zgodę Instytucji Pośredniczącej na zaangażowanie podmiotu powiązanego.

Dokumentem, które reguluje powyższą kwestię, są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dostępne pod adresem: www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/). Drugim dokumentem jest Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu (dostępny pod adresem: /programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/).

23. Czy istnieje możliwość zatrudnienia przez Wnioskodawcę innego podwykonawcy poza uczelnią, jednostką PAN?

Jest możliwe zlecenie wykonania części prac w projekcie  jednostce innej niż uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, Instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Wskazuje na to zapis Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR (str. 4), mówiący, że zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione wyżej jest możliwe, jednak wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

24. Czy kosztem kwalifikowanym jest koszt wynikający z umowy o dzieło, zawartej przez Wnioskodawcę z osobą fizyczną, zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę przez podmiot, powiązany kapitałowo z Wnioskodawcą? Przedmiot umowy o dzieło nie będzie się pokrywał z zakresem prac, realizowanych przez tę osobę w ramach umowy o pracę. 

Koszt umowy o dzieło jest kosztem kwalifikowalnym, pod warunkiem, że:

  • została przeprowadzona zasada konkurencyjności na wybór wykonawcy, zgodnie z zał. nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów
  • wykonawca umowy nie jest osobą powiązaną (przez powiązania osobowe lub kapitałowe należy rozumieć powiązania opisane w zał. 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów, sekcja „Powiązania kapitałowe lub osobowe”)
  • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie
  • wykonawca umowy nie jest pracownikiem beneficjenta, zatrudnionym na umowę o pracę.

25. Czy kierownik prac B+R może być zatrudniony w ramach umowy o dzieło? I gdzie wpisać taki koszt (w Wynagrodzeniach czy w Podwykonawstwie)?

Kierownik prac B+R może realizować powierzone zadania w ramach umowy o dzieło, należy jednak pamiętać, że w przypadku umów cywilno-prawnych konieczne jest zastosowanie konkurencyjnego trybu wyboru podwykonawcy, zgodnie z zał. 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów. Umowy o dzieło należy rozliczać w ramach kat. E (podwykonawstwo).

26. Czy jest możliwość zatrudnienia kierownika projektu na zasadzie Kontraktu menadżerskiego?

Tak, ale jeżeli kontrakt menadżerski rozliczany jest fakturą, wydatek powinien być rozliczany w ramach kat. E (podwykonawstwo), jeśli zakres realizowanych przez niego zadań dotyczy bezpośrednio prac merytorycznych projektu, lub kat. O (koszty pośrednie), jeśli zakres realizowanych zadań dotyczy administrowania/ogólnego zarządu projektem.

27. Czy w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 zakup nowej aparatury badawczej jest kosztem kwalifikowanym?

Kwalifikowalny jest koszt amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury/urządzeń badawczych. Koszt zakupu nie jest kwalifikowalny.

28. Czy koszty pośrednie, również należy rozbijać na prace rozwojowe oraz badania przemysłowe i procent dofinansowania od nich uzależniać?

Koszty ogólne należy podać w odniesieniu do badań przemysłowych i do prac rozwojowych. Stawka ryczałtu powinna być jednakowa w obu kategoriach kosztów (maksymalnie 17 %). Poziom dofinansowania jest inny dla badań przemysłowych i inny dla prac rozwojowych.

29. Czy zapłata za zlecenie pracy podwykonawcy może stanowić wkład własny wnioskodawcy?

Wkład własny w projekcie jest wnoszony przez Wnioskodawcę w formie pieniężnej. W praktyce każdy wydatek jest ponoszony częściowo przez wnioskodawcę, a częściowo pokrywany z dofinansowania.

30. Czy w ramach konkursu koszt związany z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest kosztem kwalifikowalnym?

Koszt związany z przygotowaniem wniosku nie jest kosztem kwalifikowalnym.

31. Czy w ramach projektu, w sytuacji wzięcia w leasing finansowy urządzenia w postaci aparatury badawczej, kosztem kwalifkowanym będzie zarówno rata leasingowa (bez części odsetkowej) oraz koszt amortyzacji (odpis amortyzacyjny) tego środka trwałego przypadający na okres realizacji projektu?

W przypadku leasingu (finansowego lub operacyjnego) koszt kwalifikowany stanowi kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu. W przypadku leasingu finansowego, gdzie okres amortyzacji jest dłuższy niż okres trwania umowy leasingowej, kosztem kwalifikowanym są odpisy amortyzacyjne przypadające na okres realizacji projektu. Natomiast niewłaściwe jest rozliczanie równocześnie zarówno odpisów amortyzacyjnych jak i rat leasingowych tego samego środka trwałego, ponieważ nie jest dozwolone podwójne finansowanie tych samych wydatków.

32. Czy po zakończeniu realizacji projektu sprzęt rozliczany w projekcie (w formie odpisów amortyzacyjnych) może być swobodnie wykorzystywany przez Beneficjenta do działalności badawczej oraz komercyjnej?

Tak. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakłada użytkowanie sprzętu poza projektem, % jego wykorzystania, a tym samym rozliczenie w projekcie, powinien być odpowiednio dostosowany.

33. Czy Beneficjent ma możliwość rozliczania w projekcie odpisów amortyzacyjnych z zastosowaniem podwyższonej stawki amortyzacyjnej w oparciu o odpowiednie współczynniki (np. w przypadku urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu), zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym?

Kosztem kwalifikowalnym w projekcie są odpisy amortyzacyjne naliczone zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkową beneficjenta. 

34. W jaki sposób następuje rozliczenie wydatku, biorąc pod uwagę, że kosztem kwalifikowanym jest nie zakup sprzętu, a odpisy amortyzacyjne – czy beneficjent co miesiąc refunduje z konta zaliczkowego kwotę zaliczki dotyczącą miesięcznego odpisu amortyzacyjnego?

 

Rozliczenie amortyzacji następuje tak samo jak każdego innego kosztu kwalifikowalnego – po zaksięgowaniu odpisu amortyzacyjnego beneficjent ma prawo do zrefundowania z kotna zaliczkowego kwoty odpowiadającej wysokości dofinansowania dla tego kosztu.