Skład konsorcjum:

1. Kto może wchodzić w skład konsorcjum?

Zgodnie z zapisem w § 4. Ust 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu w skład konsorcjum mogą wchodzić:

 1. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
 2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Rozporządzenie nr 651/2014 zostało zamieszczone na stronie internetowej NCBR w zakładce poświęconej konkursowi:

Obowiązek prawidłowej kwalifikacji w tym zakresie spoczywa na Wnioskodawcy. Ocena „Kwalifikowalności wnioskodawcy w ramach działania” jest kryterium oceny formalniej i jest dokonywana po złożeniu wniosku.

Pragniemy również nadmienić, że w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum musi być jednostka naukowa.

2. Czy członkiem konsorcjum może być podmiot zagraniczny?

Tak, ale rozpatrując kwestię udziału przedsiębiorcy zagranicznego w konkursie RANB – jako pełnoprawnego członka konsorcjum - należy zwrócić uwagę na reguły obowiązujące jego oraz całe konsorcjum:

 1. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu, udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Jeżeli zatem przedsiębiorca zagraniczny jest jedynym przedsiębiorcą w konsorcjum, to ten obowiązek wniesienia 30% kosztów spoczywa jedynie na nim.
 2. Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w ramach projektu.
 3. Zobowiązanie do wdrożenia – wyniki projektu muszą zostać wdrożone przez przedsiębiorcę w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu (jednostka naukowa będąca członkiem konsorcjum nie może wdrożyć tych wyników u siebie), przy czym wdrożenie wyników prac B+R rozumiane jest jako:
  • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy wchodzącego w skład konsorcjum  poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum  praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
  • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży);
 4. Należy też zauważyć, że jednym z kryteriów oceny wniosku jest fakt, czy wdrożenie to jest planowane na terytorium Polski. Jeśli nie – automatycznie projekt otrzymuje 3 pkt mniej.
 5. Zakres praw majątkowych do wyników prac B+R będących rezultatem projektu przysługuje konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu. Jeżeli przedsiębiorca (zagraniczny) chce zatem dokonać zakupu wyników prac B+R albo uzyskać licencję na korzystanie z tych wyników od innego konsorcjanta (np. organizacji badawczej), obowiązują go ceny rynkowe.
 6. Jeżeli w projekcie przewiduje się udział tylko 2 podmiotów, tj. polskiej jednostki naukowej oraz zagranicznego przedsiębiorcy, taki projekt nie otrzyma dodatkowego 1 pkt za tzw. „charakter ponadregionalny” jako spełniający warunek: „Projekt jest realizowany w konsorcjum z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa.”
 7. Podczas realizacji projektu obowiązek poddania się kontroli (lub audytowi) oraz koszty jej przeprowadzenia spoczywają na Beneficjencie. W związku z powyższym należy pamiętać, że konieczność przeprowadzenia kontroli poza granicami Polski będzie wiązała się z odpowiednio wyższymi kosztami.

3. Czy członkiem konsorcjum może być przedsiębiorstwo inne niż MŚP?

Członkiem konsorcjum może być przedsiębiorca inny niż MŚP.

4. Zgodnie z przepisami jednostka naukowa wybierając konsorcjanta zobligowana jest do przeprowadzenia procedury przetargowej? Czy mają Państwo wytyczne/wymogi co do tej procedury? Czy wybór przedsiębiorstwa jako konsorcjanta należy dokonać na zasadzie konkursu czy w innej procedurze? Czy są w tej kwestii jakieś wytyczne?

Nie ma obowiązku przeprowadzania procedury przetargowej przy wyborze konsorcjantów w projekcie jak i nie ma wymogu wyboru Konsorcjanta w ramach określonej procedury.

Zamówienia publiczne stosuje się natomiast w przypadku wyboru podwykonawców.

5. Czy między członkami konsorcjum projektowego mogą występować powiązania osobowe bądź kapitałowe?

Przedsiębiorstwa powiązana mogą uczestniczyć w konsorcjum. Pamiętać jednak należy, iż w tej sytuacji nie mogą się ubiegać o zwiększenie intensywności pomocy publicznej z tytułu skutecznej współpracy.

6. Czy jeżeli firma X jest powiązana z firma Y ale projekt będzie dotyczył tylko firmy X i uczelni Z to oświadczenie o braku powiązania będzie spełnione? (Czy konieczne jest złożenie Oświadczenia o braku powiązań)?

Oświadczenie o braku powiązań dotyczy sytuacji w której przedsiębiorca ubiegający się o zwiększenie intensywności pomocy publicznej z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją Projektu

co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. W przedstawionym przykładzie nie ma konieczności przedstawiania oświadczenia gdyż firma X nie będzie korzystać z ww. możliwości zwiększenia intensywności pomocy publicznej ze wskazanego powyżej tytułu.

7. Czy umowa konsorcjum musi być zawarta pomiędzy liderem, a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Tak, umowa konsorcjum powinna być zawarta przed złożeniem wniosku. Kopia podpisanej umowy konsorcjum stanowi załącznik do wniosku.

Pozostałe kwestie:

1. Jak i kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. (do godz. 16:00). Link do systemu zostanie udostępniony na stronie internetowej poświęconej konkursowi.

2. Czy jeden etap w projekcie może być wykonywany przez kilku członków konsorcjum?

Nie, dany etap może być wykonywany tylko przez jednego członka konsorcjum. Pragnę zwrócić uwagę na konstrukcję wniosku o dofinansowanie, w szczególności na fakt, że podczas wypełniania wniosku należy podać jednego wykonawcę danego etapu. Ponadto, każdy z etapów należy przyporządkować do jednej z kategorii: badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Należy również pamiętać, że m.in.: adekwatność zaplanowanych prac, prawidłowość zakwalifikowania poszczególnych etapów do badań przemysłowych lub prac rozwojowych jest przedmiotem oceny dokonywanej przez ekspertów.

3. Czy przewidywane są kolejne konkursy w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (RANB)?

Nie, przewidywany jest tylko jeden konkurs w ramach tego poddziałania.

4. Czy badania podstawowe i działania będące przygotowaniem do komercjalizacji można włączyć do projektu i czy ich koszty zaliczają się do kosztów kwalifikowanych projektu? Czy odpowiedź na to pytanie jest jednakowa dla jednostki naukowej i komercyjnej?

Zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu: Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (…). Projekt jest realizowany przez konsorcjum, tzn. powyższe stwierdzenie dotyczy to zarówno jednostki naukowej jak i przedsiębiorcy.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, na zapis w Instrukcji wypełniania wniosku (str.20): Uwaga: Projekt może obejmować wyłącznie realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych począwszy od II do IX poziomu gotowości technologicznej.

5. Czy w ramach konkursu pojedynczy podmiot np. przedsiębiorstwo może uczestniczyć w kilku składanych wnioskach?

Tak, dany podmiot (w tym przypadku przedsiębiorstwo) może uczestniczyć w kilku składanych wnioskach. Jednocześnie na uwadze należy mieć zapis § 3 ust. 4 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu (RPK), z którego wynika, iż „konsorcjum w  danym  składzie może  złożyć  w  konkursie  maksymalnie  jeden  wniosek  o  dofinansowanie.  Za konsorcjum w danym składzie  traktowane jest również konsorcjum, w którym nastąpiłaby jedynie zmiana roli  pełnionej  w  projekcie  przez  poszczególnych  członków  konsorcjum  (roli  lidera  konsorcjum  i  członka konsorcjum), bez zmiany w składzie konsorcjum.

Złożenie  większej  liczby  wniosków  w  konkursie  będzie  skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez konsorcjum w danym składzie”.

Obrazując powyższe na przykładzie: sytuacja, w której występuje konsorcjum składające się w pierwszym przypadku z dwóch,  a w drugim przypadku z trzech podmiotów (zmiana w zakresie liczby podmiotów uczestniczących w konsorcjum)  jest sytuacją, w której występują dwa różne konsorcja.

Pragnę również zwrócić uwagę na zapis w § 4. ust. 2 RPK: „w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów (...)”.

Pytania finansowe:

1. Czy przedsiębiorca może wnieść do projektu wkład własny w formie rzeczowej?

Wkład własny beneficjenta może być wnoszony włącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego).

2. Czy można zakupić aparaturę i będzie to koszt kwalifikowany, czy kwalifikowane będą tylko koszty eksploatacji zakupionej w projekcie aparatury?

Kwalifikowalny jest koszt amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury/urządzeń badawczych. Koszt zakupu nie jest kwalifikowalny.

3. Jaki kurs należy przyjąć, aby określić, czy projekt przekracza próg 1 mln EUR.

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Czy jeżeli w konsorcjum jest MŚP, to czy jego koszty kwalifikowane również bierze się do puli, na podstawie której wylicza się wartość projektu, aby stwierdzić, czy mieści się on w przedziale do 1 mln EUR?

Kwota 1 mln EUR odnosi się do wielkości projektu. W związku z tym, do ustalenia wielkości Projektu bierze się pod uwagę budżety wszystkich członków konsorcjum.

5. W dokumentacji jest informacja, że wszystkie koszty we wniosku są kosztami netto. O ile dla przedsiębiorstwa stymulacja jest jasna. Jak się to ma do uczelni wyższej, gdzie VAT musi być uwzględniony w kosztach. Czy podając koszty dla uczelni doliczam stawkę VAT i taki koszt wpisuję jako wartość netto? Czy jest to w jakiś inny sposób uwzględniane?

Kwestie związane z kwalifikowalnością podatku VAT zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR. Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowany jedynie w przypadku braku możliwości jego odzyskania (zaistnienia przesłanki do jego odzyskania).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy.

6. Czy jednostka naukowa (będąca Liderem konsorcjum) zobowiązana jest wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco, lub innej (regulamin nakłada taki obowiązek, natomiast w umowie o dofinansowanie j. naukowa jest z tego obowiązku zwolniona)?

Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie, wniesienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco  nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.  

7. Czy w przypadku konsorcjum j. naukowej z MŚP - oba podmioty zobowiązane są do monitorowania dochodu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu: dla projektów realizowanych przez konsorcjum złożone z jednostki naukowej (otrzymującej dofinansowanie poza schematami pomocy publicznej w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych) oraz przedsiębiorstwa sektora MŚP (otrzymującego dofinansowanie zgodnie z zasadami pomocy publicznej oraz zwolnionego, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, z obowiązku monitorowania i zwrotu dochodu) konsorcjum ma możliwość wybrania jednego z poniższych sposobów monitorowania dochodu (jednolicie dla wszystkich konsorcjantów zobowiązanych do monitorowania dochodu, bez możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu):

 • zastosowanie (jeśli jest adekwatna) zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% (maksymalny średni poziom dofinansowania w projekcie może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych) – konsorcjanci muszą brać pod uwagę możliwość pomniejszenia poziomu dofinansowania do poziomu uwzględniającego zachowanie w/w progów. Weryfikacja poziomu dofinansowania oraz ewentualne pomniejszenie będą miały miejsce przed rozpoczęciem realizacji projektu (z uwzględnieniem planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu kosztów) oraz na zakończenie realizacji projektu (z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu). Zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu oznacza zwolnienie konsorcjum z obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia.
 • jeśli określenie dochodu z wyprzedzeniem nie jest możliwe, obowiązkowe jest monitorowanie przez jednostkę naukową rzeczywistego dochodu wygenerowanego w takcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia zgodnie z procedurą przygotowaną przez IP.

8. Czy co do zasady dofinansowanie dla jednostek naukowych wynosi 100%?

Tak, co do zasady dofinansowanie dla jednostek naukowych może wynosić do 100 %.

9. Czy w Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych może partnerem zostać mikroprzedsiębiorca, który rozlicza się na zasadzie ryczałtu, a nie jest VAT-owcem?

Zgodnie z dokumentacją konkursu projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu definicji „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
 • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kwalifikacji czy dany podmiot  wpisuje się w ramy ww.  definicji  dokonuje sam Wnioskodawca.

10. Informacja dotycząca poziomu dofinansowania partnerów projektu. Projekt powyżej 1mln Euro składa konsorcjum w składzie: jednostka naukowa, MSP i duży przedsiębiorca i decyduje się na zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu. W tej sytuacji maksymalny średni poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 68%. Czy zatem poziom dofinansowania dla MSP i jednostki naukowej również spada do 68%? Zgodnie z Regulamin jednostka naukowa jest podmiotem będącym poza schematem pomocy publicznej a MŚP, zgodnie z Art. 61 pkt. 8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 udzielana pomoc nie jest traktowana jako pomoc generująca dochód.

W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum złożone z jednostki naukowej, dużego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa sektora MŚP i wyboru sposobu monitorowania dochodu w postaci zastosowania zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% należy brać pod uwagę zmniejszenie dofinansowania do maksymalnego średniego poziomu dofinansowania w całym projekcie (może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych). Rekomendujemy aby zmniejszenie dofinansowania dotyczyło dofinansowania przyznawanego jednostce naukowej oraz dużemu przedsiębiorcy.

Informujemy jednocześnie, że w/w pomniejszenie zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu będzie miało miejsce dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie (po etapie ogłoszenia list rankingowych), w związku z czym sam wniosek powinien odzwierciedlać poziomy dofinansowania zgodne z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.

Informujemy również, że jako projekt generujący dochód należy rozumieć operację (projekt) realizowaną przez beneficjenta, której całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln EUR (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja uwzględnia się koszty kwalifikowane wszystkich konsorcjantów), która generuje dochód w okresie do trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, o ile nastąpi to przed terminem 3 lat.

11. Czy w odniesieniu do członka konsorcjum będącego jednostką naukową obowiązuje również zasada o nie kwalifikowalności zakupów środków trwałych. Rozumiem, że w przypadku przedsiębiorstwa możliwe jest uwzględnienie w kosztach tylko odpowiednio amortyzacji. Czy takie same regulacje dotyczą jednostek naukowych?

Zasady kwalifikowalności są jednolite dla wszystkich członków konsorcjum.

12. Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności POIR, w ramach kategorii W – Koszty wynagrodzeń za koszty kwalifikowane uważa się m.in. dodatek specjalny, wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują, że dodatki specjalne są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami wynagrodzenia (określonymi w pkt 6.16 pkt 3) z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej dopuszcza wysokość dodatków specjalnych na poziomie do 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Możliwość przyznania dodatku specjalnego pracownikowi w wysokości do 80% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego została w listopadzie 2015 roku wprowadzona w wewnętrznym Regulaminie zatrudniania i wynagradzania. Czy wobec powyższego, w budżecie projektu w ramach działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze możemy ująć dodatki specjalne dla pracowników w wysokości do 80% wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych tych osób?

Dodatek specjalny przyznany pracownikowi uczelni publicznej za wykonywanie zadań w projekcie (zgodnie z par. 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej) może stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie realizowanym w ramach POIR do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7 podrozdziału 6.16.1 są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składkami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. dodatek specjalny może maksymalnie wynosić 80% wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie jest to obligatoryjne. Z kolei z treści powyższych Wytycznych wynika jednoznacznie, że dodatek może zostać przyznany maksymalnie do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego wraz ze składkami i taka jest jego górna granica jako kosztu kwalifikowanego w projekcie.

13. Pytanie dot. dopuszczalnej formy wkładu własnego w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym m.in. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze). W przewodniku kwalifikowalności można znaleźć informację, że: "wkład własny może być wniesiony w formie pieniężnej". W związku z tym, dopuszcza się wnoszenie do projektu również wkładu rzeczowego? Jeżeli tak, to czy odbywa się to na zasadzie odpisów amortyzacyjnych aparatury, WNiP lub budynków? Ponadto, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy istnieje ograniczenie procentowe wkładu rzeczowego w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych projektu? 

Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi). W związku z powyższym, każdy z kosztów stanowiący koszt kwalifikowany w projekcie, proporcjonalnie do udziału dofinansowania  stanowił będzie wkład własny. Wkład własny może być wnoszony wyłącznie w formie pieniężnej.

14. Czy kosztem kwalifikowanym są działania związane z przygotowaniem do wdrożenia lub samym wdrożeniem, przygotowaniem do komercjalizacji lub samą komercjalizacją, opracowaniem zgłoszeń patentowych lub opisem know-how albo zarzadzaniem projektem?

Koszty wdrożenia (w tym przygotowania), komercjalizacji (w tym przygotowania), opracowaniem zgłoszeń patentowych nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Zarządzanie projektem może być kwalifikowane w ramach kosztów pośrednich rozliczanych metodą ryczałtową.

15. Czy usługa zewnętrzna polegająca na rozliczaniu projektu jest kosztem kwalifikowanym w projekcie? Jeżeli tak, to czy wliczyć ją do kosztów administracyjnych, czy do podwykonawstwa?

Usługa zewnętrzna dot. rozliczania projektu stanowi koszt pośredni rozliczany metodą ryczałtową.

Zakresy tematyczne RANB:

1. Czy w konkursie będą mogły otrzymać wsparcie projekty wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych niezależnie od województwa, w którym posiada siedzibę wnioskodawca i przez które województwo dane zagadnienie zostało zaproponowane?

Tak, ze względu na zapis we wstępie dokumentu Zakres tematyczny Regionalnych Agend Badawczych:

Zakres tematyczny Regionalnych Agend Badawczych (RANB) powstał w oparciu o zagadnienia badawcze wpisujące się w regionalne specjalizacje, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków naukowych. Zapewnia on spójność mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia Kraju i Regionów (Krajowe a Regionalne Inteligentne Specjalizacje). 

Zakres tematyczny RANB stworzono po:

 • analizie i uporządkowaniu zagadnień badawczych, zgłoszonych przez Samorządy Województw, 
 • weryfikacji zgodności w zakresie pojęcia prac B+R, 
 • ograniczeniu liczby lub zakresu zgłoszonych propozycji (niezgodność z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami lub powielanie się z tematyką realizowanych przez NCBiR strategicznych lub sektorowych programów B+R).

Zgodnie z powyższym poszczególne zakresy tematyczne nie są przypisane do konkretnych województw. W przedmiotowym dokumencie nie wskazano również, które z tematów zostały zgłoszone przez dany samorząd wojewódzki.

Ponadto zapis w § 3. ust.2 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu (RPK):

W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.

Nie nakłada obowiązku na Wnioskodawcę zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowy-Badawczych (RANB) do Urzędu Marszałkowskiego, wskazuje jedynie, że tematy zostały zgłoszone przez samorządy województw. Natomiast zapis w § 4. ust.7 (RPK) wyraźnie wskazuje, że projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych.

2. Czy rezultat projektu musi wpisywać się we wszystkie zakresy tematyczne w ramach danego obszaru?

Nie, zgodnie z zapisem w Regulaminie § 4. ust.7 projekt musi wpisywać się w jeden z zakresów tematycznych. Należy również uzasadnić, w jaki sposób dane rozwiązanie, przewidziane jako efekt realizacji projektu, wpisuje się w wybrany zakres RANB

Oceny w zakresie czy „Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych (RANB)” dokonują eksperci podczas oceny merytorycznej wniosku.

3. Czy tematy to 5 obszarów ogólnych czy 26 zagadnień szczegółowych?

Podane 5 tematów, to obszary, które grupują zakresy tematyczne dla przejrzystości dokumentu, niemniej jednak, to 26 zakresów jest podstawą oceny.