1. Czy w ramach konkursu mogą startować tylko mikro, małe i średnie firmy, czy również duże?

W konkursie mogą brać udział nie tylko mikro, małe i średnie firmy. Nie ma ograniczeń w kwestii wielkości przedsiębiorstwa.

2. Poziom dofinansowania dla mikro i małych firm do prac rozwojowych to 45% lub 60% z premią. Jaki jest poziom dofinansowania do eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw? Co oznacza zapis: maksymalna pomoc z uwzględnieniem premii?

Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac. Wysokość dofinansowania w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac jest zamieszczona w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR dostępnym na stronie konkursu. Eksperymentalne prace rozwojowe mieszczą się w ramach prac rozwojowych.

Maksymalna pomoc z uwzględnieniem premii jest to maksymalna kwota dofinansowania. Istnieje możliwość zwiększenia podstawowego poziomu pomocy publicznej jeżeli: Wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu, lub projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami. Wysokość dofinansowania w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac jest zamieszczona w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR

3. Prace rozwojowe to badanie prototypów w warunkach laboratoryjnych. Czy eksperymentalne prace rozwojowe odnoszą się do badania prototypów lub produktów w warunkach rzeczywistych?

Eksperymentalne prace rozwojowe odnoszą się również do badań prototypów lub produktów w warunkach rzeczywistych. Definicja badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych znajduje się na stronie konkursu INNOTEXTILE w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR.

Eksperymentalne  prace  rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii  i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace  rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,  których  głównym  celem  jest  dalsze udoskonalenie techniczne  produktów, procesów  lub  usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować  opracowanie  prototypów  i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy  prototyp  lub  projekt  pilotażowy z  konieczności  jest  produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych  i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących  produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Zakres i charakter prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności  gospodarczej.

4. Jaki jest zakres terytorialny programu – czy w konkursie moga brać udział przedsiebiorstwa z calego kraju?

Warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Przeprowadzania Konkursu.

§ 3. Postanowienia ogólne pkt. 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czy dany obszar wpisuje się w zakres merytoryczny konkursu?

To czy dany projekt wpisuje się w dany obszar tematyczny jest oceniane przez Ekspertów w trakcie oceny merytorycznej wniosku. Na etapie składania wniosków rolą  Wnioskodawcy jest przygotowanie projektu wpisującego się w wybrany obszar tematyczny.

6. Widziałem, że jest rozróżnienie między badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi. Czy każdy z obszarów będzie przepuszczany przez ten wyznacznik, czy z góry jest już ustalone, w jakim obszarze mówimy o jakiego typu przedsięwzięciach? Czy część przedsięwzięcia może być zakwalifikowana jako badania przemysłowe i inna część jako prace badawcze i dofinansowana według tego kryterium?

Definicje badań podstawowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych znajdują się w dokumencie Poziomy gotowości technologicznej zamieszczone na stronie konkursu w dokumentach dodatkowych.

7. Czy można brać udział w więcej niż jednym obszarze?

Dana jednostka może realizować więcej niż jeden projekt czyli w efekcie brać udział w kilku obszarach. W przypadku pytania czy jeden projekt może się wpisywać w kilka obszarów – odpowiedź brzmi NIE.

8. Proszę o informację, czy w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 1.2 PO IR możliwe jest wypłacanie dofinansowania w formie zaliczki czy wyłącznie refundacji wydatków. Jeśli tak, proszę o informację jakie zasady obowiązują w tym zakresie (jaka jest maksymalna procentowa wysokość zaliczki)?

Szczegółowe informacje na temat Warunków i formy przekazywania dofinansowania zawarte są we wzorze umowy o dofinansowanie projektu umieszczonej na stronie:

9. Kto może przystąpić do konkursu? Czy Instytuty Badawcze mogą przystąpić do konkursu Innotextile?

Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu zamieszczonym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Do konkursu mogą przystąpić:

  1. Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014 albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw  (składające  się  wyłącznie  z  przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia  651/2014.

Powyższe kryterium musi być spełnione aby przystąpić do konkursu jako Wnioskodawca.

W zw. z brzmieniem rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) nr 651/2014 (GBER) oraz opinią wyrażaną w pismach KE, nie ma wątpliwości, że organizacja badawcza (w tym np. instytut badawczy) może prowadzić działalność gospodarczą, a tym samym można uznać ją w określonych przypadkach za przedsiębiorcę. Konieczne jest przy tym wyraźne wydzielenie działalności gospodarczej od tej o charakterze niegospodarczym, np. w systemach księgowych, tak aby nie dochodziło do krzyżowego finansowania działalności gospodarczej ze środków przeznaczonych na działalność niegospodarczą.

Należy pamiętać, że wsparcie publiczne na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje badawcze podlega tym samym przepisom dotyczącym pomocy państwa, jakie obowiązują każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Tym samym, startując w konkursach dla przedsiębiorców, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą instytut badawczy będzie otrzymywał pomoc publiczną w intensywnościach ustalonych zgodnie z GBER. W tego typu konkursach nie będzie mógł otrzymać 100% wsparcia. Ponadto, będzie musiał spełnić wszystkie wymogi dotyczące beneficjenta, w tym wywiązanie się z obowiązku wdrożenia wyników projektu w przewidzianej w umowie o dofinansowanie formie i sfinansowanie kosztów wdrożenia z własnych środków.

Należy też pamiętać, że jednostki naukowe w konkursie mogą występować jako podwykonawcy.

W ramach  projektu  podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej,  państwowemu  instytutowi  badawczemu,  instytutowi  PAN  lub  innej  jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo - rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

10. Czy zakup np. linii demonstracyjnej, rozliczany amortyzacją musi podlegać zasadzie konkurencyjności? Kwota kwalifikowalna  (odpisy amortyzacyjne dot. wykorzystania maszyny/linii w projekcie) może być znacznie mniejsza niż wartość całego zakupu (np. mniejsza niż próg 50 000,00 zł netto-warunek zastosowania zasady konkurencyjności)?

Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej NCBR z dnia 15 grudnia 2015 roku, w przypadku rozliczania w projekcie amortyzacji nie jest kwalifikowany sam zakup środka trwałego, a jedynie księgowe odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi dostawy i usługi. W związku z powyższym w przypadku kwalifikowania w projekcie odpisów amortyzacyjnych nie istnieje obowiązek stosowania zasady konkurencyjności przy nabywaniu środków trwałych.

Oczywiście nie zwalnia to beneficjenta z obowiązku ponoszenia rozliczanych w projekcie kosztów  w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

11. Czy wszystkie wskaźniki rezultatu bezpośredniego powinny mieć wartość docelową większą niż 0? Czy po zakończeniu projektu koniecznie trzeba odnotować i utrzymać wzrost zatrudnienia w B+R ? Albo dokonać zgłoszenia patentowego? Czy można wybrać tylko część ww. wskaźników?

Zgodnie z Kryteriami wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kryteria oceny merytorycznej ocenie podlega adekwatność i zgodność wskaźników z celami programu sektorowego i zakresem tematycznym konkursu (Ocena merytoryczna naukowo – technologiczna, kryterium dostępu nr 3).

12. W dokumencie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie str. 33, ujęto wskaźniki dla których należy wskazać wartość docelową oraz uzasadnienie założonej wielkości: 

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
  • Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
  • Liczba wdrożonych wyników prac B+R
  • Przychód z wdrożonych wyników prac B+R

 Czy wszystkie wskaźniki rezultatu bezpośredniego powinny mieć wartość docelową większą niż 0?

Wnioskodawca określa wartości docelowe  wraz z uzasadnieniem/sposobem wyliczania  dla wszystkich wskaźników produktu i rezultatu zawartych we Wniosku. Należy wskazać wartości realne do osiągnięcia przez Wnioskodawcę. Może się zdarzyć, że założona wartość wskaźnika będzie na poziomie „0”.

13. Czy po zakończeniu projektu koniecznie trzeba odnotować i utrzymać wzrost zatrudnienia w B+R? Albo dokonać zgłoszenia patentowego?

Zgodnie z zapisami zawartym we wzorze umowy o dofinansowanie, par 3 pkt3 beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

14. Czy można wybrać tylko część ww. wskaźników? Są to wskaźniki do osiągnięcia w ciągu 3 lat od zakończenia projektu.

W generatorze wszystkie pola dotyczące wskaźników muszą zostać wypełnione.

15. W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie s.28 ujęto następującą uwagę:

„W  przypadku,  gdy  prace  B+R  powierzone  podwykonawcy  mają  kluczowy  charakter, wybór podwykonawcy musi być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym kamieniem milowym, a Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie umowy warunkowej z danym podwykonawcą”

Czy w takim razie jest możliwość wyłączenia obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP? (pismo MR z dnia 23.02.2016 sygnatura: DIR.III.8610.15.2016.JŚ.1).

Jest możliwość wyłączenia obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP.

16. Jaką procedurę należy zastosować dla wyboru kluczowego podwykonawcy?

Przy wyborze kluczowego podwykonawcy należy stosować zasadę konkurencyjności.

17. Jak określić miejsce realizacji projektu? Czy miejsce realizacji projektu jest przypisane do siedziby wnioskodawcy? Jak na ustalenie miejsca realizacji projektu wpływa zaangażowanie podwykonawców merytorycznych z różnych województw?

Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone badania przemysłowe lub prace rozwojowe. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w różnych miejscach prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem realizacji projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, w którym  realizowana jest jego największa wartościowo część lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie największej wartościowo części, najistotniejsza część. W sytuacji, gdy określenie miejsca realizacji projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) pod względem jego największej bądź najistotniejszej części jest niemożliwe, należy przyjąć, że miejscem realizacji projektu jest miejsce właściwe dla siedziby/miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Uwaga:

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum – wiersze określające  miejsce realizacji projektu należy odpowiednio powielić wpisując główne miejsce realizacji projektu dla każdego konsorcjanta.

Podwykonawstwo nie powinno być brane pod uwagę przy wpisywaniu miejsca realizacji projektu, jedynie prace prowadzone u Wnioskodawcy są kluczowe przy wyborze.

18. Czy możliwe będzie rozliczanie Programu sektorowego „INNOTEXTILE” w sposób zaliczkowy ? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

W ogłoszonym konkursie „INNOTEXTILE” możliwe będzie rozliczanie wydatków w sposób zaliczkowy.

Szczegóły zostały opisane we wzorze umowy o dofinansowanie (par 8, par 19).

19. Uprzejmie proszę o informację,  czy jak my jesteśmy podwykonawcą to czy możemy sobie wziąć podwykonawcę- przedsiębiorstwo produkcyjne? Czy oni muszą również być wykazani jako  podwykonawca w projekcie?

Podwykonawca może wziąć kolejnego podwykonawcę, który nie musi być wykazany w projekcie.

20. Czy wkład własny wnoszony przez przedsiębiorcę może być również niepieniężny? Wytyczne o kwalifikowalności sugerują wkład pieniężny (tj. rozchód środków finansowych z rachunku w trakcie trwania projektu).

Wkład własny beneficjenta może być wnoszony włącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego).

Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi); wkład własny beneficjenta lub konsorcjanta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR.

21. W przypadku jeśli do wniosku załączymy umowy warunkowe z kluczowym personelem badawczym planowanym do zatrudnienia w formie umowy zlecenia, wymagane jest wcześniejsze przeprowadzenie procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności?

Wobec każdego członka kadry zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (formy zatrudnienia nie podlegające przepisom  z zakresu prawa pracy), wymagane jest zastosowanie zasady konkurencyjności i upublicznienie zapytania ofertowego. W przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę nie obowiązuje zasada konkurencyjności.

W przypadku gdy dokonany już wybór członków zespołu pracujących na umowę zlecenie jest zgodny  z zasadą konkurencyjności  oraz nie następuje zmiana warunków i zakresu prac – nie ma obowiązku przeprowadzania ponownego wyboru.