1. Czy w ramach działania Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa do konkursu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy będący mikro i małymi przedsiębiorcami (MŚP)?

Tak, zgodnie z § 4 ust. 1 regulaminu przeprowadzania konkursu (RPK) do konkursu mogą przystąpić wyłącznie Wnioskodawcy zarejestrowani i prowadzący działalność  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej, będący mikro i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014 oraz spełniający  przesłanki  określone  w art. 22 ust. 2 (Pomoc  dla  przedsiębiorców rozpoczynających działalność) rozporządzenia 651/2014, tj. mikro-lub małe przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie w okresie pięciu lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji, które nie dokonały jeszcze podziału zysków i nie zostały utworzone w  wyniku  połączenia.

2. Czy nowo utworzona spółka, będąca „spółką w organizacji” może przystąpić do konkursu?

Nie, do konkursu może przystąpić tylko spółka już zarejestrowana.

3. W jaki sposób należy wykazać spełnienie kryterium przedsiębiorstwa innowacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia 651/2014?

Biorąc pod uwagę zobowiązanie beneficjenta do wydatkowania środków na działalność badawczo-rozwojową (nie mniej niż 20%z budżetu operacyjnego), w przypadku przyznania dofinansowania przedmiotowe kryterium zostanie spełnione wraz zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu Grantowego.

4. Zakładając, że Wnioskodawcą będzie spółka zarejestrowana w kwietniu/maju br., wydaje się, że wszystkie wpisy w formularzu dotyczącym "Sytuacji finansowej przedsiębiorcy" (Wnioskodawcy) opiewać powinny na wartość "0", gdyż w roku 2016, spółka będzie jeszcze "przed zamknięciem" pierwszego kwartału istnienia spółki.

Tak, w przypadku nowo zarejestrowanej spółki w przedmiotowym formularzu należy wpisać „0”.

5. Czy wniosek wypełnia się w systemie informatycznym? 

Wniosek będzie składany w systemie informatycznym - nabór wniosków rozpocznie się od 4 maja br. i trwać będzie do 19 maja wtedy też udostępnimy Państwu generator wniosków.

6. Czy Wnioskodawcą może być nowo utworzona spółka bez przeszłości inwestycyjnej? Ale udziałowcami będą osoby, podmioty mające historię inwestycyjną. Jak to opisać we wniosku? Czy trzeba/można pokazywać track record udziałowców jeśli spółka to SPV (special purpose vehicle)?

Przedmiotem oceny będzie przede wszystkim doświadczenie Kluczowego Personelu oraz doświadczenie poszczególnych członków zespołu Wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być spółka bez przeszłości inwestycyjnej, a treck record powinien dotyczyć zespołu Wnioskodawcy.

7. KIS - czy we wniosku trzeba zrobić referencję do jednego wybranego KIS, czy do kilku KIS i w jaki sposób będzie oceniane „przynależność” strategii inwestycyjnej funduszu do KIS - na dziś wiemy jakie obszary nas interesują, ale one nie wpisują się idealnie w obszary KIS.

We wniosku należy wybrać wiodący KIS, najbardziej zbliżony do strategii inwestycyjnej Funduszu Bridge Alfa.

8. Okres realizacji projektu 5 lat - to jest okres w którym trzeba wydać pieniądze czy zrealizować wszystkie exit?

Jest to okres realizacji Projektu Grantowego (§5 ust. 9 RPK), w którym ponoszone są koszty kwalifikowane, natomiast moment wyjścia z inwestycje przez inwestorów prywatnych nie został określony.

9. Czy na etapie wniosku o dofinansowanie należy przedstawić dokładny lub bardziej szczegółowy niż przewidziano we wniosku o dofinansowanie budżet z podziałem wydatków z budżetu inwestycyjnego i budżetu operacyjnego? Czy taki szczegółowy budżet ma stanowić załącznik do wniosku? A może ma być składową „koncepcji funkcjonowania funduszu”?

Szczegółowy budżet trzeba będzie przygotować w formie preliminarza po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu Grantowego.

10. Proszę o wyjaśnienie podziału budżetu projektu przy założeniu wartości całkowitej 30 mln zł.

Budżet operacyjny stanowi 25% budżetu inwestycyjnego, czyli:

  • 24 mln wartość budżetu inwestycyjnego
  • 6 mln wartość budżetu operacyjnego( z czego minimum 1,2 mln na B+R)

11. Sytuacja finansowa wnioskodawcy - jeśli spółka jest SPV i nie ma przeszłości to należy pokazać załącznik w którym będzie wypełniony de facto bilans i CF - wpłata na kapitał zakładowy i gotówka na koncie?

Tak.

12. Czy analiza finansowa z załącznika nr 5 powinna być stworzona jedynie dla Funduszu (nowo zarejestrowana spółka), czy powinniśmy załączyć również oddzielne pliki dla tworzących Fundusz podmiotów?

Jedynie dla Funduszu, który jest Wnioskodawcą.

13. Proszę o interpretację definicji „Wkład inwestorów” - w obecnym brzmieniu środki prywatne mogą być wnoszone na kapitał zakładowy. Czy istnieje możliwość wnoszenia wkładu prywatnego na kapitały inne np. zapasowy czy jako wkład do spółki komandytowej czy komandytowo-akcyjnej?

Jeżeli Koncepcja Funkcjonowania Funduszu przewiduje inne sposoby dokonywania wpłat przez Inwestorów dopuszcza się negocjację warunków w tym zakresie oraz odpowiednią modyfikację Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Bridge Alfa.

14. Czy Inwestor może być członkiem Komitetu Inwestycyjnego?

Tak, jest to dopuszczalne.

15. Czy Inwestorzy mogą być spółkami partnerskimi lub powiązanymi?

Tak, inwestor może być podmiotem powiązanym lub partnerskim w stosunku do Wnioskodawcy.

16. Jaka jest procedura gdy Inwestor, który dał promesę wycofa się ze współpracy?

Zmiana inwestora jest możliwa w uzasadnionych przepadkach i może nastąpić w drodze Kluczowej Decyzji. Jednak brak takiej zgody po stronie Centrum może skutkować uniemożliwieniem finansowania Funduszu, a tym samym może prowadzić do rozwiązania umowy.

17. Czy Fundusz Bridge Alfa powinna być non-profit?

Nie ma obowiązku aby fundusz prowadził także działalność non-profit.

18. W związku z konkursem w Działaniu 1.3.1 PO IR zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy jest jakieś ograniczenie procentu udziałów nabywanych przez Beneficjenta Programu 1.3.1 Bridge Alfa w przedsiębiorstwie Grantobiorcy. Czy Beneficjent może nabyć 100% udziałów u Grantobiorcy w ramach Projektu Grantowego?

W tym przedmiocie należy odwoływać się do praktyk rynkowych, a strategia funduszu będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium polityki inwestycyjnej. Należy jednak mieć na uwadze, że z uwagi na regulacje prawne dot. pomocy publicznej Fundusz nie może objąć więcej niż 50 % udziałów u Grantobiorcy. Przypominamy, że udziały w spin-off obejmowane są jedynie ze środków prywatnych, wsparcie publiczne trafia do spin-off w formie grantu stanowiącego czterokrotność wejścia kapitałowego.

19. Czy członek Komitetu Inwestycyjnego może być w Kluczowym Personelu innego Funduszu i odwrotnie?

Nie ma formalnych przeciwwskazań, aby członek Kluczowego Personelu zasiadał w Komitecie Inwestycyjnym innego Funduszu, pod warunkiem, że nie będzie występować tam konflikt interesów. Jednocześnie należy podkreślić, że obecność takiej osoby w KI nie będzie wpływać na punktację doświadczenia na etapie oceny merytorycznej.

20. Czy osoba zasiadająca w Komitecie Inwestycyjnym może również należeć do Zespołu Zarządzającego czy też Kluczowego Personelu Funduszu?

Tak, jest to dopuszczalne.

21. Czy Personel Kluczowy jest częścią Zespołu Funduszu, a Zespół Funduszu to jednocześnie Zespół Zarządzający?

Kluczowy Personel jest częścią Zespołu Funduszu natomiast Zespół Zarządzający to osoby współpracujące z Funduszem imiennie wskazane we wniosku o dofinansowanie Projektu  Grantowego w formularzu „Zespół Funduszu”, lub inne osoby zaakceptowane Kluczową Decyzją przez  Komitet  Inwestycyjny w ich miejsce, o doświadczeniu zawodowym oraz o kompetencjach wystarczających do pełnienia określonej im roli w Funduszu, realizujące Projekt Grantowy w Fundusz.

22. Czy można wnioskować o wydanie budżetu inwestycyjnego np. w 3 lata, a budżet operacyjny w 5 lat?

W związku z tym, że Budżet Operacyjny wypłacany jest w formie ryczałtu zależnego od wysokości dokonanych inwestycji, jest taka możliwość.

23. Wskaźniki produktu - czy należy je oszacować na podstawie naszych założeń tzn. ilości inwestycji w czasie działania funduszu? 

Wskaźniki produktu należy oszacować w oparciu o średnią przewidywaną wielkość inwestycji i dostępny budżet.

24. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - w jaki sposób oszacować te wskaźniki jeśli na dzień dzisiejszy nie wiemy dokładnie w jakie stricte podmioty zainwestujemy i ile te projekty mogą przynieść np. miejsc pracy?

Rekomendujemy przyjąć minimalny wariant, zakładający np. iż na każdą spółkę będzie przypadać jeden etat.

25. Czy spółka akcyjna notowana na rynku New Connect (nie na Giełdzie Papierów Wartościowych, tylko na rynku New Connect) spełniająca kryteria małego lub mikro przedsiębiorstwa spełnia warunki uczestnictwa w konkursie?

Założeniem Bridge Alfa jest wspieranie innowacyjnych inicjatyw na wczesnych stadiach rozwoju, które nie mogą pozyskać finansowania na rynku. W związku z tym, przedsiębiorstwa notowane na New Connect nie mogą być wspierane w ramach konkursu 1/1.3.1/2016 – BRIdge Alfa, ponieważ fakt, że przedsiębiorstwa te znajdują się w obrocie na tym rynku świadczy o ich zdolności do przyciągania finansowania prywatnego. Zatem, ani spółka akcyjna notowana na GPW lub New Connect ani przedsiębiorstwo powiązane z taką spółką (w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014) nie może zostać uznane za przedsiębiorstwo kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w ramach konkursu, gdyż w przypadku tych przedsiębiorstw nie istnieje niedoskonałość rynku w zakresie ich dostępu do finansowania.

Podkreślić należy, że wiążącą i ostateczną ocenę w zakresie określenia kategorii przedsiębiorstwa w kontekście istniejących powiązań kapitałowych i osobowych może wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisja Europejska. W związku z powyższym, NCBR z ostrożności proceduralnej w stosowaniu przepisów prawa pomocy publicznej, a w szczególności mając na względzie wytyczne Komisji Europejskiej  (2014/C 19/04) zaleca aby o wsparcie w ramach konkursu Bridge Alfa nie ubiegały się  zarówno przedsiębiorstwa powiązane (w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014) jak również przedsiębiorstwa partnerskie (w rozumieniu art. 3 ust. 2 Załącznika nr I do rozporządzenia 651/201 4) w stosunku do podmiotu notowanego na GPW lub New Connect. W przypadku tych przedsiębiorstw istnieje duże prawdopodobieństwo uznania prze UOKiK lub KE, iż nie spełnione zostanie kryterium trudności pozyskania kapitału (pomoc publiczna w ramach działania może zostać udzielona przez Centrum wyłącznie wówczas, gdy usuwa niedoskonałość rynku).

NCBR nie widzi natomiast zagrożenia w sytuacji kiedy inwestorem w Funduszu Alfa są podmioty notowane na GPW lub New Connect, pod warunkiem, że nie są z Funduszem powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014 ani nie są dla niej podmiotami partnerskimi w rozumieniu art. 3 ust. 2 Załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014.

26. Jak należy rozumieć tytuł prawny wniesienia wkładu własnego do projektu, o którym mowa w załączniku 1 c w miejscu Tytuł prawny wniesienia wkładu własnego do projektu? 

W załączniku 1 c w miejscu Tytuł prawny wniesienia wkładu własnego do projektu należy wskazać sposób oraz pod jakim tytułem prawnym Inwestor wniesie środki pieniężne do dyspozycji Wnioskodawcy np. objęcie akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, objęcie obligacji emitowanych przez Wnioskodawcę. Proszę mieć na uwadze, że tabela z tego załącznika nie stanowi oświadczenia o dysponowaniu środkami pieniężnymi przez Wnioskodawcę, o którym mowa pkt. 3 Kryteriów formalnych specyficznych – kryteria dostępu.

27. Czy w ramach opisu strategii i polityki inwestycyjnej Projektu Grantowego należy dołączyć list intencyjny z partnerami?

Wymagania dotyczące opisu koncepcji funkcjonowania funduszu zostały wskazany w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Nie ma konieczności załączania listu intencyjnego, jednakże jeżeli w ocenie Wnioskodawcy list intencyjny jest istotny z punktu widzenia opisu strategii można go załączyć w systemie.

28. Zgodnie z definicją znajdującą się w § 29 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia  25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299) przedsiębiorca nie może być notowany na giełdzie w okresie 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji, natomiast podczas spotkania informacyjnego wskazano, że ponadto  przedsiębiorca nie może istnieć dłużej niż 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji. Proszę o wyjaśnienie tej drugiej przesłanki, gdyż nie wynika ona bezpośrednio z przepisów krajowych. 

Warunek nienotowania na giełdzie ma charakter bezwzględny, natomiast celem pomocy publicznej udzielanej w ramach konkursu jest wspieranie rzeczywiście nowych podmiotów, stąd też nazwa pomocy w wersji anglojęzycznej rozporządzenia 651/2014 - „start-up aid”, gdzie pomoc może być udzielona przedsiębiorstwom istniejącym na rynku nie dłużej niż 5 lat – „Eligible undertakings shall be unlisted small enterprises up to five years following their registration” (art. 22 ust. 2 rozporządzenia 651/2014) . Polska wersja rozporządzenia 651/2014  jest nieprecyzyjnie przetłumaczona, niemniej państwa członkowskie nie mogą wychodzić poza przepisy rozporządzenia 651/2014, jeśli chcą skorzystać ze zwolnienia z notyfikacji.

29. Proszę o informacje w którym miejscu we wniosku o dofinansowanie należy wskazać wysokość wynagrodzenia osób dedykowanych do zespołu Wnioskodawcy. We wniosku możemy wskazać jedynie wymiar zaangażowania w projekcie (godz/tyg), natomiast brakuje miejsca na wskazanie wysokości wynagrodzenia. Czy wysokość wynagrodzenia będzie przedmiotem oceny wniosku?

Wysokość wynagrodzenia nie będzie przedmiotem oceny wniosku.

30. We wniosku w cześci 6, sekcja 2 jest pole "Skan dokumentów stanowiących uzupełnienie koncepcji funkcjonowania funduszu". Nie ma tego pola nigdzie w instrukcji ani przewodniku. Czy musimy w tym polu coś załączać? 

Stosowne pole umożliwia załączenie skanów dokumentów takich jak np. listy intencyjne.

W przypadku braku tego typu dokumentów, rekomendujemy załączenie pustego dokumentu w formacie PDF.