Pytania dotyczące Konkursu 2/1.2/2016_INNOSTAL

1. Zgodnie z regulaminem konkursu, projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego tematu  wymienionego w Zakresie tematycznym konkursu, proszę o potwierdzenie czy przygotowywany przez nas wniosek wpisuje się w ten temat?

Na etapie składania wniosków rolą Wnioskodawcy jest przygotowanie projektu dotyczącego wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, stanowiącym Załącznik nr 1 do RPK. To czy projekt wpisuje się w dany temat badawczy jest oceniane przez Ekspertów w trakcie oceny merytorycznej wniosku.

2. Czy wnioskodawcą w Programie sektorowym INNOSTAL może być Instytut Badawczy lub jednostka naukowa?

Wg Regulaminu Przeprowadzania Konkursu do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014albo
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014

Instytuty badawcze, które oświadczają i deklarują się jako przedsiębiorcy mogą wziąć udział w konkursie. W związku  z brzmieniem rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) nr 651/2014 (GBER) oraz opinią wyrażaną w pismach KE, nie ma wątpliwości, że organizacja badawcza (w tym np. Instytut badawczy) może prowadzić działalność gospodarczą, a tym samym organizację tę można uznać w określonych przypadkach za przedsiębiorcę. Konieczne jest przy tym wyraźne wydzielenie działalności gospodarczej od tej o charakterze niegospodarczym, np. w systemach księgowych, tak aby nie dochodziło do krzyżowego finansowania działalności gospodarczej ze środków przeznaczonych na działalność niegospodarczą.

Należy pamiętać, że wsparcie publiczne na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje badawcze podlega tym samym przepisom dotyczącym pomocy państwa, jakie obowiązują każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Tym samym, startując w konkursach skierowanych do przedsiębiorców, tak jak w przypadku I konkursu Programu Sektorowego INNOSTAL jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą Instytut badawczy będzie otrzymywał pomoc publiczną w intensywnościach ustalonych zgodnie z GBER i nie będzie mógł uzyskać 100% wsparcia. Ponadto, będzie musiał spełnić wszystkie wymogi dotyczące wnioskodawcy, w tym wywiązanie się z obowiązku wdrożenia wyników projektu w przewidzianej w umowie o dofinansowanie formie i sfinansowanie kosztów wdrożenia z własnych środków.

Ponadto jednostki naukowe w konkursie mogą występować jako podwykonawcy.

3. Czy beneficjentem Programu Sektorowego INNOSTAL może być konsorcjum przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo?

Tak, w Programie może wziąć udział konsorcjum przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo, zzastrzeżeniem, że z tytułu realizacji projektu w formule konsorcjum, przedsiębiorcy nie będą ubiegali się o zwiększenie intensywności dofinansowania w ramach tzw. skutecznej współpracy.

4. Czy podwykonawcą projektu może być przedsiębiorstwo powiązane z Wnioskodawcą kapitałowo? Jeśli tak to czy istnieją jakieś szczególne warunki które należy spełnić, aby było to możliwe?

Tak, istnieje taka możliwość, jednocześnie muszą być spełnione wymogi z zakresu konkurencyjności wydatków, w tym wymóg odpowiedniego trybu postępowania co do wyboru podwykonawcy.

5. Zgodnie z zasadami konkursu INNOSTAL spółka zamierza wybrać kluczowych podwykonawców jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i podpisać z nimi umowę warunkową. Jak upublicznić zapytanie?

W przypadku wnioskodawców upublicznienie następuje poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców oraz zamieszczenie zapytania na własnej stronie internetowej. W przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż 209.000,00 euro netto dodatkowo należy umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do

6. Czy wnioskodawca może skorzystać ze zwiększonej intensywności wsparcia powołując się na szerokie rozpowszechnianie wyników, jeśli te wyniki będzie rozpowszechniał podwykonawca?

Tak, Wnioskodawca może korzystać z premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.

7. W kwestii upublicznienia zapytania ofertowego wg dokumentu „Załącznik nr 3. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji” wskazane jest, iż szacowanie wartości przedmiotu zamówienia powinno być oparte na rozeznaniu rynku wśród co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Czy takie rozeznanie rynku mogłoby być przeprowadzone poprzez rozesłanie np. wiadomości e-mail, ze wskazaniem przedmiotu i terminów realizacji zamówienia do trzech potencjalnych wykonawców, a dopiero po uzyskaniu odpowiedzi, rozesłanie formalnego zapytania i podjęcie decyzji o jego publikacji jedynie na stronie internetowej wnioskodawcy, czy też także w Dzienniku Urzędowym UE?

Sposób oszacowania wartości zamówienia publicznego powinien zostać udokumentowany. Dlatego mogą to być wiadomości e-mail. Oszacowania wartości zamówienia zamawiający powinien dokonać przed rozpoczęciem postępowania i na jego podstawie podjąć odpowiednie czynności w celu uruchomienia postępowania i wyboru właściwego sposobu publikacji.

8. W kwestii upublicznienia zapytania ofertowego czy w sytuacji, w której mimo wszystko wymagane byłoby jednoczesne rozesłanie zapytań i ich publikacja w Internecie, możliwe jest określenie w ramach kryteriów udziału w postępowaniu warunku, iż oferowana cena musi być niższa niż równowartość 209 tys. euro?

Taki warunek narusza zasadę równego traktowania oferentów i ogranicza udział potencjalnym wykonawcom w postępowaniu. Może to powodować naliczenie korekty finansowej w przypadku kontroli projektu. Jednym z kryteriów oceny ofert będzie cena i to na tym etapie zostaną zweryfikowane i porównane oferty od potencjalnych wykonawców.

9. Czy wkład własny wnoszony przez przedsiębiorcę może być również niepieniężny? Wytyczne o kwalifikowalności sugerują wkład pieniężny (tj. rozchód środków finansowych z rachunku w trakcie trwania projektu).

Wkład własny beneficjenta powinien być wniesiony włącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego).

Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi); wkład własny beneficjenta lub konsorcjanta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR.

10. Czy w Programie INNOSTAL zakup urządzenia lub linii  technologicznej można uznać jako koszt kwalifikowany?

Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów zakup sprzętu badawczego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. W przypadku aparatury naukowo-badawczej kwalifikowane mogą być wyłącznie koszty amortyzacji, wynajmu lub leasingu (rata kapitałowa), proporcjonalnie do okresu realizacji projektu.

11. W ramach projektu zostanie wytworzony prototyp (który ze względu na specyfikę branży oraz skalę prowadzonych badań będzie miał znaczącą wartość). Następnie w celu zakończenia projektu wytworzony prototyp zostanie czasowo udostępniony (właścicielem pozostanie wnioskodawca)  do podmiotu, który będzie prowadził finalne badania mające na celu sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych i badanie czy odniesiono zamierzony rezultat. W związku z faktem, iż podmiot który będzie prowadził finalne badania jest podmiotem powiązanym kapitałowo z Wnioskodawcą, przekazanie prototypu będzie nieodpłatne.  

Prowadzenie przedmiotowych testów na prototypie nie jest możliwe u Wnioskodawcy z uwagi na brak niezbędnej infrastruktury, wyposażenia oraz profil działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. W trakcie prowadzonych testów prototyp będzie podlegał zużyciu aż do jego całkowitego zniszczenia, które nastąpi w okresie około 3 miesięcy od rozpoczęcia testów. W trakcie prowadzonych testów Wnioskodawca będzie prowadził stały monitoring i analizę, która pozwoli na weryfikację końcową przyjętych w ramach projektu założeń.

W związku z powyższym, prosimy o informację czy:

W powyższej sytuacji występuje konieczność monitorowania przez wnioskodawcę przychodu który ew. uzyska podmiot, który będzie prowadził badania.

Zlecenie spółce powiązanej kapitałowo części badań wymaga umowy warunkowej pomimo, iż będzie to współpraca nieodpłatna.  

Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej NCBR

(/archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=38757) beneficjenci będący dużymi przedsiębiorcami nie monitorują i nie zwracają ewentualnego dochodu.

Zlecenie spółce powiązanej kapitałowo części badań nie wymaga umowy warunkowej, w przypadku gdy będzie to współpraca nieodpłatna.

12. Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi: czy koszty poniższych usług wykonywanych przez firmę zewnętrzną względem Wnioskodawcy będą  kwalifikowane w Programie INNOSTAL a jeżeli tak – to w jakiej kategorii kosztów je umieścić:

 • doradztwo w tematach związanych z przygotowaniem do wdrożenia i komercjalizacji?
 • przygotowanie do wdrożenia i komercjalizacji?
 • doradztwo w tematach związanych z samym wdrożenia i komercjalizacją?
 • samo wdrożenie i komercjalizacja?
 • doradztwo w tematach związanych z opracowaniem zgłoszeń patentowych?
 • opracowanie zgłoszeń patentowych?
 • doradztwo w tematach związanych z opisem know-how?
 • wykonanie opisu know-how?
 • doradztwo w tematach związanych z zarządzaniem projektem?
 • zarządzanie projektem?

Wydatki związane z certyfikacją, akredytacją, zgłoszeniami patentowymi, przygotowaniem do wdrożenia jak również koszt wdrożenia nie stanowią kosztu kwalifikowalnego w ramach konkursu.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Katalog kosztów kwalifikowalnych, wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem rozliczane jest w ramach kategorii „O”- Koszty pośrednie.

13. Wnioskodawca planuje zaangażowanie Kierownika B+R w oparciu o warunkową umowę zlecenie. W przypadku takiej umowy część składek zobowiązany jest ponieść zleceniobiorca, a część zleceniodawca, tak więc kwota wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy będzie się różnić od całkowitego kosztubrutto zleceniodawcy.

Która z powyższych kwot – wynagrodzenie brutto czy całkowity koszt zleceniodawcy(brutto zleceniodawcy) – powinna być wskazana przez potencjalnego oferentajako cena usługi w związku z zamówieniem publicznym i, która w konsekwencji wlicza się do pułapu 209 tys. euro, od którego zależy forma upublicznienia zamówienia.

209 tys. EURO to kwota netto. W przypadku udzielania zamówień zawsze należy w zapytaniu ofertowym zamieścić kwotę netto i od tego oblicza się czy dane zamówienie podlega pod dany próg.

14. Planujemy złożyć wniosek wraz z uczelnią jako podwykonawcą usług badawczych.

Czy wystarczy, że umówimy się na tak zwane royalty payments w okresie np. 2 lat (to znaczy określimy z góry kwotę ryczałtową, którą wypłacimy uczelni, od oszczędności uzyskanych w wyniku zrealizowania projektu? Jeśli tak, to czy potrzebujemy formalną umowę w tej sprawie z uczelnią (czy ma być ona załącznikiem do wniosku) czy też wystarczy, że zadeklarujemy we wniosku takie rozwiązanie?

Royalty payments to rekomendowana przez nas forma podziału korzyści, ale konieczne jest zaznaczenie podziału korzyści – przez ile lat, ile procent lub jakie stawki – musi to być udokumentowany podział korzyści finansowych o charakterze formalno-prawnym, taka informacja o podwykonawcy musi zostać umieszczona we wniosku. Ponadto jeśli podwykonawca został już wybrany na etapie składania wniosku i przedstawiony jako kluczowy, we wniosku musi być dołączona umowa warunkowa.