1. Czy konsorcjum może zostać zawiązane przez przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej, z zastrzeżeniem, że z tytułu realizacji projektu w formule konsorcjum, przedsiębiorcy nie będą ubiegali się o zwiększenie intensywności dofinansowania w ramach tzw. skutecznej współpracy?

Tak, przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej mogą przystąpić do konsorcjum.

2. W art. 4 regulaminu jest informacja, że nie można składać wniosku, który jest przedmiotem aplikowania w innym konkursie. Nasz projekt nie otrzymał dofinansowania w POIR 1.1.1 i chcemy podobny złożyć w ramach 1.2. Jak rozumieć zapis regulaminu, że nie mogą być to te same projekty? Oba projekty nie mogą dotyczyć tego samego efektu końcowego, czy tych samych wydatków kwalifikowalnych? Czy jeśli nie będziemy się odwoływać od wyników POIR 1.1.1 to procedura zostanie zamknięta i wtedy będziemy mogli aplikować w INNOCHEM?

Zgodnie z § 4 p.6 RPK I konkursu INNOCHEM „Wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie projektu, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego. Złożenie wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.  Powyższa zasada odnosi się i ma zastosowanie w odniesieniu do całej procedury oceny wniosków złożonych w ramach konkursu”. Odwoływanie się od wyników  POIR 1.1.1 oznacza, że projekt jest w trakcie procedury odwoławczej i nie może być aplikowany w ramach konkursu INNOCHEM. W przypadku gdy procedura oceny Państwa wniosku w ramach POIR 1.1.1 będzie zakończona, możliwe będzie aplikowanie w ramach konkursu INNOCHEM.

3. Proszę o informację do jakich dokładnie przedsiębiorstw skierowany jest konkurs INNOCHEM.

Definicja przedsiębiorstwa zawarta jest  w art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji  (UE) nr 651/2014  z  dnia 17  czerwca  2014  r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w  stosowaniu  art.  107  i  108  Traktatu  (Dz.  Urz.  UE  L  187/1 z 26.06.2014). Warunki uczestnictwa w konkursie INNOCHEM znajdują się w § 4 Regulaminu konkursu.

4. Czy wszystkie Wskaźniki produktu i rezultatu muszą być określone? Czy wszystkie wymienione wskaźniki we wniosku są dla nas obligatoryjne czy możemy tylko np. 3 wskaźniki wybrać?

Wnioskodawca określa wartości docelowe  wraz z uzasadnieniem/sposobem wyliczania  dla wszystkich wskaźników produktu i rezultatu zawartych we Wniosku. Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w której również znajdują się informacje dotyczące wskaźników – VII. WSKAŹNIKI str. 29-30.

5. Ile zadań można zaplanować w programie INNOCHEM oraz ile zadań musi być pracami rozwojowymi a ile badaniami przemysłowymi?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Planowane prace należy ująć – odrębnie dla badań przemysłowych i prac rozwojowych – w etapy (maksymalnie 10). Dokumentacja konkursowa nie narzuca Wnioskodawcy wymagań dotyczących ilości zadań zawierających badania przemysłowe oraz ilości zadań zawierających eksperymentalne prace rozwojowe.

Szczegółowe informacje dotyczące przedstawionego pytania znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – pkt 18. „Opis prac badawczo-rozwojowych”, zamieszczonej w Dokumentacji Programu Sektorowego INNOCHEM (POIR/Konkursy/Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM).

6. W § 4 pkt.2 Regulaminu przeprowadzenia konkursu w ramach PO IR 2014-2020 mowa jest o eksperymentalnych pracach rozwojowych. Co kryje się pod pojęciem „eksperymentalne prace rozwojowe”?

Pojęcie „eksperymentalne prace rozwojowe” jest zdefiniowane w art. 2  pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), które zamieszczone jest w Dokumentacji Programu sektorowego INNOCHEM:

Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych,  a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

7. Czy duże przedsiębiorstwa również mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach INNOCHEM (samodzielnie bądź w konsorcjum)? Jeśli tak – jaki jest poziom dofinansowania dla dużego przedsiębiorcy?

Duże przedsiębiorstwa mogą również wnioskować o dofinansowanie w ramach konkursu  INNOCHEM. Warunki uczestnictwa w konkursie INNOCHEM znajdują się w §4 Regulaminu przeprowadzania konkursu. Informacje dotyczące intensywności dofinansowania znajdują się w Dokumentacji Programu sektorowego INNOCHEM: Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR (Rozdział 2),  Kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 – str.7 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR.  jak również w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 10) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

8. Czy konsorcjum może być zbudowane z przedsiębiorstwem zagranicznym?

Tak, członkiem konsorcjum może być partner zagraniczny, jednakże nie może otrzymać dofinansowania z Centrum.

9. Proszę o informację czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach projektu INNOCHEM wnioskodawca musi mieć podpisaną umowę konsorcjum z partnerem projektu? Czy umowa konsorcjum powinna regulować kwestie IP produktu projektu, który będzie dofinansowany? Jakie inne kwestie powinna regulować umowa konsorcjum? Czy NCBR dysponuje wzorem umowy konsorcjum?

Umowa konsorcjum powinna być zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zakres minimalny Umowy konsorcjum jest dostępny na stronie internetowej NCBR w zakładce związanej z konkursem INNOCHEM:

NCBR nie dysponuje na chwilę obecną wzorem umowy konsorcjum.

10. Czy możemy prosić o pomoc w zweryfikowaniu czy nasz projekt wpisuje się w ten program tematycznie?

To czy dany projekt wpisuje się w dany obszar tematyczny jest oceniane przez Ekspertów w trakcie oceny merytorycznej wniosku. Na etapie składania wniosków rolą  Wnioskodawcy jest przygotowanie projektu dotyczącego wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, stanowiącym Załącznik nr 1 do RPK.

11. Zgodnie z umową o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników prac w ciągu 3 lat. Czy istnieje możliwość wydłużenia tego okresu? W chwili obecnej wiemy już, że na wdrożenie wyników prac będzie potrzebny dużo dłuży czas. Czy można uznać za spełnienie zapisów umowy, podjęcie w ciągu 3 lat inwestycji, której efektem będzie wdrożenie wyników prac B+R?

Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy o dofinansowanie, beneficjent zobowiązuje się do realizacji pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych oraz do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w okresie trzech lat od zakończenia Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do Umowy. Powyższy zapis wskazuje wyraźnie termin na wdrożenie.

Co do drugiego pytania to, zgodnie z opisem ostatniego kryterium w Przewodniku po kryteriach Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR., wdrożenie rozumiane jest jako wprowadzenie wyników prac do działalności gospodarczej, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

12. Czy badanie stanu techniki musi być podpisane przez rzecznika patentowego, czy wystarczy opracowanie pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu?

Badania stanu techniki opracowuje Wnioskodawca.  Nie ma wymogu w regulaminie, ani instrukcji wypełniania wniosku, aby było ono podpisane przez rzecznika patentowego.

13. Czy w rozumieniu § 4. "Warunki uczestnictwa w konkursie" pkt. 3, ppkt. 1). Do spełnienia warunku zapewnienia wdrożenia projektu, wystarczy zbudowanie instalacji pilotażowej/demonstracyjnej na podstawie opracowań projektów pilotażowych, czy niezbędne jest zbudowanie instalacji produkcyjnej o docelowej pracy z wytworzeniem docelowego produktu?

Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu. Podobny zapis pojawia się w opisie ostatniego kryterium, w Przewodniku po kryteriach. Instalacje pilotażowe/demonstracyjne stanowią część prac badawczych, na co wskazują np. definicje badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Warto także zwrócić uwagę, że w ramach konkursu INNOCHEM finansowane są prace badawcze, natomiast prace wdrożeniowe muszą być sfinansowane samodzielnie przez beneficjentów – nie są to koszty kwalifikowane (§ 7 ust. 10 umowy o dofinansowanie). Beneficjent jest zobligowany do wywiązania się z obowiązku wdrożenia w jednej z form określonych w umowie o dofinansowanie. Działania związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstratora nie stanowią wypełnienia zobowiązań dotyczących wdrożenia.

14. W przypadku realizacji projektu przez Konsorcjum przedsiębiorstw, czy istnieje możliwość,  że rezultaty projektu zostaną wdrożone u jednego konsorcjanta tj. w ramach projektu pozostali konsorcjanci będę prowadzili prace B+R, które następnie zostaną wdrożone u wybranego Konsorcjanta (odpowiedzialnego za wdrożenie)?

§ 4. Ust. 3 Regulaminu przeprowadzania konkursu  INNOCHEM „Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako: 1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.”.

15. Zgodnie z regulaminem konkursu, projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego tematu  wymiennego w zakresie tematycznym tzn. że musi dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia badawczego, czy też warunek oznacza, że projekt musi wpisywać się wyłącznie w jeden temat z danego zagadnienia badawczego?

§ 4. Ust. 5 Regulaminu przeprowadzania konkursu  INNOCHEM „Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, stanowiącym Załącznik nr 1 do RPK”. Szczegółowe informacje zawarte zostały w p. 4.6. Instrukcji wypełniania wniosku.

16. Proszę o informację, jaki jest termin składania wniosków na projekty w ramach programu INNOCHEM?

Zgodnie  z § 3. Ust. 4 Regulaminu Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie od 1 lutego 2016 r. do 1 marca 2016 r. (do godz. 16:00).

17. Czy wnioskodawcą w Programie sektorowym Innochem może być Instytut badawczy prowadzący działalność gospodarczą?

W zw. z brzmieniem rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) nr 651/2014 (GBER) oraz opinią wyrażaną w pismach KE, nie ma wątpliwości, że organizacja badawcza (w tym np. instytut badawczy) może prowadzić działalność gospodarczą, a tym samym można uznać ją w określonych przypadkach za przedsiębiorcę. Konieczne jest przy tym wyraźne wydzielenie działalności gospodarczej od tej o charakterze niegospodarczym, np. w systemach księgowych, tak aby nie dochodziło do krzyżowego finansowania działalności gospodarczej ze środków przeznaczonych na działalność niegospodarczą.

Należy pamiętać, że wsparcie publiczne na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje badawcze podlega tym samym przepisom dotyczącym pomocy państwa, jakie obowiązują każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Tym samym, startując w konkursach dla przedsiębiorców, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą instytut badawczy będzie otrzymywał pomoc publiczną w intensywnościach ustalonych zgodnie z GBER. W tego typu konkursach nie będzie mógł otrzymać 100% wsparcia. Ponadto, będzie musiał spełnić wszystkie wymogi dotyczące beneficjenta, w tym wywiązanie się z obowiązku wdrożenia wyników projektu w przewidzianej w umowie o dofinansowanie formie i sfinansowanie kosztów wdrożenia z własnych środków.

Należy też pamiętać, że jednostki naukowe w konkursie mogą występować jako podwykonawcy.

18. Ile wniosków o dofinansowanie może złożyć jeden wnioskodawca w ramach konkursu „Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM”?

Regulamin przeprowadzania konkursu INNOCHEM nie ogranicza ilości wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę.

19. Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu, na umowy cywilno-prawne wymaga stosowania zasady konkurencyjności przy ich wyborze? 

Tak, należy stosować zasady konkurencyjności przy umowach cywilno-prawnych między innymi takich jak: umowach o dzieło (art. 627- 646 Kodeksu cywilnego) czy umowach zlecenie (art. 734-752 Kodeksu cywilnego). Należy pamiętać, że zatrudnienie  na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, regulowana przez Kodeks pracy i inne akty z zakresu prawa pracy) nie jest tożsame z umową cywilnoprawną.

20. Czy w ramach konkursu mogą aplikować wszystkie przedsiębiorstwa, jeżeli ich projekt wpisuje się w zakres tematyczny (nawet jeżeli wprost nie działają w sektorze chemicznym)?

Warunki uczestnictwa w programie oraz katalog podmiotowy wnioskodawców jest uregulowany w § 4 regulaminu konkursu. Przedsiębiorcy, spoza branży chemicznej także mogą przystąpić do konkursu.

21. Zwracam się z pytaniem czy NCBR dysponuje wzorem pełnomocnictwa do reprezentacji wnioskodawcy w programie INNOCHEM? Jeśli nie to jakie dodatkowe informacje należy w nim zawrzeć?

Wymóg dołączania pełnomocnictwa wynika z Instrukcji wypełniania wniosku II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY, 11. Dane identyfikacyjne – Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum, „Osoba  upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy”(str.9). NCBR nie dysponuje wzorem pełnomocnictwa, z uwagi na to, że jest to dokument własny Wnioskodawcy/Lidera Konsorcjum. Zwyczajowo pełnomocnictwo powinno zawierać datę podpisania, określać zakres czynności prawnych oraz dane osób, których dotyczy.

22. Czy są jakieś zalecenia dot. czcionki opisu innowacyjności który należy załączyć w formie pdf w pkt 14.2 wniosku o dofinansowanie? Jednocześnie czy załącznikiem w tej części może być opinia o innowacyjności nt planowanego rozwiązania wystawiona przez jednostkę naukową?

Podstawowym wymogiem dot. pkt. 14.2 jest to, aby załączony opis był czytelny, rekomendowaną wielkością czcionki jest 12. O tym co stanowi treść załączonego opisu decyduje wnioskodawca. Należy pamiętać, że jest możliwe dołączenie tylko jednego załącznika, który nie może przekraczać 10 stron.

23. Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie interpretacji kryterium "Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP". Otóż, wdrożenie wyników prac B+R może być dokonane m.in. w formie: udzielenia licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę; sprzedaży praw do wyników tych prac. Jak rozumiem, pierwsza forma wdrożenia wyklucza możliwość udzielenia licencji "know-how", a konieczne jest uzyskanie w wyniku prac prawa własności przemysłowej (np. patentu) i następne go licencjonowanie. Natomiast druga forma mówi tylko samych "prawach", a nie prawach własności przemysłowej, więc wydaje się, że obejmuje sprzedaż prawa w formie know-how.

Tak, wskazana interpretacja jest właściwa.

24. Czy przy złożeniu wniosku w projekcie Innochem potrzebne jest zaświadczenie o innowacyjności projektu?

Regulamin Przeprowadzania Konkursu 3/1.2/2015_INNOCHEM nie przewiduje konieczności składania zaświadczenia o innowacyjności projektu.

Kryterium Projekt obejmuje wyłącznie badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe oraz dotyczy innowacji produktowej lub procesowej stanowi „dopuszczające kryterium dostępu”, co oznacza, że jego niespełnienie skutkuje oceną negatywną i odrzuceniem wniosku bez konieczności dalszej oceny wniosku w ramach pozostałych kryteriów oceny merytorycznej. W takim przypadku ostateczną ocenę projektu będzie stanowiła ocena indywidualna ekspertów w zakresie ww. kryterium, odzwierciedlona w Raporcie oceny indywidualnej.

25. W ramach rozpowszechnienia wyników projektu (aby uzyskać premię) należy w ciągu trzech lat od zakończenia projektu na przykład zaprezentować wyniki na trzech konferencjach. Czy można dokonać części tych prezentacji jeszcze w trakcie trwania projektu? Mam na myśli prezentację wyników częściowych, albo udział w konferencji już po wykonaniu prac, ale przed złożeniem ostatnich wniosków o płatność.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, w sytuacji, w której Wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu, obowiązek rozpowszechniania wyników projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) uważa się za spełniony jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

  • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, lub
  • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A wykazu czasopism, która została, zamieszczona w dokumentacji konkursowej PO IR na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
  • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP w okresie trwałości projektu.

W związku z powyższym, oczywiście wyniki badań mogą być publikowane w czasie trwania projektu, ale aby spełnić warunek szerokiego rozpowszechniania wyników projektu i otrzymać z tego tytułu stosowną premię, wyniki projektu muszą zostać zaprezentowane/opublikowane/rozpowszechnione w okresie 3 lat od daty zakończenia projektu.

26. Uprzejmie proszę o informację, czy w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum, prawa własności intelektualnej niezbędne do realizacji projektu powinny być łącznie własnością zarówno Lidera konsorcjum, jak i Konsorcjantów?

Prawa własności intelektualnej niezbędne do realizacji projektu mogą być własnością każdego z konsorcjantów oddzielnie.

27. Proszę o informacje w jakim rozporządzeniu MNiSW znajduje się informacja dot. poziomów dofinansowania w projekcie INNOCHEM.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia  25  lutego  2015  r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299).

28. Jaki jest przewidziany poziom dofinansowania uwzględniający wielkość przedsiębiorstwa?

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorcy uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. W przewodniku po kryteriach, w części - kryteria formalne, przedstawiona została tabela ilustrująca maksymalną intensywność wsparcia. Dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu.

29. Czy jednostka naukowa będąca podwykonawcą w projekcie INNOCHEM może zlecić wykonanie części badań innemu podmiotowy?

Tak, jednostka naukowa, będąca podwykonawcą może zlecić wykonanie części badań innemu podmiotowi.

30. Czy wkład własny wnoszony przez przedsiębiorcę może być również niepieniężny? Wytyczne o kwalifikowalności sugerują wkład pieniężny (tj. rozchód środków finansowych z rachunku w trakcie trwania projektu).

Wkład własny beneficjenta jest wnoszony włącznie w formie pieniężnej - nie jest dopuszczalne wnoszenie wkładu niepieniężnego (rzeczowego). Wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta lub konsorcjanta, będącego przedsiębiorcą, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi oraz konsorcjantowi); wkład własny beneficjenta lub konsorcjanta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, chyba że tryb udzielenia w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO IR.

31. Czy w harmonogramie finansowym (na wysokości etapu/zadania oraz lat kalendarzowych) należy przestrzegać aby poziom dofinansowania dla podwykonawcy nie przekraczał progu 50%?

Wysokość kosztów podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% (w przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum) lub 60% (w przypadku realizacji samodzielnie) dla całego projektu.

32. W regulaminie konkursu, zapisano: § 5. Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia  MNiSW.  W  ramach  instrumentu  wsparcia  dopuszcza  się  zwiększenie intensywności  pomocy  publicznej  w  związku  z  realizacją  projektu  w  ramach  tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których  mowa  w  §  14  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  MNiSW)  lub  z  uwagi  na zobowiązanie  do  szerokiego  rozpowszechniania  wyników  projektu,  o  którym  mowa  w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.  W celu upewnienia się proszę o informację, czy w związku z powyższym maksymalny poziom zwiększenia intensywności pomocy wynosi 15 p.p. czy jednak, jeśli zaistnieją dwa z wymienionych warunków może być to 30 p.p.?

Wnioskodawca wybiera jedną możliwość zwiększenia intensywności wsparcia, tj. z tytułu skutecznej współpracy lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projekt.  W związku z powyższym zwiększenie intensywności pomocy wynosi 15 p.p.

33. Piszę z zapytaniem odnośnie możliwości zaliczkowania projektów. Zgodnie z zapisami umowy dla Programu INNOCHEM zaliczkowanie jest możliwe i odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.). W przypadku innych działań skierowanych na dofinansowanie prac B+R (PO IR 1.1.1 , INNOLOT) pojawiła się informacja o tym (w FAQ) że możliwość wypłacania dofinansowania w formie zaliczki uzależniona jest od wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 

Pytanie zatem jest takie, czy wspomniana nowelizacja weszła w życie?

Czy jednak możemy się spodziewać zmian w zasadach zaliczkowania projektów, a tym samym zmian w zapisach umowy o dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego konkursu INNOCHEM, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie, obowiązuje nadal rozporządzenia MIiR z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.).

34. Czy w Programie INNOCHEM zakup urządzenia lub linii  technologicznej można uznać jako koszt kwalifikowany?

Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów zakup sprzętu badawczego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. W przypadku aparatury naukowo-badawczej kwalifikowane mogą być wyłącznie koszty amortyzacji, wynajmu lub leasingu (rata kapitałowa), proporcjonalnie do okresu realizacji projektu.

35. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat czy w ramach konkursu INNOCHEM Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia promesy kredytowej potwierdzającej możliwość finansowania projektu?

Wnioskodawca nie jest zobligowany do załączenia wraz z wnioskiem promesy kredytowej lub umowy kredytowej. Sama deklaracja w tabelach finansowych jest wystarczająca.

36. Prośba o informacje jak należy określić lata za jakie należy przedstawić dane w załączniku pn "Sytuacja finansowa przedsiębiorcy" gdyż rok n to zgodnie z instrukcją rok 2016 ale na moment zamknięcia rundy nie będzie żadnego zamkniętego kwartału tego roku. Czy w takim razie rok n to rok 2015? 

W formularzu "Analiza Finansowa" w roku „n” należy podać dane dotyczące zamkniętych kwartałów. W przypadku bieżącego konkursu będą to dane za 2015 rok.

37. W związku z konkursem w ramach programu sektorowego INNOCHEM chciałabym się dowiedzieć, czy w przypadku jeśli do wniosku załączymy umowy warunkowe z kluczowym personelem badawczym planowanym do zatrudnienia w formie umowy zlecenia, wymagane jest wcześniejsze przeprowadzenie procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności?

Wobec każdego członka kadry zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (formy zatrudnienia nie podlegające przepisom  z zakresu prawa pracy), wymagane jest zastosowanie zasady konkurencyjności i upublicznienie zapytania ofertowego. W przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę nie obowiązuje zasada konkurencyjności.

W przypadku gdy dokonany już wybór członków zespołu pracujących na umowę zlecenie jest zgodny z zasadą konkurencyjności oraz nie następuje zmiana warunków i zakresu prac – nie ma obowiązku przeprowadzania ponownego wyboru.

38. Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy jeśli przedsiębiorca nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, to wybierając podwykonawcę z wyłączeniem zasady konkurencyjności w trybie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP, jest on zobowiązany do upublicznienia zamówienia na stronie internetowej oraz wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców?

W przypadku zastosowania wyłączenia z art. 4 pkt 3 lit e Wnioskodawcę obowiązuje zamieszczenie ogłoszenia na własnej stronie plus wysłanie ogłoszenia do co najmniej 3 podmiotów.