1. Ile będzie trwał proces oceny wniosków w konkursie nr 2 dla Działania 1.1.2?

Planujemy, iż proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu potrwa ok. 90 dni.

2. Jaki jest wymagany wkład własny?

Wysokość dofinansowania i wkładu własnego zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, uwzględnienia bądź nie premii oraz zapisów Regulaminu konkursu dotyczących maksymalnych i minimalnych progów dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych.  W przewodniku po kryteriach zapisano następujące informacje w zakresie kwestii dotyczących zadanego pytania.

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę dofinansowania zgodnie z:

 1. limitem dot. minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych:
  • 5 mln PLN w przypadku MŚP oraz
  • 20 mln PLN w przypadku dużych przedsiębiorstw.
 2. limitem dot. maksymalnej wartości dofinansowania prac rozwojowych: 15 mln EUR, określonym szczegółowo w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu;
 3. przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (w tym w zakresie intensywności wsparcia po przyznaniu premii, o której mowa poniżej) przy zachowaniu odpowiednich dla prac rozwojowych pułapów, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, przedstawionych w poniższej tabeli: 

Tabela ilustrująca maksymalną intensywność pomocy:

Status przedsiębiorcy    Maksymalna pomoc na prace rozwojowe    Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii 
Mikroprzedsiębiorstwa 45% 60%
Małe przedsiębiorstwa 45% 60%
Średnie przedsiębiorstwa 35% 50%
Przedsiębiorstwa inne niż MŚP 25% 40%

W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

3.Czy udział w konkursie kierowany jest wyłącznie do jednej jednostki, czy też istnieje możliwość udziału w konsorcjum?

Konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców występujących samodzielnie. Nie będą finansowane projekty realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców ani z udziałem jednostki naukowej. Należy jednak zaznaczyć, że przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym - podwykonawcom (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.).

4. Czy kanadyjskie przedsiębiorstwo (MŚP), które otworzyło swoją działalność gospodarczą na terenie Polski we wrześniu 2015 (100% jednostka zależna od jednostki kanadyjskiej) może brać udział w konkursie?

W konkursie 1.1.2. może wziąć udział Wnioskodawca, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Przewodnik po kryteriach wyboru, str. 3). Dopuszczono możliwość udziału nowopowstałych przedsiębiorstw. Wnioskodawca musi spełniać kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014, dostępnym na stronie NCBR: (/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4_rozporzadzenie_ke_nr_651_2014.pdf). Konieczne jest jednak wykazanie, że przedsiębiorstwo posiada możliwości finansowe zapewniające wykonanie projektu. Kwestie te są opisywane w formularzu wniosku o dofinansowanie. Należy możliwie szeroko uzasadnić oraz wykazać, że aplikujące przedsiębiorstwo jest w stanie wykonać projekt.

5. Czy konkurs obejmuje także testy kliniczne leków?

W ramach konkursu możliwe będzie realizowanie badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych. W tym przypadku Wnioskodawca dodatkowo w cz. VIII wniosku zobowiązany jest m.in. zaznaczyć czy projekt obejmuje badania:

 • wymagające doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 464, z późn. zm.);
 • wymagające doświadczeń na zwierzętach;
 • nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
 • nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów.

W przypadku projektu, obejmującego ww. badania, Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zgód/pozytywnych opinii/pozwoleń właściwych komisji/organów przed rozpoczęciem tych badań.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazania podczas kontroli na miejscu realizacji projektu posiadania następujących dokumentów (w zależności od specyfiki projektu):

 • zgody właściwej komisji bioetycznej w przypadku projektów badawczych wymagających prowadzenia doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 464, z późn. zm.);
 • zgody właściwej komisji etycznej (w przypadku prowadzenia w Projekcie doświadczeń na zwierzętach);
 • pozytywnej opinii komisji bioetycznej (w przypadku gdy projekt obejmuje eksperymenty medyczne, a w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Beneficjent musi dysponować zgodą (pozwoleniem) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego oraz pozytywną opinią komisji bioetycznej, natomiast w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Beneficjent musi wykazać się posiadaniem opinii właściwej Komisji Bioetycznej oraz pozwoleniem Ministra Zdrowia na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego);
 • właściwej zgody lub zezwolenia na badania wymaganego na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną);
 • zgody na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów).

6. Czy w ramach konkursu 2/1.1.2/2015 wymagane jest w momencie składania posiadanie określonego poziomu gotowości technologicznej?

Zgodnie z kryterium nr 1 w ocenie merytorycznej naukowo-technologicznej pn. Projekt obejmuje wyłącznie prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej i procesowej wskazano, iż kryterium uznaje się za spełnione wyłącznie w przypadku, gdy minimalny poziom gotowości technologicznej TRL jest na poziomie VI, a w projekcie przewidziane jest osiągnięcie poziomu gotowości technologicznej TRL IX.

Ocena projektu dotyczy podwyższenia poziomu gotowości technologicznej w przedziale od VI do IX. Pozytywna ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI poziom technologii, w ramach których istnieje funkcjonalny prototyp.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w pkt. IV.17 Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać poziom gotowości, na którym znajduje się technologia będąca przedmiotem projektu (przed jego rozpoczęciem) jak również uzasadnić wskazany poziom gotowości technologicznej.

7. Czy w ramach konkursu można złożyć wniosek w którym jednym z kosztów OP będzie zakup samochodu w którym to następnie zostanie zainstalowane innowacyjny napęd elektryczny?

Zakup samochodu jest wydatkiem niekwalifikowanym.

8. Jaki jest poziom dofinansowania zadań realizowanych w ramach tego konkursu przez uczelnie niepubliczne?

W ramach konkursu wnioski mogą składać wyłącznie przedsiębiorstwa. Nie przewidziano dofinansowania dla uczelni. Natomiast przedsiębiorstwa mogą zlecić podwykonawstwo części zadań do uczelni niepublicznej. Wówczas uczelnia wykonuje zadania na zasadzie faktury. W ramach konkursu 1.1.2 PO IR nie przewidziano również możliwości składania wniosków przez konsorcja naukowo-przemysłowe.

9. Czy w programie do składania wniosków można dodać redaktorów pomocniczych, tak aby można było pracować w kilka osób nad jednym projektem?

Niestety nie ma takiej możliwości.

10. Czy i jakie kryteria musi spełniać osoba kierująca projektem „Kierownik Projektu” aby w ocenie otrzymać minimalną wartość 3 pkt.?

Kwestie zarządzania w projekcie są oceniane w ramach  kryterium, co zostało opisane w opisie kryterium w przewodniku po kryteriach dla Poddziałania 1.1.2 PO IR pod adresem: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/4_przewodnik_po_kryteriach_do_konkursu_1.1.2.pdf. W ramach kryterium ocenianym na skali TAK/NIE  pn. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania. W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie adekwatność potencjału kadry zarządzającej projektem. Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy. Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych w stosunku do innych przedsiębiorstw.

Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.

Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na weryfikacji w szczególności następujących aspektów:

 • Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację?
 • Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu?
 • Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie zakładanych w projekcie celów? 

Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do Wniosku o dofinansowanie umów warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, personelu zarządzającego (nie dotyczy pracowników wnioskodawcy). Ponadto w ramach oceny w zakresie naukowo-technologicznym w kryterium pn. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R, ocenianym w  skali od 1 do 5 pkt. ocenie poddawany jest zespół badawczy zaangażowany w projekt.

11. Czy prototyp/instalacja spełniająca poziom gotowości technologicznej VI musi być własnością wnioskodawcy? Czy można ją zakupić (jeśli wnioskodawca takowej nie posiada) przed złożeniem wniosku lub po złożeniu wniosku?

Wnioskodawca musi dysponować własnością intelektualną w momencie złożenia wniosku. Zachęcam do lektury kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.2 PO IR:Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu.

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:

 • wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie;
 • wnioskodawca uprawdopodobnił, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu;
 • przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba).                                                              

Wnioskodawca jest zobowiązany do szczegółowego opisania we wniosku o dofinansowanie, z jakich baz danych (patentowych i publikacji) korzystał, podania słów kluczowych, których użył oraz wyników, które uzyskał w związku z badaniem stanu techniki.

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.

12. Czy istnieje możliwość w ramach podwykonawstwa zlecenie kierowania projektem osobie niezwiązanej z wnioskodawcą?

Nie ma możliwości przekazania podwykonawstwa w zakresie zarządzania projektem. Taka możliwość istnieje wyłącznie w zakresie prac merytorycznych (b+r). Osoba zarządzająca projektem może zostać zatrudniona w projekcie jako pracownik wnioskodawcy.

13. Czy w Załączniku "Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu" w kolumnie "Przychód z pozostałych form komercjalizacji" możemy wpisać oszczędności wynikające z braku konieczności wyposażenia i zatrudnienia dodatkowych pracowników?

W świetle przytoczonych informacji wydaje się być zasadnym uwzględnienie oszczędności związanych z brakiem konieczności wyposażenia i zatrudniania pracowników jako przychód z pozostałych form komercjalizacji w kolumnie 5. Za instrukcją do wniosku o dofinansowanie: „W przypadku gdy rezultaty projektu zostaną wdrożone w działalności własnej wnioskodawcy (usprawnienia/oszczędności procesowe) należy podać przewidywaną kwotę oszczędności.”

14. Jaką kwotę należy zabezpieczyć na poczet realizacji projektu o wartości 5 mln zł (konkurs 1.1.2 PO IR)?

W odpowiedzi na poniższe pytanie informujemy, iż w zależności od wielkości kosztu całkowitego Projektu oraz wysokości dofinansowania, poprzez różnicę należy wyliczyć tzw. wkład własny.

Dodatkowo, w przypadku podpisywania Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do wystawienia weksla in blanco, a przy każdorazowym wnioskowaniu o zaliczkę – zabezpieczenia w postaci np. gwarancji bankowych.

Ustanowienie zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków jest kwestią indywidualną i na każdym etapie realizacji Projektu powinno być przedmiotem analizy odpowiednich służb w Państwa Instytucji.

15. Czy oddelegowanie pracowników może nastąpić w oparciu o uchwałę Zarządu określającą kto i w jakim zakresie będzie zaangażowany w ramach projektu?

Decyzja o oddelegowaniu pracownika do innych zadań oczywiście musi nastąpić wg Państwa procedur wewnętrznych. Oczywiście w ramach oddelegowania ważne jest wskazanie zakresu obowiązków w ramach projektu.

16. Jak należy postąpić w celu wyłonienia podwykonawców zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sposobu ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowania?

Strona internetowa, na której mają być umieszczane zapytania ofertowe dotyczące zamówień publicznych (Baza konkurencyjności) dotyczy beneficjentów, których Projekt został wybrany do otrzymania dofinansowania. W związku z powyższym zobowiązani są  Państwo, jako Wnioskodawca,  do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta.

17. Czy wysokość dofinansowania jest uzależniona od mapy pomocy regionalnej? Czy bez względu na miejsce realizacji projektu, w przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu wsparcie dla średniego przedsiębiorcy będzie wynosić 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem?

Wysokość dofinansowania nie jest uzależniona od mapy pomocy regionalnej. Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe dla średniego przedsiębiorcy wynosi 35%, z uwzględnieniem premii 50%. Szczegółowo intensywność wsparcia opisana jest w dokumencie opublikowanym na stronie nr 2 pod linkiem: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/1_ogloszenie_o_konkursie_strona_internetowa_1_1_2_wersja_czysta.pdf

Należy również wziąć pod uwagę podział alokacji dla konkursu uwzględniający wielkość przedsiębiorstwa i zlokalizowanie projektu. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000 PLN w tym:

 1. dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP) - 400 000 000 PLN, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 PLN;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 PLN.
 2. dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy - 100 000 000 PLN, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 PLN;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 PLN.

18. Kto będzie właścicielem praw autorskich do wykonanego demonstratora i jego opisu, technologii, dokumentacji?

W kwestii własności intelektualnej, to Wnioskodawca, we Wniosku o dofinansowanie, w części III Cel i uzasadnienie biznesowe projektu, pkt. 4 jest zobowiązany do określenia szczegółowej informacji:

 • Czy jest w posiadaniu praw własności intelektualnej, niezbędnych dla realizacji projektu i wdrożenia jego rezultatów? Czy dzieli je z innymi podmiotami. Jeśli tak, z jakimi i na jakich zasadach?
 • Czy sprawdzono czystość patentową i z jakim wynikiem, tj. czy wdrożenie rezultatów projektu nie naruszy praw własności intelektualnej innego podmiotu i jednocześnie czy objęcie ochroną praw własności intelektualnej rezultatów projektu będzie możliwe? Czy ochrona obecnie stosowana przez inne podmioty nie stoi na przeszkodzie wdrożeniu rezultatów projektu?
 • Jak wnioskodawca zamierza chronić własność intelektualną wytworzoną w projekcie? Czy w wyniku projektu powstaną zgłoszenia patentowe/wzory przemysłowe? Jaka jest planowana polityka wnioskodawcy w tym zakresie?

Jednocześnie w tym samym punkcie wniosku, Wnioskodawca również wskaże formę wdrożenia wyników prac rozwojowych uzyskanych w ramach projektu w zależności od jego koncepcji biznesowej. W przedmiotowym konkursie dopuszczalne są następujące formy wdrożenia:

 • wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu (innowacja produktowa);
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży);
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 • wdrożenie w działalności własnej przedsiębiorstwa (innowacja procesowa).

Wymogi dotyczące wyboru formy wdrożenia są szczegółowo określone we wzorze umowy o dofinansowanie.

19. Czy wzór umowy o dofinansowanie jest wzorem ostatecznym, mianowicie, czy NCBiR uwzględnia możliwość rezygnacji z zabezpieczenia wykonania projektu w formie weksli in blanco?

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie obowiązującej w obecnie ogłoszonym konkursie nr 2, Beneficjent na cały okres obowiązywania Umowy, tj. na okres realizacji Projektu oraz okres trwałości Projektu, ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez IP, wraz z deklaracją wekslową.

Na dzień dzisiejszy IP nie planuje zmiany powyższych zasad.

20. Czy wnioski rekomendowane do dofinansowania mogą być ujawniane np. w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie większym niż informacje z list rankingowych (beneficjent, wielkość dofinansowania i tytuł projektu) ? Jeśli tak, jaka część wniosku może być dostępna w ten sposób?

Co do zasady NCBR nie udostępnia wniosków o dofinansowanie w trybie dostępu do informacji publicznej traktując je jako własność wnioskodawcy. Wystąpienie do NCBR w trybie dostępu do informacji  publicznej zostało określone pod adresem /bip/inne-informacje/.

21. W części dotyczącej kosztów wynagrodzeń Katalogu kosztów kwalifikowanych, w punkcie 5 umieszczona jest informacja "...ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa..."? Czy ograniczenie to należy rozumieć literalnie tj. że aplikujące przedsiębiorstwo musi przez cały okres trwania projektu prowadzić co najmniej jeden inny projekt? Czy wówczas projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 1.1.2 może być związany z innymi projektami?

W odniesieniu do kosztów wynagrodzeń, zapis ma na celu to aby działalność przedsiębiorcy nie opierała się wyłącznie na realizacji projektu/projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Zapis nie oznacza, że wnioskodawca nie może realizować równocześnie innych współfinansowanych projektów. Projekt może być związany z innym projektem jednak nie może dotyczyć tego samego zakresu finansowania aby nie wystąpiło tzw. podwójne finansowanie.

22. Czy w punkcie 14.2 Wniosku o Dofinansowanie możliwe jest podanie więcej niż jednej nowej cechy/funkcjonalności produktu? Czy dla każdej cechy limit znaków obowiązuje z osobna?

W punkcie 14.2 możliwe jest wpisanie wielu cech/funkcjonalności produktu, dla każdej cechy limit znaków liczony jest osobno.

23. Czy koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej wytworzonej w ramach projektu mogą być kosztem kwalifikowanym?

Koszty dotyczące ochrony własności intelektualnej nie będą wydatkiem kwalifikowalnym.

24. W instrukcji wypełniania wniosku w konkursie POIR 2/1.1.2 na stronie 21 i 22 jest informacja, że kluczowy personel B+R może stanowić max. 5 osób, a kluczowy personel zarządzający max. 3 osoby. Czy to oznacza, że może być jedynie 5 osób personelu B+R i 3 osoby personelu zarządzającego? Czy też może być większa liczba osób, tylko że one nie stanowią kluczowego personelu i ich doświadczenie nie jest przedstawiane we wniosku?

We wniosku o dofinansowanie musicie Państwo wskazać i opisać max. 5 osób kluczowego personelu B+R i max. 3 osoby kluczowego personelu zarządzającego, natomiast nie oznacza to, że stanowią one jedyne osoby pracujące przy realizacji projektu. Ograniczenie ma na celu zachowanie przejrzystości zasadniczych informacji, z zastrzeżeniem, że wymagany zakres jest wystarczający do przeprowadzenia oceny merytorycznej projektu w tym zakresie. We wniosku opisujecie Państwo dodatkowo personel pozostający do dyspozycji Wnioskodawcy, personel planowany do zatrudnienia oraz sposób zarządzania projektem. Te zakresy stanowią dopełnienie zagadnienia związanego z personelem projektu, które ma odzwierciedlenie również w budżecie.

25. W ramach projektu mają zostać przeprowadzone specjalistycznie prace i ekspertyzy. Czy podwykonawca będący jednostką naukową może takie ekspertyzy zlecić innej firmie w ramach swojej pracy?

W odpowiedzi na poniższe pytanie informujemy, iż główne zadania badawcze muszą być wykonane przez wybranego zgodnie z zasadą konkurencyjności Podwykonawcę (w niektórych przypadkach dodatkowo za zgodą NCBR), natomiast drobne zadania badawcze/usługi/ekspertyzy np. typu „spawalnicze” mogą być zlecone od Podwykonawcy na zewnątrz.

26. Czy w przypadku upubliczniania zapytania ofertowego przedsiębiorstwa prywatnego o kwocie powyżej 207 000 euro netto należy to zapytanie dodatkowo umieścić na Dzienniku Urzędowym UE, czy jest to tylko reguła obowiązująca jednostki państwowe?

Uprzejmie informuję, że ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, których wartość jest równa bądź przekracza równowartość kwoty 209 000 euro dla dostaw i usług, należy przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dotyczy to zamówień udzielanych przez zamawiających innych niż określonych w pkt 1 Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2263).

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz zmianie ulegają kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.:

 1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2254);
 2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263).

27. Czy w ramach działania 1.1.2 możemy zademonstrować technologię, która została opracowana w ramach działania 1.4 POIG, gdzie zostały zrealizowane wyłącznie badania przemysłowe?

Zgodnie z kryteriami prototyp musi już istnieć. Możliwa jest demonstracja technologii, której elementy były opracowane w ramach innego działania finansowanego ze środków UE. Interwencja przeznaczona jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ocena projektu dotyczy podwyższenia poziomu w przedziale od VI do IX. Pozytywna ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI poziom technologii, w ramach których istnieje funkcjonalny prototyp. Bezwzględnie natomiast nie możecie Państwo finansować tych samych kosztów, na które otrzymaliście już dofinansowanie.

28. Czy w planowanym konkursie będzie można uznać za kwalifikowane koszty wynagrodzeń osób prowadzących własną działalność gospodarczą i realizujących prace B+R w projekcie? Jeśli tak to w jakiej kategorii kosztów?

Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych:

Właściciele spółek[1] oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej.

2. Powyższą stawkę godzinową należy wyliczyć w następujący sposób:

gdzie:

SG – stawka godzinowa;

D – dochód brutto z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy wykazany w zeznaniu podatkowym PIT;

1 720 – standardowa roczna liczba efektywnych godzin pracy (roczna liczba godzin pracy pomniejszona o godziny pracy przypadające na urlop wypoczynkowy).

3. Właściciel spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu.

4. Rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalonej stawki godzinowej, w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie:

Koszt pracy = stawka godzinowa x liczba godzin przepracowanych na rzecz projektu zgodnie z kartą czasu pracy.

5. W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1 720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) – ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu.

6. Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego / Izby Skarbowej z zapytaniem czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu mieści się w kategorii kosztów dla danej jednostki (bilansowych bądź podatkowych) oraz czy mieści się w kategorii przychodu podatkowego dla właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

7. Otrzymane od Urzędu Skarbowego interpretacje beneficjent udostępni NCBR (przed rozliczeniem we wniosku o płatność kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą).

8. Poniesienie wydatku na koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest dokumentowane dokumentem księgowym (np. notą obciążeniową) oraz kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie badań w projekcie.

9. Sprawdzeniu będzie podlegać prawidłowość wyliczenia stawki godzinowej oraz dokumenty określone w pkt 8.

10. Wyliczona w powyższy sposób stawka godzinowa nie powinna odbiegać od rynkowych stawek wynagrodzeń stosowanych przy zbliżonym rodzaju wykonywanych zadań.

Koszt jest kwalifikowany w kategorii W – wynagrodzenia.

29. W jaki sposób określane jest miejsce realizacji projektu, wskazane we wniosku o dofinansowanie?

Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone prace rozwojowe. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga prowadzenia prac rozwojowych w różnych miejscach prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem realizacji projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo część lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie największej wartościowo części, najistotniejsza część. W sytuacji, gdy określenie miejsca realizacji projektu (prac rozwojowych) pod względem jego największej bądź najistotniejszej części jest niemożliwe, należy przyjąć, że miejscem realizacji projektu jest miejsce właściwe dla siedziby/miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Miejsce realizacji projektu decyduje o przypisaniu projektu do dofinansowania w ramach alokacji właściwej dla woj. mazowieckiego albo alokacji pozostałych województw.

30. Czy jeśli planowana jest produkcja za granicą (Chiny, Francja, UK), a sprzedaż przez Beneficjenta całkowicie poza terenem RP, to tak zrealizowane wdrożenie można rozumieć, że zostało zrealizowane na terenie RP?

Aby oceniany projekt otrzymał punkty w ramach przedmiotowego kryterium  - planowane wdrożenie wyników prac B+R musi nastąpić na terytorium RP, w okresie 3 lat od zakończenia Projektu. Za kryterium Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP można uzyskać 0  - projekt nie zakłada wdrożenia wyników prac rozwojowych na terytorium RP lub 3 pkt - projekt zakłada wdrożenie rezultatów projektu na terytorium RP. Eksperci dokonując oceny mają na względzie, że wdrożenie produktu/technologii/usługi na rynek powinno przyczynić się rozwoju polskiej gospodarki jako całości oraz jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z powyższym wdrożenie powinno skutkować m.in. powstaniem nowych miejsc pracy na terytorium RP, zwiększeniem eksportu polskich produktów/technologii/usług poza granice RP, zwiększeniem inwestycji na terenie RP.

31. Czy koszty osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i rozliczającej się z Wnioskodawcą na podstawie faktur mogą być uznane jako koszty kwalifikowane projektu?

W takim przypadku n/w wydatki należałoby rozliczać w kategorii E – podwykonawstwo (przy zachowaniu wszystkich zasad i przepisów obowiązujących dla tej kategorii kosztów – patrz. Przewodnik kwalifikowalności kosztów, Katalog kosztów kwalifikowanych).

32. Czy wnioskodawcą w Konkursie może być instytut badawczy, prowadzący działalność gospodarczą (produkcję specjalistyczną), oczywiście wpis do KRS . Przedmiotem projektu miałaby być pilotażowa instalacja półproduktu dla farmacji i elektroniki.  Czy istnieją jakieś wykluczenie z ubiegania się o dofinansowanie dla tego typu jednostek?

Do konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR mogą przystąpić wyłącznie:

 1. podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. (gdzie zgodnie z definicją za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą) oraz
 2. przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, wymienione w § 5 rozporządzenia MNiSW oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Podmioty niespełniające ww. kryteriów mogą wystąpić w projekcie na zasadach podwykonawstwa. W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

W świetle powyższym zapisów należy uznać, iż instytut badawczy, prowadzący działalność gospodarczą - może przystąpić do konkursu w ramach niniejszego poddziałania.

33. Czy za instalację pilotażową lub demonstracyjną można uznać budynek wraz z wyposażeniem, jeśli projekt nie jest z założenia projektem stricte inwestycyjnym, ale ze względu na specyfikę branży dla skutecznego przeprowadzenia prac rozwojowych i walidacji rozwiązań technologicznych konieczne jest wytworzenie budynku hodowlanego jako całokształtu instalacji demonstracyjno-pilotażowej?

Instalacja pilotażowa służy/może służyć testowaniu/walidacji prototypu/ nowych rozwiązań.  Podstawowym celem instalacji pilotażowych/demonstracyjnych/próbnych jest zdobycie doświadczenia i zgromadzenie danych technicznych i innych do następujących celów: weryfikacja hipotez, tworzenie formuł nowych produktów, ustalanie nowych specyfikacji dla ukończonych produktów, projektowanie specjalnego sprzętu i konstrukcji/budynków na potrzeby nowego procesu wytwórczego, przygotowywanie instrukcji eksploatacji lub podręczników użytkowania w odniesieniu do danego procesu.

Proszę pamiętać, że prototyp jest to infrastruktura i/lub urządzenie, które zostało stworzone specjalnie na potrzeby realizacji projektu i które nigdy nie było wprowadzone do obrotu handlowego i/lub nie jest dostępne jako seryjny produkt. Prototyp musi odgrywać zasadniczą rolę w działaniach demonstracyjnych związanych z projektem.

Koszt budowy prototypu stanowi koszt kwalifikowalny pod następującymi warunkami:

 • elementy użyte do jego budowy zostały zainstalowane na stałe;
 • prototyp jest wynikiem prac badawczych projektu;

Pod pojęciem elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej należy rozumieć składowe służące do budowy prototypu powstałego w wyniku działalności B+R.  W przypadku budowy prototypu  wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę/urządzenie, gdzie prace B+R polegają na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikację pewnej części ich konstrukcji, kosztem kwalifikowanym projektu mogą być jedynie koszty takiego dostosowania lub modyfikacji.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przewodnika po kwalifikowalności kosztów w ramach Projektu POIR koszty budynków i gruntów tj. nieruchomości budynkowych i gruntowych kwalifikowane są wyłącznie w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu. Refundacja kosztów budynków i gruntów obejmuje m.in. dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacje budynków. Powyższe koszty rozliczane są w kategorii Op – pozostałe koszty bezpośrednie Przewodnika po kwalifikowalności kosztów. Beneficjent ma możliwość rozliczenia ww. kosztów do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Należy podkreślić, że w ramach projektów POIR zgodnie z postanowieniami przywołanego wyżej Katalogu kosztów kwalifikowanych nie istnieje możliwość nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także budowy budynków.

34. Czy projekt B+R o wartości powyżej 1 mln euro i realizowany przez duże przedsiębiorstwo jest zawsze automatycznie traktowany jako projekt generujący dochód (wg art. 61 Rozpo 1303/2013)?

Projekt realizowany przez duże przedsiębiorstwo, którego całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln EUR, generujący dochód w okresie do trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, o ile nastąpi to przed terminem 3 lat.

W celu szerszego i bardziej szczegółowego wyjaśnienia niniejszego zagadnienia, odsyłam do materiału udostępnionego na stronie:

35. Czy w obecnej edycji konkursu w ramach działania 1.1.2 można dodać w generatorze wniosków wersje angielską tekstów?

Uprzejmie informuję, że w obecnej edycji konkursu w ramach 1.1.2 nie ma wersji w języku angielskim.

36. Czy przychód ze sprzedaży demonstratora (po zakończeniu realizacji projektu), nie pomniejszy wysokości kosztów kwalifikowanych związanych z jego wytworzeniem? Produkt będzie miał walory użytkowe i potencjalnie możliwa będzie jego sprzedaż na zasadach rynkowych. Jesteśmy dużym przedsiębiorcą.

Projekty realizowane przez dużych przedsiębiorców podlegają Procedurze wyliczania monitorowania dochodu:

Przychodem w rozumieniu Art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 są wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację wygenerowane w okresie realizacji projektu i w okresie do 3 lat po jego zakończeniu lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.

W świetle powyższych zapisów sprzedaż wyrobu X spółce A, będzie stanowiła przychód projektu, stanowiący podstawę do wyliczenia dochodu.

Jednocześnie informujemy, że prowadzone są prace nad interpretacją zapisów dotyczących dochodu i powyżej opisane ustalenia mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie problematyki na stronie NCBR.

37. Właściciel spółki X składa wniosek. Czy będąc współwłaścicielem spółki Y (o innym profilu działalności) może złożyć w danym konkursie kolejny projekt? Czy będzie to niezgodne z regulaminem programu i obydwa projekty zostaną odrzucone?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, informujemy, iż możliwe jest złożenie dwóch różnych projektów przez dwa różne podmioty.

Powyższe pytanie wskazuje jednak na występowanie powiązania osobowego i kapitałowego, co będzie miało wpływ na określenie wielkości przedsiębiorstwa a co za tym idzie - intensywności wsparcia.

38. Czy w tym półroczu/roku przewidziany jest konkurs w ramach Poddziałania 1.1.2?

Ogłoszenie naboru w ramach kolejnego konkursu z Poddziałania 1.1.2 planowane jest na III kwartał 2016 r., nabór wniosków w ramach konkursu w IV kwartale 2016 r.

39. Ile minimalnie i maksymalnie może trwać projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2?

Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. Projekt może trwać maksymalnie do  31 grudnia 2023 r. (okres kwalifikowalności POIR).