Teaming to jeden z instrumentów programu Horyzont 2020, który ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) centrów doskonałości (CoE) poprzez partnerstwo krajowych jednostek badawczych  z partnerami zagranicznymi.