Konkurs nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011

16.12.2011

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 r. został ogłoszony pierwszy konkurs zamknięty na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 PO KL Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na realizację projektów innowacyjnych testujących, wpisujących się w poniższe tematy:
• Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego;
• Projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy;
• Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.

Nabór wniosków będzie trwał do 16 lutego 2012 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.


Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do dokumentacji konkursowej:

UWAGA

Po dokonaniu korekty w tekście dokumentacji konkursowej, następują zmiany:

1. Str. 38 dokumentacji konkursowej – tiret czwarte o otrzymuje brzmienie:
w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość kosztów poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera.
2. Str. 14 dokumentacji konkursowej – akapit pierwszy w pkt 3.2 Uczestnicy projektu (grupy docelowe) po dokonaniu korekty otrzymuje brzmienie:
„Beneficjentami projektu mogą być osoby prawne oraz tak zwane ułomne osoby prawne. Nie mogą być osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Uczestnikami projektu mogą być uczelnie (instytucje, kadra akademicka), a także studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu”.

Harmonogram konkursu

Wstecz