"Przewodnik kwalifikowalności kosztów" w Programie INNOTECH

17.09.2012

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaakceptowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Przewodnik kwalifikowalności kosztów" wraz z komentarzami Działu Finansowego odnoszącymi się do Programu INNOTECH.

Dokument ten, oprócz pomocy dla Beneficjentów realizujących projekt, stanowi również punkt odniesienia dla Wnioskodawców planujących realizację projektu w następnych edycjach Programu INNOTECH. Przewodnik będzie również podstawą do rozliczania finansowego i monitorowania projektów realizowanych w NCBR.

Wyrażamy nadzieję, iż publikacja Przewodnika przyczyni się do ułatwienia planowania przez Państwa budżetów na etapie wnioskowania, jak również finansowego rozliczania projektu.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTA

Przewodnik kwalifikowalności kosztów opracowany został na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Przedstawione w nim zasady mają charakter informacyjny, głównym celem przewodnika jest ułatwienie Beneficjentom klasyfikacji kosztów zarówno na etapie planowania kosztów jak i późniejszego raportowania wykorzystania przyznanego dofinansowania. Jednocześnie zastrzegamy, że powyższe ustalenia nie uchylają, ani nie wpływają na możliwość wystąpienia odmiennych ustaleń i wyników kontroli prowadzonych przez inne instytucje kontrolne.

Centrum zastrzega, że powyższy Przewodnik kwalifikowalności oraz ustalone w nim wytyczne nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych lub finansowych przeciwko Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie Centrum zastrzega sobie prawo zmiany jego treści jeśli będą tego wymagać przyszłe okoliczności.

Wstecz