Informacja Działu Finansowego o trybie składania WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ oraz wypłacie środków w PROGRAMIE INNOTECH

04.01.2013

1. Wnioski o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami składane są do opiekuna finansowego projektu.

2. Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej pod kątem:

a. Terminowości złożenia wniosku

b. Złożenia tożsamych wersji w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej wersji w formacie .xls lub .xlsx)

c. Kompletności złożonych dokumentów (zgodnie z listą)

d. Prawidłowości wypełnienia wniosku oraz złożenia niezbędnych podpisów

3. Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych stosowna informacja zostanie przesłana do Wykonawcy/Lidera pocztą elektroniczną na wskazany e-mail osoby do kontaktu lub osoby sporządzającej wniosek – zgodnie z Umową czas na poprawę błędów to 14 dni od dnia otrzymania informacji.

4. W celu wypłaty wniosek przejdzie wstępną ocenę wykorzystania środków (spełnienie wymaganego umową progu)

  • jeżeli wniosek spełni wymogi do wypłaty zostanie przekazana kwota zgodnie z wnioskiem (biorąc pod uwagę szczegółowe zapisy Umowy dotyczące przekazywania środków na fazę B - dotyczy ścieżki In-Tech)


5. Jeżeli wniosek nie spełni warunków do wypłaty (brak osiągnięcia odpowiedniego progu rozliczenia przekazanych środków) zostanie wstrzymany i Wykonawca/Lider będzie zobowiązany (w celu otrzymania zaliczki) złożyć korektę wniosku po rozliczeniu odpowiedniej kwoty dofinansowania.

6. Jeżeli we wniosku znajdą się oczywiste omyłki pisarskie Wykonawca/Lider może upoważnić opiekuna finansowego do ich skorygowania.

7. Zaliczki przekazywane są w momencie posiadania przez Centrum odpowiednich środków – najwcześniej na przełomie lutego/marca w związku z czasem oczekiwania na dotację celową.

8. Dotyczy ścieżki In-Tech: Wnioski o zaliczkę w projektach, w których na dany rok przewidziana jest wypłata środków na fazę B należy wypełnić wskazując całość kwoty na dany rok. Po ocenie zostanie wypłacona kwota przypadająca na fazę A. Po pozytywnej ocenie raportu po fazie A i spełnieniu kryteriów otrzymania pomocy de minimis kwota na fazę B zostanie wypłacona automatycznie.

9. O ostatecznej kwocie na jaką wniosek został rozliczony Wykonawcy/Liderzy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.

Uwaga: We wszelkiej korespondencji (papierowej lub elektronicznej) oraz rozmowach telefonicznych prosimy posługiwać się IDENTYFIKATOREM projektu (nr umowy oraz nr wniosku wraz z uwagą o ścieżce i konkursie):

Skrót ścieżki i numer konkursu/Nr umowy/ID wniosku – np. IN1/65/159564

Korespondencja nie opatrzona takimi informacjami będzie pozostawała bez odpowiedzi.

Wstecz