II konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE - wyniki oceny merytorycznej II stopnia

09.10.2014

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach II Konkursu Programu INNOWACJE SPOŁECZNE przekazujemy do Państwa wiadomości listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.


W związku z pozytywną opinią Rady Centrum ws. zwiększenia budżetu Programu do wysokości 24 mln zł, Dyrektor Centrum podjął decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania 29 z 39 wniosków zaopiniowanych pozytywnie.


W uzasadnionych przypadkach dotyczących wniosków rekomendowanych do dofinansowania, przed wydaniem decyzji o przyznaniu środków finansowych, Centrum przeprowadzi z Wnioskodawcą negocjacje, w wyniku których ustalona zostanie ostateczna kwota dofinansowania. Informacje dotyczące negocjacji zostaną przekazane Wnioskodawcom (Liderom Konsorcjów) w formie pisemnej.


Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową. Od decyzji, Wnioskodawcy przysługuje pisemne odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, treść recenzji dotycząca oceny merytorycznej Wniosku może zostać udostępniona Wnioskodawcy po ogłoszeniu wyników konkursu, na jego pisemny wniosek i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania:

Wstecz