Wyniki oceny merytorycznej – III konkurs programu INNOTECH

10.01.2014

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach III Konkursu Programu INNOTECH przekazujemy do Państwa wiadomości listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.

Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wnioski zaopiniowane pozytywnie, które uzyskały 24,50 – 30,00 punktów w ścieżce In-Tech (46 projektów) oraz wnioski, które uzyskały 17,67– 26 punktów w ścieżce Hi-Tech (34 projekty).

Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Informujemy, iż w uzasadnionych przypadkach, dotyczących wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania, przed wydaniem decyzji Dyrektora Centrum o przyznaniu dofinansowania, Centrum przeprowadzi z Wnioskodawcą negocjacje, w wyniku których ustalona zostanie ostateczna kwota dofinansowania.


Przypominamy, iż zgodnie z rozdziałem IV. pkt. 5 ust. 3 Regulaminu III konkursu Programu INNOTECH (zarówno dla ścieżki programowej Hi-Tech, jak również dla ścieżki programowej In-Tech) treść recenzji zawierających ocenę merytoryczną zostanie udostępniona wszystkim Wnioskodawcom w systemie OSF po zakończeniu procedury konkursowej bez konieczności wnioskowania o ich udostępnienie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.

Wstecz