Zamknięcie konkursu otwartego nr 2/POKL/4.1.1/2013

29.04.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że:


z dniem 7 maja 2014 r. zamknięty zostanie konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013


na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”,


mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Zgodnie z pkt II.2.1 Dokumentacji konkursowej do konkursu otwartego nr 2/POKL/4.1.1/2013 Instytucja Organizująca Konkurs jest uprawniona do podjęcia uzasadnionej decyzji o zamknięciu konkursu.

W dniu 6 grudnia 2013 r. przedmiotowy konkurs został zawieszony w związku z przekroczeniem przez wartość wnioskowanego dofinansowania kwoty 200% planowanej na konkurs alokacji.

W dniu 27 lutego 2014 r. ogłoszono wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie otwartym nr 2/POKL/4.1.1/2013. Do dofinansowania wyznaczono 24 projekty na kwotę ponad 47,45 mln zł. Pozostałe środki w ramach dostępnej alokacji zostaną przeznaczone na ewentualne dofinansowanie projektów ocenionych powtórnie w wyniku procedury odwoławczej.

Mając na uwadze wyczerpanie alokacji Instytucja Pośrednicząca podejmuje decyzję o zakończeniu konkursu z dniem 7 maja 2014 r.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 39 07 300.

Wstecz