Wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie w ramach VI edycji Programu LIDER

01.10.2015

Uprzejmie informujemy, że Zespół Kwalifikacyjny Programu LIDER w składzie:


1. prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska - Przewodnicząca Zespołu
2. dr hab. inż.  Aleksander  Jerzy  Owczarek - Wiceprzewodniczący Zespołu


oraz członkowie Zespołu:


3. prof. dr hab. Marek Gruszczyński
4. prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
5. prof. dr hab. n. med. Barbara Przewłocka
6. prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
7. dr hab. Norbert  Jankowski  
8. dr hab. Anna Żaczek
9. dr hab. inż. Marcin Żemigała

10. dr inż. Marek Adamowicz
11. dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda
12. Adam Kostrzewa


zakończył prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie, złożonych w ramach Programu LIDER - VI edycja konkursu.


W dniach 10.07.2015 r., 21-24.07.2015 r., 18-21.08.2015 r. oraz 15-16.09.2015 r. podczas posiedzeń Zespołu przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne ze 149 wnioskodawcami zakwalifikowanymi do drugiego etapu oceny merytorycznej.


Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu (pkt V.1 lit. j) oceny uzyskane w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej są decydujące dla ustalenia finalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania. Wyniki I i II etapu oceny merytorycznej nie są sumowane. Jednocześnie na liście projektów rekomendowanych do finansowania znajdują się wyłącznie projekty, które uzyskały z rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 70 pkt. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podejmie decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania finansowania na realizację projektu na podstawie listy rankingowej, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w budżecie Centrum.


UWAGA: Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji dla Wnioskodawców, których projekty nie znalazły się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania, które zostaną przesłane pocztą tradycyjną. Suma punktów przyznanych w odniesieniu do każdego kryterium oceny wraz z uzasadnieniem opisowym przyznanej punktacji zostaną udostępnione w systemie LSI (wnioski-rozwojowe.ncbr.gov.pl).


W następnym komunikacie na stronie NCBR zostanie również zamieszczona lista wniosków, które w wyniku postępowania konkursowego, decyzją Dyrektora Centrum otrzymają dofinansowanie.

Wstecz