Częściowe zakończenie oceny wniosków złożonych w drugiej rundzie naboru, trwającej od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r., w ramach konkursu 1/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne”

19.08.2019

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu z 12 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została pierwsza część oceny wg. kryteriów dla projektów złożonych w ramach drugiej rundy konkursu trwającej od 1 do 31 maja 20189r. W ramach drugiej rundy wpłynęły 64 wnioski.

Na dzień 5 sierpnia 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę 27 wniosków. Na częściowej liście projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzonej w dniu 16 sierpnia 2019 r. do dofinansowania wybrane zostały 4 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 23 097 009,82 PLN. 23 projekty nie zostały wybrane do dofinansowania.

Po zakończeniu oceny pozostałych wniosków o dofinansowanie złożonych w drugiej rundzie sporządzona zostanie zbiorcza lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania uwzględniająca wszystkie projektu poddane ocenie w bieżącej rundzie.

Instytucja pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §9 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.


Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 – DRUGA RUNDA_pierwsza częściowa

Wstecz